Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Zefektívňovať verejnú správu musíme na základe dát a analýz, berúc do úvahy potreby ľudí

06. 10. 2015

Elektronicky archiv

Operačný program Efektívna verejná správa podporí ďalšie reformné národné projekty kľúčových aktérov vo verejnej správe. Na septembrovom zasadnutí monitorovacieho výboru boli schválené projektové zámery, ktoré prispejú k modernizácii verejnej správy, a to  zvyšovaním profesionality dlhodobého strategického plánovania a systematického rozvoja analytických  kapacít orgánov štátu pomáhajúcich rozhodovateľom hľadať riešenia  aktuálnych problémov a formovať dlhodobé stratégie rozvoja verejných služieb.  

Efektívna verejná správa neznamená iba modernizáciu technického vybavenia a optimalizáciu procesov pre poskytovanie služieb úradmi. Pre lepšie fungovanie služieb verejnej správy je dôležité disponovať odborným analytickým potenciálom, ktorý dokáže využiť dostupné dáta pri identifikovaní problematických oblastí verejnej správy a navrhnúť zmysluplné riešenia. „Správne nastavenie analytických kapacít a vybudovanie odborných tímov na kľúčových rezortoch prispieva k zvýšenej kvalite verejných politík, meraniu výkonu a dodržiavaniu hospodárnosti verejnej správy a vyššej kvalite poskytovaných služieb pre občana Slovenska. Zároveň profesionálne strategické plánovanie verejných politík znižuje dopad politických cyklov na dlhodobé rozvojové programy verejnej správy. Našim spoločným cieľom je pri formovaní služieb vidieť dopredu a robiť lepšie rozhodnutia,“ dodáva Robert Kaliňák, minister vnútra SR.

Kľúčom je posilnenie analytických kapacít

Jednou z priorít Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je zmena fungovania a využitia analytických kapacít vo verejnej správe, ktoré musia byť  schopné spravovať dáta a aplikovať ich pri príprave dlhodobých stratégií a verejných politík. Vďaka ich podpore  sa zvýši výkonnosť a dostupnosť služieb verejnej správy pre občana a podnikateľský sektor. „Základom tvorby funkčných politík je správne využitie dostupných dát na identifikovanie potrieb a formovanie návrhov riešení dobre fungujúcej verejnej správy aj v  dlhodobejšej  perspektíve a s ohľadom na ďalší vývoj potrieb. Verejné politiky majú byť založené na dátach a podopreté dôkazmi o ich adresnosti voči potrebám a efektivite pri ich riešení,“ vysvetľuje Samuel Arbe, riaditeľ OP EVS.

Z celkového počtu 13 rezortov má analytické útvary dnes iba 6 ministerstiev. Cieľom jedného z projektových  zámerov je vytvoriť a posilniť existujúce analytické útvary na ministerstvách. K činnostiam analytických útvarov pribudne aj systematické monitorovanie a analyzovanie úspešnosti implementovaných verejných politík.

Príprava na nový ekonomický systém verejnej správy

V súvislosti s celoplošným prechodom na Centrálny ekonomický systém je nevyhnutné poskytnúť inštitúciám verejnej správy intenzívnu odbornú podporu. Systémové zmeny sa budú týkať predovšetkým agend účtovnej evidencie, správy a evidencie majetku, materiálového hospodárstva, hotovostných i bezhotovostných finančných operácií, realizácie rozpočtu a personalistiky. Je dôležité zabezpečiť potrebné odborné školenia a vzdelávania zamestnancov tak, aby sa minimalizovalo zaťaženie zamestnancov jednotlivých organizácií a aby sa jednotlivé organizácie včas a profesionálne pripravili na spomínanú zmenu systému.

Zvýšenie kvality služieb  v oblastí prevencie, ochrany a podpory obetí trestných činov

Cieľom ďalšieho projektu bude posilnenie odborných kapacít a siete služieb v oblasti prevencie, ochrany a podpory obetí trestných činov, so zámerom  zlepšiť ich prístup k podpore a  zefektívniť systém ich ochrany. Vytvoria sa podmienky pre zjednotenie metodických postupov a efektívny prenos získaných informácií priamo medzi pracovníkmi zastrešujúcimi pomoc obetiam v rámci celého Slovenska. „Ďalším dôležitým krokom je vytvorenie kontaktných centier pre obete trestného činu,  funkčných sietí odborných koordinátorov, ktorí pracujú priamo v teréne a nastavenie spolupráce s mimovládnymi organizáciami zabezpečujúcimi priamu podporu,“ dopĺňa Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov. Zavedením spomínaných aktivít sa vytvorí ucelený a funkčný  systém pomoci obetiam trestných činov.  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz