Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zákon o registri adries účinný od 1. júla

01. 07. 2015

suradnice-ilustracny

Nový zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries vypracovalo ministerstvo vnútra základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Dôvodom bola potreba legislatívnej úpravy registra adries ako jedného zo štyroch základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.  Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. /zákon o e-Governmente/ sa v budúcnosti stane referenčným zdrojom údajov o adresách pre všetky informačné systémy verejnej správy.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 
Informačný systém Registra adries buduje ministerstvo vnútra v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nový zákon o registri adries poskytuje  legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, a to predovšetkým na účely ich využitia v budúcnosti ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov zabezpečujúcich ochranu života, zdravia a majetku osôb /hasiči, polícia, záchranná služba a pod./, rovnako však pre potreby podnikateľskej sféry a obyvateľov Slovenskej republiky.

Register adries je štátna evidencia popisujúca umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky. 
Platná právna úprava definuje mechanizmy poskytovania údajov z registra a povinnosti orgánov verejnej správy pri zhromažďovaní údajov o adresách.
Zavádza tiež do nášho právneho poriadku nové inštitúty:

Adresa a identifikátor adresy

Adresou sa rozumie súbor údajov identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu bytovej i nebytovej budovy alebo vstupov do budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo. Tieto údaje vyplývajú z administratívno-správneho usporiadania SR, z údajov viažucich sa na polohu budovy a na jej označenie súpisným a orientačným číslom, ako aj z adresného bodu ako priestorového údaju. Tieto údaje sú:

 • názov kraja,
 • názov okresu,
 • názov obce alebo názov vojenského obvodu,
 • názov mestskej časti, ak ide o obec, ktorá je mestom a člení sa na mestské časti,
 • názov časti obce alebo vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia na časti,
 • názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ak sú určené,
 • súpisné číslo,
 • orientačné číslo, ak je určené,
 • adresný bod,

Jednej budove, ktorá nemá určené orientačné číslo, resp. má určené len jedno orientačné číslo, bude môcť byť priradená jedna adresa. Ak má budova viac vstupov, bude ku každému vstupu do budovy, ktorá má určené orientačné číslo, priradená jedna adresa.

Úlohou identifikátora adresy , ktorý bude mať formu množiny alfanumerických znakov, je jednoznačná identifikácia adresy pre potreby registra a na účely komunikácie s inými informačnými systémami.

Adresný bod a geografická os ulice

Sú to údaje vyjadrené v priestorových súradniciach Európskeho terestrického referenčného systému 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89 .

Adresný bod ako priestorový údaj označuje polohu vstupu do budovy, geografická os označuje polohu geometrickej osi ulice prechádzajúcej spojnicou lomových bodov ulice. Údaje o nich sa budú získavať od vlastníkov či stavebníkov budovy, resp. od obcí. Predpokladá sa, že vyhotovenie adresného bodu si vlastník či stavebník budovy objedná súčasne s vyhotovením geometrického plánu, ktorý podľa stavebného zákona povinne predkladá k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Register

Register adries bude obsahovať údaje o adrese a identifikátore adresy a ďalšie údaje, na základe ktorých možno budovu identifikovať a zistiť polohu jej hlavného vstupu či iných vstupov do budovy s určeným orientačným číslom. O každej adrese budú v registri tieto povinné údaje :

1. údaje o budove:

 • údaj o tom, či ide o bytovú budovu alebo nebytovú budovu,
 • kód druhu stavby,
 • ak ide o bytovú budovu, údaj o tom, či sa v nej nachádzajú byty,
 • ak ide o bytovú budovu, v ktorej sa nachádzajú byty, údaj o čísle bytu a podlaží, na ktorom sa byt nachádza,
 • údaj o tom, či obec, v ktorej sa budova nachádza, je mestom,
 • údaj o tom, či sa budova nachádza vo vojenskom obvode,
 • ak sa budova nachádza v časti obce, údaj o tom, či má táto časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami.
 • číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu.

2. údaje o poštovom smerovacom čísle.

Register bude mať aj geografickú časť – zobrazenie polohy každého adresného bodu a geografické osi ulíc. Geografickú časť tvorí mapový podklad vyhotovený tak, aby umožňoval vyznačenie adresných bodov a geografických osí ulíc v priestorových súradniciach.
Vzory zamerania adresných bodov, podrobnosti o ich vyjadrení, vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi v geografickej časti registra upraví všeobecne-záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

Údaje v registri adries sa budú pokladať za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nebude preukázaný opak.

Správa registra adries

Správcom registra adries bude ministerstvo vnútra. Ministerstvo bude zapisovať, vymazávať a opravovať v registri v zákone vymenované údaje o adrese a tiež identifikátor adresy.
Identifikátor adresy určí ministerstvo každej adrese pri jej vzniku.

Návrh zákona určuje lehoty, povinnosti a oprávnenia obcí, ale aj vlastníkov budov, správcov či spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytovým priestorov; rovnako pošte ako poskytovateľovi univerzálnej služby. V zákone sú uložené spôsobom, aby povinnosť zápisu, zmeny, opravy či výmazu urobil ten orgán, ktorý je najlepšie schopný tieto skutočnosti zistiť a evidovať.

Metodické usmernenia a kontroly k týmto povinnostiam budú zabezpečovať okresné úrady, ktoré budú vykonávať aj povinnosti obcí, ktoré z technických dôvodov nebudú pripojené na informačný systém registra adries.

Poskytovanie údajov z registra

Orgánom verejnej moci alebo ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému na účely plnenia úloh sa údaje z registra poskytnú na základe dohody v elektronickej podobe, a to aj automatizovaným spôsobom. Iným žiadateľom poskytne ministerstvo údaje z registra na základe žiadosti vo forme elektronického odpisu či listinného výstupu, ako aj automatizovaným spôsobom na základe dohody. Register bude verejne a bezplatne prístupný aj prostredníctvom webového sídla ministerstva vnútra, takto poskytované údaje však budú mať informatívny charakter bez právnej záväznosti.

Prechodné obdobie

Návrh zákona obsahuje prechodné ustanovenia. Nimi sa navrhuje riešiť prvotné naplnenie registra adries údajmi vo vzťahu k budovám a adresám, ktoré budú existovať ku dňu účinnosti zákona. V súčinnosti s obcami by to ministerstvo vnútra malo stihnúť v priebehu jedného roka.

Novým zákonom dôjde k novelizácii ďalších právnych noriem:

Zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Navrhuje sa priamo v zákone ustanoviť, čo sa bude pokladať za inú zmenu územia obce / § 2 zákona/. Účelom je spresnenie právnej úpravy v nadväznosti na ustálenú aplikačnú prax. Dôjde tiež k zmenám v ustanoveniach o číslovaní stavieb, kde sa presnejšie definuje pôsobnosť obce. Z dôvodu zabezpečiť aktuálnosť údajov v registri adries sa vlastníkovi stavby ukladá povinnosť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Budovy budú povinne označené tabuľkami so súpisným a orientačným číslom. Aj na tieto povinnosti sa však v praxi budú vzťahovať prechodné ustanovenia. Porušenia povinností sa budú riešiť v správnom konaní.

Zákon č. 324/20111 Z. z. o poštových službách

Súčasťou systému organizovania verejnej poštovej siete bude aj poštové smerovacie číslo, ktoré bude zahrnuté do registra adries.

Zákon 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch

Okrem iného sa umožní občanom požiadať o vydanie OP elektronicky prostredníctvom portálu Elektronických služieb MV SR, avšak len v prípade, ak už občan mal vydaný nový typ elektronického OP – eID kartu. Občan bude môcť požiadať o vydanie nového OP elektronicky pri zmene trvalého pobytu a tiež najskôr 180 dní pred skončením platnosti dokladu. Podobu tváre a podpis v digitalizovanej forme bude MV SR brať zo svojich systémov, nesmú však byť staršie ako 5 rokov v prípade dospelého, a nie staršie ako 3 roky v prípade občana do 18 rokov.

Technicko-organizačné zmeny sa navrhujú aj v zákone č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Nový zákon o registri adries a ním novelizované právne normy nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Ďalšie informácie k problematike

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz