Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Vláda schválila zmeny v zákone o pobyte cudzincov - menej byrokracie a rýchlejšie procesy

24. 08. 2022

logo Policajného zboru SR

Zníženie administratívnej záťaže cudzích štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o pobyt na území Slovenskej republiky, najmä však záväzné odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie, sú predmetom návrhu novely zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorú na základe Plánu legislatívnych úloh vlády vypracovalo ministerstvo vnútra. Vláda návrh schválila 24. augusta 2022.

„Zámerom je  zefektívniť konania a jednoznačnejšie definovať niektoré procedurálne postupy hraničnej a cudzineckej polície, najmä v oblasti návratov cudzincov z tretích krajín zo Slovenska, k čomu nás zaviazali schengenskí hodnotitelia,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Nové oprávnenia polície

Novelou sa zavádzajú nové oprávnenia policajta v súvislosti s vycestovaním štátnych príslušníkov tretích krajín cez vonkajšiu hranicu -  pri výstupe zo Slovenska budú povinní predložiť platný cestovný doklad, v opačnom prípade im bude hroziť zamietnutie vycestovania cez vonkajšiu hranicu. Vo všeobecnosti sa do zákona transponujú ustanovenia smernice EP a Rady 2008/115/ES o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území. Cudzinecká polícia získa oprávnenia skrátiť lehoty určené na vycestovanie v prípade osôb rizikových pre verejný poriadok či národnú bezpečnosť. Rovnako bude môcť zakázať vstup osobám, o ktorých má informácie, že oficiálne doklady oprávňujúce na pohyb či pobyt v EÚ získali podvodným či korupčným spôsobom, a to až na 5 rokov.

Zmeny pri udeľovaní pobytov

Rozširuje sa  okruh štátnych príslušníkov tretích krajín oprávnených požiadať o prechodný či trvalý pobyt, a to o utečencov z Ukrajiny, ktorým naša krajina udelila dočasné útočisko. Toto opatrenie je reakciou na očakávané medzinárodné dopady vývoja konfliktu na Ukrajine.

Zároveň sa ustanovuje, že na území SR bude môcť zotrvať každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o udelenie prechodného pobytu, a to až do rozhodnutia o udelení pobytu. Podmienkou však bude, že žiadosť o udelenie pobytu, ktorú podá, bude kompletná.

Úpravy v postupoch pri osobách podnikajúcich na Slovensku

Zavádza sa možnosť policajného útvaru zamietnuť účelovú novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania v prípade, ak cudzinci z tretích krajín vedome obchádzajú zákonnú podmienku preukázať dosiahnutie zisku z podnikania po zdanení – namiesto požiadania o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania podajú novú žiadosť o jeho udelenie.  Dokážu sa tak vyhnúť posudzovaniu zisku obchodnej spoločnosti a platbe daní.

Na druhej strane však  pri obnovovaní prechodného pobytu na účel podnikania budú mať občania tretích krajín s nedoplatkami na daniach, clách či poistných odvodoch 10 dní od podania žiadosti o obnovenie pobytu na uhradenie pohľadávok, ktoré  sú podľa aktuálnej právnej úpravy dôvodom na zamietnutie žiadosti.

V tejto súvislosti sa tiež zavádza jednoročná lehota, počas ktorej nemôže štátny príslušník tretej krajiny požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu zo zamestnania na podnikanie. „Vyskytujú sa totiž situácie, kedy cudzinci - zamestnanci žiadajú o pobyt na účel podnikania, fakticky však stále vykonávajú závislú prácu a nadmerne tým zaťažujú cudzineckú políciu ďalšími žiadosťami o udelenie pobytu," spresnil minister vnútra Roman Mikulec.

Zamestnávatelia a študenti

Zamestnávateľom pribudne povinnosť do 3 dní ohlásiť polícii, že štátny príslušník tretej krajiny nenastúpil do zamestnania aj v prípade, ak mu bolo udelené národné vízum.

Šoféri medzinárodnej autobusovej a kamiónovej dopravy pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania už po novom nebudú povinní preukazovať, že majú zaistené ubytovanie na Slovensku.

V konaniach o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia bude cudzinecká polícia akceptovať aj doklad potvrdzujúci tento účel  starší ako 90 dní.

Ďalšie zmeny

Novela prináša viacero ďalších návrhov vyplývajúcich z aplikačnej praxe zákona o pobyte cudzincov, napríklad v oblasti uznávania cestovných dokladov iných štátov či spracúvania osobných údajov.

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa jej účinnosť navrhuje od 1. januára 2023.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz