Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Stanovisko ministerstva vnútra k rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie o nákupe vrtuľníkov

10. 10. 2022

paragraf

V  nadväznosti na ruský útok na Ukrajinu, pretrvávajúcu vojnu a následne prijaté sankcie z dôvodu vojnového konfliktu nebolo a nie je možné garantovať zachovanie letovej spôsobilosti aktuálne dostupných vrtuľníkov a je potrebné okamžite zabezpečiť ich náhradu, nakoľko riešenie tohto rizika až po prípadnom uzemnení strojov – ktoré je otázkou času, by znamenalo, že ministerstvo vnútra zostane bez vrtuľníkov minimálne na dva roky.

Takýto scenár je nemysliteľný z pohľadu potreby zabezpečovať ostré zásahy, ako aj periodické výcviky zložiek MV SR. Aj tieto dôvody sú jednoznačnými dôvodmi pre plynulé zabezpečenie týchto základných spôsobilosti rezortu a služby pomoci občanom zo vzduchu. Vrtuľníky napríklad zabezpečujú  pomoc pri pátraní a záchrane, hasení požiarov, ale aj pri ochrane štátnej hranice.

Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba preto potrebujú pre zásahy za účelom pomoci ochrany zdravia, životov a majetku občanov nové vrtuľníky, ako neoddeliteľnú súčasť technického vybavenia zložiek MV SR. Na základe rozhodnutia vlády sa rezort rozhodol pre príslušné zložky nakúpiť vrtuľníky, ktoré by vyhovovali všetkým stanoveným výkonovým a kapacitným parametrom.

Na základe spomenutých faktov a v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2022 z 12. apríla 2022 vláda tento rok pred letom rozhodla, že je nevyhnutné vykonať okamžitý nákup vrtuľníkovej techniky, aby mohli byť v čo najkratšom čase nahradené spôsobilosti vrtuľníkov v maximálnej možnej miere. Letecký útvar MV SR preto bezodkladne po obdržaní úlohy z uznesenia vlády overil aktuálnu situáciu na trhu, oslovil relevantných výrobcov vrtuľníkovej techniky. Nakoľko sa vrtuľníky vyrábajú na zákazku a nie na sklad, bolo oslovenie obchodníkov s leteckou technikou kľúčovým a nevyhnutným krokom pre zabezpečenie najvyššej šance na čo najrýchlejšie nadobudnutie leteckej techniky, čo dokazovali aj samotné výsledky prieskumu trhových možnosti.

Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhodnotil s ohľadom na personálne a legislatívne možnosti prevádzky, dobu dodania, ponúkanú cenu a výkonnostné charakteristiky v porovnaní s nahrádzaným typom vrtuľníka ako najvhodnejšie ponuky na vrtuľníky AW189 a AW139 a vláda SR schválila ich priamy nákup z dôvodu nevyhnutného riešenia a potreby vrtuľníkovej pomoci.

Pre predstavu - verejná súťaž na podobný predmet zákazky by trvala -  odhadom - minimálne 12 mesiacov.
Dodávka vrtuľníkov tejto kategórie trvá štandardne ďalších 16-24 mesiacov.
Samotné uvedenie do prevádzky trvá ďalších 6-12 mesiacov.

Úrad pre verejné obstarávanie však celý proces zastavil a začal konanie, aj napriek tomu, že zástupcovia rezortu vnútra kontinuálne so všetkými kompetentnými vrátane úradu komunikovali a celý proces prebehol transparentne.

Podľa informácií doručených ministerstvu vnútra ÚVO rozhodol nasledovne:

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť verejné obstarávanie nákupu vrtuľníkov v priamom rokovacom konaní. Úrad oslovil za účelom vykonania kontroly troch odborníkov, pričom dvaja z nich tvrdenia ministerstva vnútra nespochybnili.

Vyplývajúc z faktov ÚVO oprel svoje rozhodnutie na jedinom nesúhlasnom odbornom odhade LOM Praha, ktorý je priamo zainteresovaný v údržbe aktuálne lietajúcich vrtuľníkov Mi-171 leteckého útvaru, a v prípade uzemnenia vrtuľníkov Mi-171 môže prísť o zákazku v podobe generálnej opravy vrtuľníka v hodnote 3,5 miliónov eur v roku 2023.

Faktom je, že Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom rozhodnutí nespochybnil kritériá výberu vrtuľníka, výber typu, dodávateľa ani ceny, čo bolo hlavným predmetom medializácie v minulosti.

Úrad pre verejné obstarávanie sa vo svojich záveroch na základe tvrdení LOM Praha opiera o možnosť naďalej prevádzkovať vrtuľníky pod dozorom národnej autority, pričom si zjavne ani jedna strana neuvedomuje, že podľa § 46 Leteckého zákona č. 143/1998 orgánom štátnej správy vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel je v tomto prípade Ministerstvo vnútra SR. Dozorný orgán ministerstva vnútra oslovil začiatkom augusta 2022 LOM Praha so žiadosťou o vyjadrenie štatutárneho orgánu k problematike pozastavenia platnosti Osvedčenia č. 036/01Mи-2021 zo strany Ruskej federácie, na základe ktorej vykonávali svoju činnosť, aby si ministerstvo mohlo byť isté, že údržba vrtuľníkov  Mi-171 a/alebo ich komponentov nie je do budúcna limitovaná, a ak náhodou takáto situácia môže nastať, v akom časovom horizonte. Po medializovaní informácie naprieč Európskou úniou o odobratí licencií viacerým opravovniam v Českej republike a Bulharsku sa dozorný orgán Ministerstva vnútra SR oficiálne obrátilo na LOM Praha, aby orgán s konečnou zodpovednosťou poskytol jednoznačné oficiálne stanovisko k vzniknutej situácii a jej prípadnému dopadu na schopnosť plniť záväzky v súlade s legislatívou vyplývajúcou z platnej zmluvy o údržbe. Ministerstvo vnútra od LOM Praha toto vyjadrenie dodnes nedostalo.

Ministerstvo vnútra pôvodne s výmenou počítalo v rámci dlhodobej stratégie rozvoja, avšak s ohľadom na vznik mimoriadnej situácie muselo tieto plány zmeniť a ísť cestou okamžitej obmeny. Sám Dopravný úrad SR sa v pripomienkovom konaní k dlhodobej stratégii rozvoja Leteckého útvaru SR vyjadril nasledovne: „Nákup leteckej techniky vrtuľníkov predpokladá ukončovanie prevádzky a uzemnenie vrtuľníkov Mi-171 v horizonte až niekoľkých rokov, čo s poukazom na vojenský konflikt na Ukrajine a v spojení so sankciami Európskej únie voči Ruskej federácii považuje Dopravný úrad za problematické -  vzhľadom na potrebný výkon údržby a aj následnú bezpečnú prevádzku vrtuľníkov Mi-171, ktorých náhradné diely sú práve závislé na dodávkach z Ruskej federácie." Spomínané vyjadrenie Dopravného úradu SR tak podložilo opodstatnenosť priameho rokovacieho konania a nákup vrtuľníkov, ktorý chcel zrealizovať rezort vnútra.

Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom konštatovaní zároveň odporúča zabezpečiť náhradné diely od iných dodávateľov, ktorí nie sú na sankčných zoznamoch. Toto konštatovanie by však nepriamo nabádalo rezort vnútra  obchádzať sankcie voči Ruskej federácii, pretože všetky spomínané diely sú vyrábané ruským štátnym holdingom, ktorý je na sankčnom zozname, nakoľko neposkytol licenciu na ich výrobu tretím stranám mimo Ruskej federácie. Pri každom zakúpenom diely by tak bolo nevyhnutné kontrolovať, či ich dodávatelia zakúpili pred alebo po uvalení sankcií voči ruskej federácii.

Záver do praxe je preto taký, že ak sa aktuálne lietajúce vrtuľníky Mi-171 pokazia, je otázkou náhody, či zostanú na zemi a nebudú môcť vzlietnuť, alebo sa podarí zohnať náhradné diely. 

Rezort vnútra zároveň plánuje voči rozhodnutiu ÚVO podať odvolanie v zákonnej lehote.

Rozhodnutie ÚVO vystavuje prax riziku, že v prípade poruchy vrtuľníka a nedostupnosti náhradných dielov môže byť sťažená dostupnosť pomoci vrtuľníka zo vzduchu.

Prečítajte si tiež:

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz