Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá

26. 05. 2017

Tlačová správa

Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá. Umožní im to výzva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Na projekty je z Európskej únie vyčlenená suma 15 807 037 eur.

Výzva je súčasťou prioritnej osi 6 operačného programu, a tá je zameraná na technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok možno v rámci prvého hodnotiaceho kola posielať do konca novembra 2017. O financie môžu žiadať mimovládne organizácie ako aj 919 miest a obcí identifikovaných v Atlase rómskych komunít, no s výnimkou Bratislavského kraja.

Hlavným cieľom výzvy je výstavba nových komunitných centier ako aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcich, a to v obciach, kde žije rómska komunita. Zámerom je však aj prestavba objektov, v ktorých môžu byť následne komunitné centrá zriadené. Projekty bude financovať Európsky  fond regionálneho rozvoja, spolufinancované však budú aj zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov samotného prijímateľa. Investičné projekty budú klásť dôraz na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.

„Výsledkom implementácie projektov vyhlásenej výzvy bude zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít ako aj zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie ich zamestnateľnosti,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Komunitám sa tak dostane pomoc v podobe podpory ich fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie.  

Komunitné centrá sú pre marginalizované, a teda znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom riešenia každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení. "Jedným z hlavných cieľov OP ĽZ je zlepšenie prístupu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre. Na splnenie týchto cieľov nevyhnutne potrebujeme podporovať aj komunitné centrá, ktorých potreba sa osvedčila už v minulosti. Komunitné centrá poskytujú komplexné sociálne služby, spájajú a utužujú celú komunitu v obci,“ uviedla riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová. 

Prvú výzvu zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ  18. júla 2016. V prvom kole bolo vtedy predložených 16 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v sume 3 254 311,56 eur zo zdrojov Európskej únie. Schválených však bolo nakoniec sedem projektov, pričom všetkých sedem je k dnešnému dňu zazmluvnených vo výške 1 129 039,29 eur. V rámci druhého hodnotiaceho kola bolo predložených 40 žiadostí o NFP. Tie sú v súčasnosti v procese schvaľovania.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz