Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Transparentné a férové voľby, ponúkame praktické fakty a vysvetlenia

29. 05. 2023

volby3

Slovenská republika má vysokú mieru transparentnosti, integrity a férovosti parlamentných volieb. Spoľahlivé kontrolné mechanizmy vylučujú falšovanie pri sčítavaní hlasov. „Urobíme všetko pre to, aby boli nadchádzajúce parlamentné voľby bez škandálov a bez toho, aby niekto mohol spochybňovať ich výsledky,“ uviedol minister vnútra SR Ivan Šimko.

Platná zákonná právna úprava je podľa predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislava Orosza „kvalitná a obsahuje viacero kontrolných mechanizmov, ktoré  sú spôsobilé garantovať transparentnosť volieb“. Integritu volieb do Národnej rady SR potvrdzujú aj doterajšie závery Ústavného súdu SR pri posudzovaní volebných sťažností.

„Za viac ako 30 rokov činnosti Ústavného súdu SR sa uskutočnilo spolu 8 volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, proti ktorým podali kandidujúce subjekty spolu len 11 volebných sťažností namietajúcich neústavnosť a  nezákonnosť volieb do slovenského parlamentu, pričom všetky boli odmietnuté z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti, resp. aj z ďalších zákonom ustanovených dôvodov. Už aj táto skutočnosť významnou mierou potvrdzuje vysokú mieru integrity, ako aj transparentnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je podmienená kvalitnou zákonnou úpravou a spoľahlivými kontrolnými mechanizmami, ktoré sú jej súčasťou,“ povedal predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz a zároveň bývalý sudca Ústavného súdu SR.

Legislatíva obsahuje celý rad poistiek zabraňujúcich spochybneniu ústavnosti a zákonnosti parlamentných volieb.

 Zloženie volebných komisií a vzájomná kontrola politickými stranami

„Každý zaregistrovaný kandidujúci politický subjekt má oprávnenie delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ktoré dozerajú na priebeh hlasovania vo volebnej miestnosti a vykonávajú manuálne sčítavanie hlasov. Takéto zloženie okrskových komisií zabezpečuje vzájomnú krížovú kontrolu súperiacich politických strán a transparentnosť pri sčítavaní. Politické strany tak majú reálne informácie o dianí v okrskoch počas volebného dňa,“ povedala riaditeľka Odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová. 

Kandidujúce politické strany, hnutia a koalície rovnako majú právo delegovať svojich zástupcov do okresných volebných komisií.

Zloženie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je zase založené na rovnakom zastúpení členov delegovaných koaličnými a opozičnými politickými stranami (5 + 5) na základe výsledkov posledných volieb do Národnej rady SR.  Komisia je doplnená o  štyroch ďalších členov delegovaných predsedom Ústavného súdu SR, predsedom Najvyššieho správneho súdu, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu a generálnym prokurátorom.

„Takýto model personálneho zloženia Štátnej komisie už sám osobe  predstavuje významnú záruku, že Štátna komisia bude svoju pôsobnosť pri zabezpečovaní regulárnosti priebehu volieb vykonávať objektívne a transparentne,“ povedal predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

Sčítavanie hlasov

 Proces sčítavania hlasov pozostáva z dvoch fáz: manuálneho sčítania hlasov a elektronického sčítavania hlasov.

 Prvá fáza sčítavania v okrsku

Manuálne sčítavanie hlasov vykonávajú členovia okrskových volebných komisií delegovaní kandidujúcimi stranami, ktorí výsledky  sčítavania zapíšu do elektronického formulára zápisnice v programe IVIS (integrovaný volebný informačný systém). Po vpísaní všetkých údajov prebehne logická kontrola (napríklad počet voličov musí byť vyšší alebo rovnajúci sa počtu obálok vložených do urny; počet  odovzdaných hlasovacích lístkov musí byť nižší nanajvýš rovnajúci sa počtu odovzdaných obálok). Ak je zápisnica je v poriadku, systém umožní jej vytlačenie. Ak systém zistí logické chyby, musia ich členovia okrskovej komisie opraviť.

 Druhá fáza je elektronická

Po vytlačení zápisnice ju členovia komisie podpíšu a zápisnica sa elektronicky odošle, pričom vyplnený elektronický formulár zápisnice je totožný s vytlačenou verziou. Po odoslaní sa zápisnica uzavrie a nikto nemá zákonne ani technicky prístup na vykonanie jej zmeny. Zápisnica sa cez volebnú noc nikam osobne nedoručuje. Nepodpísanie zápisnice členom komisie nemá vplyv na jej platnosť. Členovia, ktorí majú výhrady, ich môžu vyznačiť v zápisnici.

Výsledky za jednotlivé volebné okrsky kontroluje príslušná okresná volebná komisia, ktorá v prípade podozrivých údajov informácie overí u okrskovej komisie. Ak okrsková komisia zistí, že sa pomýlila napríklad pri vpisovaní údaja o počte voličov, okresná volebná komisia nepublikuje zápisnicu a okrsková volebná komisia musí svoju zápisnicu opraviť, znova podpísať a znova odoslať do systému.

Po uznaní okrskových výsledkov okresnou volebnou komisiou Štatistický úrad SR prostredníctvom systému IVIS vykoná sumarizáciu schválených údajov. Sumarizované výsledky priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle, čím je zabezpečená verejná kontrola zo strany voličov aj kandidujúcich politických strán.

Po schválení výsledkov za všetky okrsky v príslušnom obvode okresnej volebnej komisie je vygenerovaná zápisnica okresnej volebnej komisie. Tá sa následne odošle na odsúhlasenie štátnej volebnej komisii. Po zosumarizovaní všetkých výsledkov sa vygenerujú celoštátne výsledky v podobe zápisnice štátnej volebnej komisie. Po ich schválení a podpísaní zápisnice sú oficiálne vyhlásené výsledky volieb. Následne sú na webe Štatistického úradu SR publikované podrobné výsledky až na úroveň volebných okrskov.

„Samotné sčítavanie prebieha výlučne v informačnom systéme počnúc od začiatku druhej fázy. Vstup niekoho do zápisnice je nielen zákonne, ale aj technicky nemožný. Upravovať zápisnicu môžu na základe pridelených prístupových práv výlučne členovia okrskovej volebnej komisie,“ povedala riaditeľka Odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.

 „Transparentný systém viacnásobnej kontroly znemožňuje, aby v ktorejkoľvek fáze sčítavania a sumarizácie výsledkov dochádzalo k neoprávnenému zasahovaniu alebo úmyselnej manipulácii výsledkov volieb,“ dodala Eva Chmelová.

Odborné útvary Štatistického úradu zabezpečujúce elektronické sčítavanie hlasov pracujú pod priamou kontrolou Štátnej komisie, pričom navyše prípadné pochybnosti o elektronickom sčítavaní hlasov možno veľmi jednoducho odstrániť porovnaním údajov obsiahnutých v elektronicky zasielaných volebných zápisniciach s údajmi obsiahnutými v manuálne (listinne) spracovaných volebných zápisniciach, ktoré sa musia taktiež obligatórne vyhotovovať na účely prípadnej kontroly a zasielaných prostredníctvom obce do úschovy príslušnému okresnému úradu,“  uviedol predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

 Vyhotovovanie kópií zápisníc nie je obmedzené

 Vyhotovovanie odpisov a kópií zápisníc nie je ničím obmedzené. Zápisnice o výsledku volieb sú verejne prístupným dokumentom, ktorý majú ihneď po sčítaní výsledkov volieb v okrsku  všetci členovia okrskovej volebnej komisie. Po podpise si môžu všetci členovia vyhotoviť kópie zápisnice, môžu si ju fotiť.

Preskúmavanie prípadných volebných sťažností

 Zápisnice okrskových volebných komisií tvoria súčasť volebnej dokumentácie, ktorú uschováva príslušná obec aj okresný úrad, a sú k dispozícii pre prípadné preskúmavanie volebných sťažností smerujúcich proti neústavnosti a nezákonnosti volieb Ústavným súdom SR. Navyše nič nebráni členom okrskovej či okresnej komisie vyžiadať si vyhotovenie kópie volebnej zápisnice na účely prípadného overovania zákonného priebehu volieb. 

Pozorovanie volieb

Pozorovanie volieb sa deje pri všetkých voľbách, nie je to nič výnimočné a zákon s tým ráta. Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, takisto aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov.

Medzinárodné organizácie v doterajšej histórii nevyslovili pochybnosti o integrite parlamentných volieb na Slovensku.

Obavy z manipulácie volieb sú neopodstatnené

 „Obavy z možnej manipulácii volieb pri sčítavaní hlasov považujem za neopodstatnené. Podľa môjho názoru ide o cielenú volebnú agitáciu zo strany politických subjektov, ktorej účelom je v prvom rade mobilizovať nerozhodnutých voličov na svoju stranu a zároveň zvyšovať spoločenské napätie a nedôveru občanov k zabezpečovaniu regulárneho priebehu volieb,“ uzavrel predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz