Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Zapojte sa do prípravy novely priestupkového zákona

07. 07. 2022

paragraf

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 a programovým vyhlásením vlády ministerstvo vnútra začalo pripravovať novelu zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novela má priniesť skvalitnenie činnosti správnych orgánov, ktoré prejednávajú a objasňujú priestupky. Taktiež zohľadní zavedenie nových pojmov, ktoré sa uplatňujú v aplikačnej praxi. Navrhujeme tiež navýšenie pokút pri riešení priestupkov.

Konkrétne ciele pripravovanej novely:

  • Zavedenie pojmu páchateľ priestupku.
  • Zníženie hranice zodpovednosti za priestupok na 14.rok veku páchateľa priestupku. Dôvodom zníženia vekovej hranice administratívnoprávnej zodpovednosti za priestupky z doterajších 15 rokov na 14 rokov veku páchateľa je nadviazať na zákon č. 300/2005 Z. z. /Trestný zákon/ zosúladiť tak hranicu zodpovednosti za priestupok s hranicou trestnoprávnej zodpovednosti.
  • Legislatívne doriešenie priestupkov páchaných spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov.
  • Zavedenie beztrestnosti v podmienkach priestupkového konania pre osoby, ktoré spáchali priestupok z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 380 zo dňa 30.06.2021. 
  • Povinnosť orgánom objasňujúcich priestupky a správnych orgánov, ktoré prejednávajú priestupky oboznamovať oznamovateľov priestupkov o vykonaných opatreniach.
  • Legislatívne doriešenie možnosti správneho orgánu vyhotoviť z priebehu ústneho pojednávania audiozáznam.
  • Navýšenie pokút pri priestupkoch: od zavedenia jednotlivých skutkových podstát priestupkov do zákona o priestupkoch nedošlo k úprave výšky pokút. Súčasný stav v tejto oblasti nenapĺňa výchovný, represívny a ani prevenčný charakter sankcie.

K pripravovanej novele zákona o priestupkoch bola zverejnená predbežná informácia na právnom informačnom portáli Slov-Lex.sk.

Do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania sa môže zapojiť aj široká verejnosť a to do 19. júla 2022 . Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má záujem, aby novela zákona o priestupkoch zohľadnila aj prípadné postrehy a návrhy verejnosti, ktorej opodstatnené pripomienky bude odborná komisia zohľadňovať a posudzovať pri tvorbe novely.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že návrh novely zákona o priestupkoch má len INFORMATÍVNY CHARAKTER. Pripravovaná novela zákona o priestupkoch neprešla ešte vnútrorezortným pripomienkovým konaním a jednotlivé novelizačné ustanovenia sa budú tvoriť v rámci legislatívneho procesu.

Predpokladaný termín začiatku pripomienkového konania je predbežne plánovaný na október 2022.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz