Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Vláda schválila Plán boja proti korupcii na Slovensku

10. 08. 2011

ilustr

Cieľom Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike je znižovať korupciu predovšetkým vo verejnom živote a využívaní verejných zdrojov a prostriedkov a zároveň zvyšovanie transparentnosti v celej spoločnosti.

OBLASTI S NAJČASTEJŠÍM VÝSKYTOM KORUPCIE NA SLOVENSKU

  • verejné obstarávanie - eurofondy (prerozdeľovanie a čerpanie)
  • justícia a prokuratúra
  • daňová správa
  • zdravotníctvo
  • polícia

PRIORITY BOJA PROTI KORUPCII

Priestorom pre korupčné konanie vo všetkých sektoroch verejnej správy je akékoľvek nakladanie s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv, realizácia verejných obstarávaní, poskytovanie štátnych dotácií, resp. poskytovanie finančných príspevkov z fondov Európskej únie. Súčasná vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala presadzovať transparentné a súťažné formy nakladania s majetkom štátu (verejné súťaže, dražby). Akékoľvek narábanie s ním musí byt prístupné verejnej kontrole bez ohľadu na to, či ide o verejné obstarávanie, či štát majetok predáva alebo prenajíma. Naďalej sa bude presadzovať zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií týkajúcich sa verejných zdrojov na internete.

Ďalšou prioritou je realizácia zmien v systéme správy justičných orgánov. Zabezpečia transparentné a verejnosťou ľahko kontrolovateľné rozdeľovanie zdrojov prostredníctvom manažérskeho informačného systému na jednotlivé súdy podľa vopred stanovených kritérií tak, aby sa odstránil priestor na vnútornú korupciu.

V súvislosti s medzinárodnými aktivitami v oblasti boja proti korupcii treba uviesť aj intenzívne rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v rámci Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Významnou aktivitou je podpis Dohody o zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie vo Viedni. Pristúpením k nej 21. decembra 2010 sa Slovenská republika stala jedným zo zakladajúcich členov prvej medzinárodnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcie tohto druhu. Cieľovými skupinami Medzinárodnej protikorupčnej akadémie budú zástupcovia štátnych orgánov zameraných na boj proti korupcii, orgánov činných v trestnom konaní, sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia, policajti, ale aj zástupcovia súkromného sektora.

V oblasti verejného obstarávania sa novelizoval zákon, ktorý okrem iného znižuje limity pri podlimitných a podprahových zákazkách. Dopĺňa a spresňuje, aké ďalšie právnické osoby majú byť podľa zákona verejnými obstarávateľmi. Konkrétne vymenováva zoznam údajov, ktoré je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejňovať s cieľom zvýšiť informovanosť o prebiehajúcich vyhlásených postupoch verejného obstarávania. Zjednocuje hodnotiace kritériá pre prioritné a neprioritné služby a zavádza povinnosť používať elektronické aukcie pri zadávaní nadlimitných zákaziek a od 1. 1. 2012 aj pri podlimitných zákazkach.

Pri eurofondoch by malo byť prioritou skvalitnenie mechanizmu pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov a jeho odpolitizovanie v zmysle oddelenia politických a odborných funkcií - napr. vytvorením profesionálnej inštitúcie, v ktorej budú pôsobiť odborne a morálne zdatné osoby, podliehajúce náležitej kontrole (majetkovej a podobne). Práve rozhodovací mechanizmus vo všeobecnosti vytvára potenciálny priestor na korupciu.

V justícii sa ako účinné opatrenie javí rozšírenie právomocí orgánov činných v trestnom konaní (zbavovanie mlčanlivosti sudcu resp. prokurátora, oprávnenia nazerať do dozorových denníkov a pod.), skvalitnenie technických zariadení a v neposlednom rade dôslednejšia ochrana osôb – oznamovateľov tejto trestnej činnosti. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti pripravuje návrh komplexnej úpravy tejto oblasti.

V problematike daňovej správy je dôležité spomenúť iniciatívu MV SR, ktoré v súčasnosti pripravuje Koncepciu boja proti daňovým trestným činom a vládou schválené koncepcie rezortu financií o boji proti daňovým únikom v oblastiach DPH a spotrebných daní.

Najťažšie sa odhaľuje korupcia v zdravotníctve - nikto nie je ochotný spolupracovať z obavy, že mu už daná starostlivosť nebude poskytnutá „prednostne“ alebo v žiadanej kvalite, ako keď dá úplatok. Ochota spolupracovať prichádza až vtedy, ak ľudia po úplatku nedostanú žiadanú starostlivosť, resp. nie sú uprednostnení. Vtedy dochádza k dokazovaniu. Pozitívne ovplyvniť oblasť zdravotníctva je možné zverejňovaním obsahu zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami a vybudovaním užívateľského portálu pre poistencov, v ktorom budú uvedené údaje vedené na účte poistenca ako aj poskytnutím ročného výpisu poisťovne pre poistencov, v prípade vyžiadania poistencom.

Pri korupcii v polícii
sú jedným z opatrení aj aktivity smerom do vnútra Policajného zboru. Prednášková a lektorská činnosť vykonávaná zamestnancami inšpekčnej služby na stredných odborných školách Policajného zboru a Akadémii Policajného zboru v Bratislave je zameraná najmä na objasňovanie príčin a podmienok páchania trestnej činnosti policajtov, skladbu trestných činov a vybrané prípady trestnej činnosti policajtov. Nechýba tiež dodržiavanie Etického kódexu policajtov a Európskeho kódexu policajnej etiky. Verejnosť sa do boja proti korupcii môže zapojiť poskytnutím informácií elektronickou formou, vyplnením formulára http://www.minv.sk/?oznamenie-o-protipravnom-konani-prislusnika-pz . Inšpekčná služba MV SR navrhla zmenu zákona o priestupkoch tak, že osoba priestupcu, ktorá následne spolupracuje s políciou pri odhaľovaní trestnej činnosti korupcie by v odôvodnených prípadoch nebola za priestupok postihnutá. V súčasnosti totiž nemá motiváciu pomáhať polícii, keďže jej aj po oznámení korupčného konania policajta, ktorý priestupok rieši stále hrozí, že bude za priestupok postihnutá iným správnym orgánom.

V štátnych orgánoch sa v rámci zvyšovania boja proti korupcii vykoná vnútorná analýza, ktorá identifikuje konkrétnej subjekty, kde existuje určitý stupeň rizika korupcie pri kontakte s klientom, pri verejnom obstarávaní, prideľovaní dotácií alebo nakladaní so štátnym majetkom. Navrhnú sa legislatívne a systémové opatrenia, ktoré povedú k zníženiu korupcie. Vypracuje sa jednotný etický kódex s celoštátnou platnosťou, ktorý by mal byť základom pre konkrétne formulované etické kódexy zamestnancov v štátnej správe, zamestnancov vo verejnej správe, sudcov, predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy a členov vlády tak, aby boli tieto následne vymáhateľné a ich porušenie sankcionovateľné.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz