Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Základné princípy navrhovaných právnych úprav k voľbám, volebnej kampani a politickým stranám

11. 09. 2013

Volebná schránka

Poslanci NR SR na 23. schôdzi  odhlasovali vládne návrhy volebných zákonov z dielne ministerstva vnútra a posunuli ich do druhého čítania. Predkladané návrhy prinášajú v súlade s programovým vyhlásením vlády zmeny v oblasti  financovania a kontroly politických strán a hnutí s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti. Právna úprava nastavuje opatrenia smerujúce k  zjednoteniu základných inštitútov volebných predpisov a zavádza jednotnú terminológiu, transparentnú úpravu pravidiel volebnej kampane a dôslednú kontrolu prostriedkov použitých na jej vedenie kandidujúcimi subjektmi vrátane ich verejnej kontroly.

Základné informácie, princípy a navrhované zmeny návrhu zákona o volebnej kampani a ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach a návrhu zákona zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku:

Zákon o volebnej kampani

  Cieľom nového zákona je:

 • komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone, 
 • ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby  vrátane politických strán, kandidátov a tretích strán
 • ako aj upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.
 • Zákon zjednocuje základné pravidlá vedenia volebnej kampane a zavádza jednotnú terminológiu
 • Zákon navrhuje zveriť kontrolu a udeľovanie sankcií vo forme správnych deliktov kompetentným orgánom:
  • pri porušení všeobecných pravidiel - Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
  • pravidiel týkajúcich sa médií - Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Rade pre vysielanie a retransmisiu
  • alebo pravidiel o financovaní volebnej kampane - Ministerstvu financií Slovenskej republiky
 • Zákonom sa navrhuje upraviť dĺžka volebnej kampane, t.j. volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
 • Zavádzajú sa limity pre jednotlivé volebné subjekty, ktorých cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky kandidujúce politické strany a kandidátov. Prekročenie týchto limitov bude sankcionované pokutami.
 • Zavádza sa nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov -  zriaďovateľ účtu má umožniť komukoľvek (verejnosti) oboznámiť sa s obsahom účtu, pričom základným pravidlom je skutočnosť, že volebnú kampaň bude možné financovať len z takéhoto účtu. Takéto pravidlá zároveň prispejú k efektívnejšiemu výkonu kontroly a najmä umožnia voličom vytvoriť si názor na kandidujúce subjekty nielen z pohľadu ich volebných programov, ale aj z pohľadu ich financovania, teda podpory od iných súkromných osôb.

Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach (v aktuálnom návrhu zákona o volebnej kampani ako Článok II.)

 • Základom novely sú úpravy týkajúce sa financovania a kontroly financovania politických strán.
 • Zákon  umožní prijímanie finančných darov politickou stranou výlučne prevodom na účet strany.
 • Zavádza sa  prehľadná evidencia o daroch a darcoch na webovom sídle politickej strany.
 • Sprísňujú sa pravidlá pre prijímanie darov a ich evidenciu.
 • Výročné správy politických strán sa doplňujú o ďalšie doklady preukazujúce finančnú disciplínu strany a o prehľady výdavkov na volebnú kampaň.
 • V súvislosti s povinnosťou vykonať audit hospodárenia politickej strany sa zavádza kaucia na vykonanie auditu, čím sa má riešiť problém neschopnosti politickej strany  zaplatiť náklady na audit a tiež posilniť nezávislosť audítorov.
 • Doterajší zákon sa  zosúlaďuje s článkom 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby zaručoval pre všetkých občanov EÚ rovnaké práva v oblasti volieb na území Slovenskej republiky.
 • Zákon prehodnocuje sankcie za porušovanie pravidiel financovania politickej strany . Na druhej strane zákon nemení úpravu o príspevkoch pre politické strany zo štátneho rozpočtu.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Zjednocuje všeobecné pravidlá a ustanovenia spoločné pre všetky druhy volieb. Týkajú sa najmä volebných orgánov, zásad volebného práva, volebných obvodov a volebných okrskov, zoznamu osôb oprávnených voliť, postupu pri hlasovaní, postupu a prítomnosti vo volebnej miestnosti, zisťovania výsledkov volieb, materiálnych a personálnych podmienok zabezpečenia volieb a sankcií za porušenie tohto zákona. V legislatíve Slovenskej republiky ide o nový inštitút. Sankcie za porušenie zákona majú najmä zabezpečiť prevenciu a až následne represiu.

 • Zjednocujú sa lehoty na vyhlásenie volieb – 110 dní pred konaní volieb (okrem voľby prezidenta, kde Ústava určuje 55 dní)
 • Zjednodušuje sa informovanosť verejnosti o kľúčových lehotách v rozhodnutí predsedu národnej rady o vyhlásení volieb
 • Zjednocuje sa úprava hlasovacích lístkov (bude sa už iba „krúžkovať“)
 • Zoznam kandidátov sa bude doručovať systémom 1 zásielka do domácnosti (čiže nie podľa počtu členov domácnosti)
 • Zápisnice okresných volebných komisií budú doručované elektronicky (odpadá osobný prevoz dokumentov v noci a náklady s tým spojené
 • Zabezpečí sa právo kandidujúcich subjektov osobnej prítomnosti pri sčítaní hlasov
 • Upravujú sa počty členov okrskových volebných  komisií (zníži sa počet odmeňovaných členov)
 • Zákon ustanovuje pravidlá pre jednotlivé druhy volieb, hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a pre referendum.
 •  Po novom sa umožňuje hlasovanie v referende aj prostredníctvom pošty. Rozširujú sa tak formy hlasovania v záujme zvýšenia účasti občanov na hlasovaní.
 • MV SR bude plniť úlohu orgánu komunikačnej centrály pre  vzájomnú výmenu informácií s inými členskými štátmi EÚ pri voľbách do EP.

Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz