Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Vláda schválila Národnú stratégiu riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky

26. 01. 2022

puklina-vyprahnuta-sucha-poda-zem-ilustr

Minister Roman Mikulec materiál predložil na rokovanie kabinetu 26. januára 2022. Zámerom stratégie je posilnenie efektívneho riadenia bezpečnostných rizík, s čím je priamo spojené zvýšenie odolnosti a posilnenie bezpečnostného systému štátu. Rovnako zlepšenie schopnosti subjektov verejnej správy reagovať na riziká hrozieb, katastrof, krízových situácií či vzniknutých mimoriadnych udalostí. 

Uskutočnenie tohto zámeru je však možné dosiahnuť len zlepšením inštitucionálneho a metodicko-koordinačného riadenia, legislatívnymi a organizačnými úpravami zameranými na zvýšenie odolnosti voči prírodným a človekom spôsobeným krízovým situáciám a hrozbám.

Adaptáciu a pripravenosť na bezpečnostné hrozby vrátane  negatívnych dopadov zmeny klímy je možné dosiahnuť konkrétne prostredníctvom:

  • správneho a koordinovaného manažmentu rizík,
  • adresnej zodpovednosti jednotlivých subjektov,
  • vhodných spôsobov financovania, 
  • napĺňaním cieľov prevencie, pripravenosti, včasného varovania a informovania verejnosti v previazanosti na reakciu a obnovu, ako aj následného využitia získaných skúseností pri plánovaní do budúcnosti.

Dokument definuje dva základné strategické ciele Slovenskej republiky v oblasti efektívneho manažmentu rizík:

  • Strategický cieľ 1: Predchádzať stratám a škodovosti v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, zodolnenia krajiny voči rizikám a integrácia mitigačných opatrení do všetkých rozvojových aktivít Slovenskej republiky
  • Strategický cieľ 2: Modernizovať krízovú komunikácie a situačné povedomie zabezpečením participácie aktérov a skvalitnením inštitucionálnej a technologickej základne riadenia rizík.

Prioritné oblasti efektívneho riadenia rizík sú naplánované na obdobie 10 rokov: od roku 2022 (začiatok prípravy stratégie) až do roku 2032 (termín uzavretia čerpania finančných prostriedkov z nového plánovacieho obdobia komunitárnych a štrukturálnych fondov).

Desaťročné obdobie zabezpečí kontinuitu plnenia cieľov bez ohľadu na politickú situáciu, ale najmä, v záujme spoločenskej objednávky, poskytne príležitosť riešiť a modernizovať prostriedky a kapacity na ochranu obyvateľstva, majetku a zdravia osôb, vrátane definovania vhodných investícií s tým spojených.

Neoddeliteľnou súčasťou stratégie budú akčné plány koncipované na 3-ročné obdobie. Prvý akčný plán bude predložený na rokovanie vlády do konca júna 2022.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz