Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2023, streda
 

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

26. 07. 2017

ravasz-vyzva-web

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlasuje dňa 25.07.2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií výzvu na nominácie členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

Poradný orgán je platformou spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, akademickej obce a občianskej verejnosti a zároveň predstavuje nástroj efektívneho zastúpenia predstaviteľov Rómov, reprezentujúcich občianske, kultúrne, sociálne a odborné spektrum, pri ich zapájaní do procesu príprav a realizácie verejných politík na úseku integrácie Rómov.

Mimovládne a neziskové organizácie majú dôležitú úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti. Vzájomná spolupráca a výmena dobrej praxe a informácií s úradom splnomocnenca predstavuje príležitosť, vďaka ktorej sa efekt práce a opatrení smerujúcich k integrácii môže znásobiť.

 

Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný zástupca mimovládnej a/alebo neziskovej organizácie, ktorá preukázateľne pôsobí vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu.

 

Požiadavky na členov poradného orgánu:

  • Nominovaný zástupca mimovládnej organizácie je plnoletý,
  • Je uzrozumený/-á so štatútom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (tvorí prílohu výzvy),
  • Združenie, ktoré zastupuje preukázateľne podporuje ciele podľa štatútu
  • Súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu.

Nominácia za člena/členku poradného orgánu obsahuje:

  • nominačný list nominujúcej organizácie s povinnými prílohami,
  • stanovy nominujúcej organizácie, resp. iný obdobný dokument preukazujúci zameranie organizácie na oblasť spadajúcu do vecnej pôsobnosti poradného orgánu,
  • informáciu o projektoch a ich výstupoch s dosahom na problematiku vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu realizovaných nominujúcou organizáciou (max. 5 rokov spätne).
    Vzor nominačného listu je v prílohe

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať  do 30. augusta 2017 na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz