Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Stanovisko ministerstva vnútra k záverečnej správe NKÚ SR o implementácii programu ESO

29. 05. 2018

ESO

Program ESO je najväčšia plánovaná reforma štátnej správy od roku 1989. Jej ambíciou je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy a jej služieb pre občana. V záverečnej správe Implementácia Programu ESO Najvyšší  kontrolný úrad konštatuje, že program ESO  „sa v oblasti služieb poskytovaných občanovi javí ako zásadný krok štátnej správy k zlepšovaniu podmienok občanov v oblasti vybavovanie veci verejných, čo potvrdil aj dotazníkový prieskum na vzorke takmer 5 tisíc respondentov /91,8% opýtaných hodnotilo zriadenie klientskych centier ako pozitívne/."

Takto to skonštatoval  v správe aj Najvyšší kontrolný úrad:

NKÚ SR dospel k záveru, že Program Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa sa v oblasti služieb poskytovaných občanovi javí ako zásadný krok štátnej správy k zlepšovaniu podmienok občanov v oblasti vybavovania vecí verejných, čo potvrdil aj dotazníkový prieskum na vzorke takmer 5 tisíc respondentov, a to aj napriek identifikácii rizika nehospodárneho a neefektívneho nakladania s majetkom štátu, ako aj rizika nenapĺňania úsporných opatrení v rámci vybranej vzorky subjektov štátnej správy.

Spokojnosť občanov SR s budovaním KC (v percentách)

Dosiahnuté úspory a ich vyčíslenie neboli prioritou programu ESO, ale iba vedľajším produktom zefektívnenia fungovania štátnej správy a efektívnejšieho systému poskytovania služieb verejnej správy pre občana a podnikateľa. V zákone o štátnom rozpočte boli pre roky  2013 až 2016 schválené rozpočty, v ktorých celkové navrhované úspory dosiahli výšku 1 067,9 mil. eur. Takto získané financie boli použité na financovanie iných priorít vlády SR.

Ministerstvo vnútra SR malo pred realizáciou programu ESO spracované dokumenty, ktoré definovali jednotlivé ciele a postupy pre samotnú reformu. Implementovaním programu ESO sa dosiahlo zefektívnenie vynakladania výdavkov, optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy a zjednodušenie vybavovania záležitostí fyzických a právnických osôb na miestnych orgánoch štátnej správy, a to najmä integráciou špecializovanej miestnej štátnej správy a vytvorením klientskych centier. Zavádzaním opatrení programu ESO boli dosiahnuté úspory, ktoré boli premietnuté v štátnom rozpočte a boli použité Ministerstvom financií SR na financovanie iných priorít.

K budovám:

MV SR vykonalo pasportizáciu budov a pozemkov prevzatých do správy rezortu po ich delimitácii krajskými centrami podpory, v územnej pôsobnosti ktorých sa tento  nehnuteľný majetok nachádzal. Z  pasportizácie vyplynulo, že sme v rámci ESO získali 1348 budov. Budovy sme v priebehu reformy posudzovali z pohľadu využiteľnosti pri plnení úloh a zároveň prehodnocovali a optimalizovali ich využitie v súvislosti s budovaním klientskych centier.   

MV SR spracovalo koncepciu realizácie klientskych centier, s ktorou súvisí následné nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu v správe MV SR vrátane delimitovaného nehnuteľného majetku štátu. Na základe toho  MV SR zvažuje výber vhodnej budovy na zriadenie klientskeho centra prioritne v budovách štátu (v správe MV SR  príp. v správe iných štátnych organizácií), takisto vo vlastníctve samospráv, prípadne vo vlastníctve tretích osôb.

V  procese budovania klientskych centier v jednotlivých mestách MV SR prioritne zvažuje využitie delimitovaného nehnuteľného majetku v rámci reformy ESO. V prípade iných štátnych organizácií pristupujeme k uzatvoreniu zmluvy o prevode správy, príp. k uzatvoreniu zmluvy o výpožičke; u samospráv k uzatvoreniu kúpnych zmlúv /za zvýhodnených podmienok z dôvodov hodných osobitného zreteľa/, prípadne zámenných zmlúv.

V prípade tretích osôb uzatvára MV SR zámenné zmluvy, na základe ktorých získava do správy nehnuteľný majetok, ktorý v súvislosti s budovaním klientskych centier využije na plnenie úloh, pričom prevádza vlastníctvo k nehnuteľnému majetku, ktorý nie je alebo nebude plnohodnotne využívaný. V niektorých prípadoch pristúpi MV SR k uzatvoreniu kúpnych zmlúv /ak prevádzaná nehnuteľnosť spĺňa maximum z požadovaných kritérií na zriadenie klientskeho centra a v danej lokalite neexistuje iná vhodnejšia alternatíva/.

Po vybudovaní klientskych centier na základe stanovených kritérií (na lokalitu, veľkosť, dispozičné riešenie, dostupnosť atď.), pristúpi MV SR k optimalizácii využitia uvoľnených budov a nakladania s nimi v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. Tento proces teda neustále prebieha a jeho ukončenie priamo závisí od vybudovania všetkých klientskych centier.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz