Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2021, streda
 

Zákonnosť, poriadok a bezpečnosť občanov sú významnou časťou kabinetom schváleného návrhu Programového vyhlásenia vlády SR

19. 04. 2020

matovic-pvv

Vláda premiéra Igora Matoviča v nedeľu 19. apríla 2020  schválila svoj program.  Programové vyhlásenie vlády následne v pondelok 20. apríla  predloží na rokovanie NR SR a požiada zákonodarný zbor o dôveru.Schválené programové vyhlásenie sa v značnej miere venuje oblasti zaistenia bezpečnosti obyvateľstva, vnútornému poriadku a bezpečnosti:

 

Zásadným opatrením na systémové budovanie bezpečnosti občanov, poriadku a zákonnosti v štáte je prijatie Bezpečnostnej stratégie SR, ktorá jasne pomenuje bezpečnostné záujmy štátu, bezpečnostné riziká, charakterizuje bezpečnostné prostredie a prostredníctvom bezpečnostnej politiky stanoví spôsob presadzovania bezpečnostných záujmov štátu, uvádza sa v dokumente. Kľúčovými inštitúciami pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť sú preventívne a represívne zložky štátu, ich efektívna koordinácia a vzájomná spolupráca na úrovni štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb a spolupráca s partnermi v medzinárodnom prostredí.

Polícia 

Vláda SR zabezpečí prehodnotenie aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru  a vytvorí podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024, a to tak, aby boli zabezpečené najdôležitejšie oblasti jeho činnosti.
Zásady budovania efektívneho PZ budú koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor. PZ sa bude budovať ako organizácia tvorená osobami nielen na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň s vysokou integritou a morálnou úrovňou, ktoré svoje osobné záujmy podriaďujú verejnému záujmu, resp. službe verejnosti. Zákonom sa zabezpečí uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom. Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania. 

Vláda SR si uvedomuje, že prestíž PZ je okrem iného priamo závislá od osoby prezidenta PZ, ako aj od osôb v najvyšších riadiacich funkciách. Preto vláda SR prehodnotí súčasnú právnu úpravu vymenúvania a odvolávania prezidenta PZ tak, aby sa jeho novou voľbou posilnila ingerencia ministra vnútra. 

V záujme účinného boja proti organizovanému zločinu a závažnej ekonomickej kriminalite sa vláda SR zasadí za zefektívnenie uplatňovania mechanizmu odhaľovania a odnímania výnosov z trestnej činnosti, ako aj majetkov nadobudnutých z nelegálnych príjmov, a to úpravou legislatívy o preukazovaní pôvodu majetku. 

 V spolupráci s bankovým sektorom budú vytvorené účinné analytické nástroje na boj proti finančnej kriminalite, ktorá je páchaná sofistikovanou formou. Každý výsledok operatívneho preverovania alebo operatívneho rozpracovania podozrenia z trestnej činnosti bude možné ukončiť len po preskúmaní prokurátorom.

Kontrola a inšpekcia 

Vláda SR prehodnotí postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečí jej väčšiu nezávislosť a efektivitu. Ak z výsledkov analýz zistí, že najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by boli aj operatívne zložky v jednotlivých rezortoch. 

Hasiči a záchranári 

Vláda SR podporí technickú modernizáciu a vybavenie Hasičského a záchranného zboru  potrebnou požiarnou technikou a osobných ochranných prostriedkov jeho príslušníkov v súlade so štandardmi iných krajín EÚ, vrátane rekonštrukcie hasičských staníc. Zo strany štátu budú podporované aj dobrovoľné hasičské zbory. 

Vláda SR sa zasadí o zmeny na zlepšenie podmienok pri plnení úloh príslušníkov Horskej záchrannej služby a na skvalitnenie jej činností . Posilní ich oprávnenia a potrebné materiálno-technické vybavenie a zároveň podporí systémové opatrenia týkajúce sa činnosti a postavenia dobrovoľných horských záchranárov, podieľajúcich sa na záchrane ľudských životov v spolupráci s HZS. Vláda SR v oblasti záchrannej a preventívnej činnosti na horách bude i naďalej pokračovať v modernizácii HZS.

Krízové riadenie a civilná ochrana

Vláda SR sa zasadí o novú Koncepciu bezpečnostného systému SR, v ktorej budú zapracované poznatky z riešenia krízovej situácie vyvolanej ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na úrovni jednotlivých orgánov krízového riadenia. V súvislosti s tým vláda SR prehodnotí postavenie a úlohy Ústredného krízového štábu. Zároveň vláda SR prehodnotí postavenie Bezpečnostnej rady SR úpravou jej kompetencií tak, aby dokázala zabezpečiť efektívnejšiu koordináciu reakcí na všetky bezpečnostné hrozby a výzvy. Pri riešení krízových situácií bude vláda SR podporovať aktívne využívanie rozhodovacích procesov na základe dostupných a potrebných dát. Vláda SR sa zaväzuje zmodernizovať systém kritickej infraštruktúry, ktorý bude odrážať aktuálne bezpečnostné výzvy a reflektovať moderné trendy v tejto oblasti.  

Migračná politika 

Migrácia je prirodzenou súčasťou existencie ľudstva. Migračná kríza v roku 2015 odhalila mnohé riziká spojené s neriadenými migračnými tokmi a nekoordinovaným prístupom EÚ. Vláda SR bude zameriavať svoje úsilie na to, aby sa pri formulovaní novej európskej migračnej a azylovej politiky brali do úvahy oprávnené záujmy SR. Vláda SR posúdi možnosti centralizovať tieto agendy na jednom mieste a pripraví a schváli novú Migračnú politiku SR na obdobie rokov 2021 – 2025. 

Životné prostredie 

 S ohľadom na nepriaznivý vývoj situácie v oblasti ochrany klímy a ostatných zložiek životného prostredia bude vláda SR presadzovať zefektívnenie činnosti orgánov zabezpečujúcich právo v tejto oblasti. Za týmto účelom je nevyhnutné prehodnotiť súčasný systém ochrany životného prostredia a vytvoriť podmienky na zvýšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany životného prostredia, s cieľom dosiahnuť priaznivý stav v tejto oblasti. 

Vláda SR zváži zlúčenie odborov starostlivosti o životné prostredia s pozemkovo-lesnými odbormi. Vláda SR sa zameria na vymáhateľnosť práva v životnom prostredí. Bude vykonaný audit fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť výkonnosť rozhodovania a kontroly. Vláda SR zavedie dôsledné opatrenia pre elimináciu poškodzovania zložiek životného prostredia prostredníctvom „ENVIROpolície".

Verejná správa a samospráva 

Jednou z priorít vlády SR je zoptimalizovanie procesov vo verejnej správe tak, aby úrady nerobili zbytočné a duplicitné činnosti a proces rozhodovania vo vzťahu k občanovi bol čo najjednoduchší, založený na efektívnej komunikácií medzi úradmi. 

Vláda SR navrhne zaviesť dátové prepojenie verejných orgánov štátnych dát ako jeden z predpokladov na odhaľovanie potenciálnych korupčných transakcií. Vláda SR rozšíri okruh osôb povinných poskytovať informácie o podniky s väčšinovou účasťou obce. 

Vláda SR bude v oblasti poskytovania služieb občanom a podnikateľom uprednostňovať budovanie používateľsky prívetivých elektronických služieb prostredníctvom zrozumiteľnej a jednoduchej navigácie. Naďalej sa bude približovať občanom prostredníctvom siete klientskych centier.

Vláda SR bude prijímať opatrenia týkajúce sa činnosti orgánov miestnej štátnej správy, s cieľom znižovať neprimeranú byrokratickú záťaž a komplikovanosť pracovných postupov v úradoch. Dôvera občanov v štát sa zvýši otvoreným prístupom kvalitných úradníkov a lepším nastavením úradov.

Voľby 

Vláda SR sa s cieľom podpory záujmu občanov o veci verejné zasadí o zvýšenie účasti občanov na hlasovaní v parlamentných voľbách vo forme stimulu – zľavy vo výške 10 % zo všetkých poplatkov štátu pre každého občana, ktorý sa zúčastnil na posledných parlamentných voľbách. 

Vláda SR podporí začatie odbornej diskusie, ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do NR SR. Vláda SR po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne hlasovať všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú. 

Občianstvo 

Vláda SR umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Vláda SR bude tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva, a zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz