Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Živnostenské úrady kontrolovali dodržiavanie zobrazovania duálnych cien u podnikateľov

01. 12. 2008

urad

Stosedemdesiatjeden pracovníkov  z 50 obvodných živnostenských úradov v Slovenskej republiky v dňoch od 8. septembra do 14. novembra /33. - 46. týždeň 2008/ vykonali kontrolu v 12171 prevádzkach. Kontrola živnostenských úradov prebiehajúca v koordinácii so Slovenskou obchodnou inšpekciou sa zamerala na dodržiavanie podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského  zákona /zákona č. 455/ 1991 Zb./ a z osobitných predpisov vzťahujúcich sa na živnostenské podnikanie.

Súhrne výsledky kontrol:

Počet vykonaných kontrol v 12171 prevádzkach:

 • prevádzky do 5 zamestnancov v počte 11004 (91 %)
 • prevádzky nad 5 zamestnancov v počte 1067 (9 %)
 • počet vykonaných kontrol v 12171 prevádzkach:
  - prevádzky - maloobchod/veľkoobchod v počte 7764 (64 %)
  - prevádzky poskytujúce služby v počte 3195 (26 %)
  - prevádzky s pohostinskou činnosťou v počte 1212(10 %)
 • Počet kontrolovaných výrobkov podľa sortimentu v počte 199178
  - potravinársky tovar v počte 99046 (49,7 %) – z toho na cenníku 33585
  - nepotravinársky v počte 100132 (50,3 %) - z toho na cenníku 20722
 • Počet kontrolovaných reklám v počte 233
  - kontrolované produkty v reklame v počte 1947
 • Počet kontrolovaných druhov služieb v počte 32487

Zistené nedostatky

Z počtu 12171 kontrolovaných prevádzok boli zistené nedostatky pri dodržiavaní podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov v počte 3430:

 • v počte 2240 (18 %) zistených porušení (ustanovenia) zo živnostenského zákona,
 • v počte 1190 (10 %) zistených porušení (ustanovenia) z osobitných predpisov

Osobitný predpis pri kontrole duálneho zobrazovania cien

- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
- zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom v znení čl. IX
- zákon č. 70/2008 Z.z. a čl. IV zákona 270/2008 Z.z. (ďalej len „ zákon o zavedení meny euro“):

 • v počte 436 bol porušený § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 18 zákona o zavedení meny euro: zákaz klamania spotrebiteľa:
  - v prípade chýbajúceho údaja duálneho zobrazovania cien, vrátane konverzného kurzu → išlo o neúplný údaj duálneho zobrazenia cien,
  - v prípade, ak niektorý z týchto údajov bol nesprávny → išlo o nesprávny údaj duálneho zobrazovania cien.
 • v počte 93 bol porušený § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 7 a § 8 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 18 zákona o zavedení meny euro: nekalé obchodné praktiky - klamlivé konanie a klamlivé opomenutie:
  - v prípade, ak informácia o cene nebola poskytnutá vôbec, nedostatok sa kvalifikuje ako nekalá obchodná praktika (vzťahuje sa na duálne označovanie cien predávaných výrobkov a poskytovaných služieb a na reklamu).
 • v počte 22 bol porušený § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 18 zákona o zavedení meny euro:
  - zistenie chýbajúcej informácie o JC na cenovke výrobku.

Podrobné členenie zistených porušení

 • Zistené nedostatky – konverzný kurz (na prevádzke)
  - nezverejnený konverzný kurz v počte 37 (0,30 %)
  - zverejnený nevhodne konverzný kurz v počte 25 (0,21 %)
  - nesprávny konverzný kurz v počte 19 (0,16 %)
 • Zistené nedostatky pri predaji výrobkov
  - chýbajúce duálne zobrazenie u predajnej ceny v počte 4977 (2,50%)
  - nesprávny prepočet predajnej ceny v počte 2156 (1, 08%)
  - chýbajúce duálne zobrazenie u jednotkovej ceny v počte 4064 (2,04 %)
  - nesprávny prepočet jednotkovej ceny v počte 1157 (0,58 %)
 • Zistené nedostatky – cenník služieb
  - chýba duálne zobrazenie v počte 321(0,99%)
  - nesprávne prepočítané zaokrúhlené ceny v počte 338 (1,35 %)
 • Zistené nedostatky – doklad o kúpe
  - neuvedený konverzný kurz v počte 8
  - nesprávny konverzný kurz v počte 8
  - chýba duálne zobrazenie konečnej sumy v počte 3
  - nesprávny prepočet informatívnej ceny v počte 1
 • Zistené nedostatky – neposkytnutie informácie o cene
  - u potravinárskeho tovaru v počte 380 (0,38 %)
  - u nepotravinárskeho tovaru v počte 208 (0,21 %)
  - u poskytovanej službe 52 (0,16 %)

Počet zistených porušení – výsledky kontrol pri predaji výrobkov (potravinársky a nepotravinársky tovar)

 • Počet druhov výrobkov neoznačených duálne:
  - 37. a 38. týždeň 5030 (14,86 %)
  - 39. a 40. týždeň 1434 (3,94 %)
  - 41. a 42. týždeň 950 (2,24 %)
  - 43. a 44. týždeň 557 (1,30 %)
  - 45. a 46. týždeň 1088 (2,49 %)

Počet ďalších zistených porušení (ustanovenia) z osobitných predpisov:

 • 1 porušenie § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 141 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • 1 porušenie § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 24 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
 • 82 porušení § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • 308 porušení § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 •  246 porušení § 29 ods. 1 živnostenského zákona v spojení s § 16 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Počet zistených porušení (ustanovenia) zo živnostenského zákona:

 • 2 porušenia § 7a živnostenského zákona
 • 32 porušení bol porušený § 11 ods. 1 živnostenského zákona
 • 3 porušenia   § 11 ods. 2 živnostenského zákona
 • 1 porušenie  § 11 ods. 5 živnostenského zákona
 • 15 porušení  § 11 ods. 9 živnostenského zákona
 • 12 porušení § 11 ods.10 živnostenského zákona
 • 501 porušení  § 30 ods. 1 živnostenského zákona
 •  9 porušení  § 30 ods. 3 živnostenského zákona
 • 4 porušenia § 30 ods. 5 živnostenského zákona
 • 873 porušení § 17 ods. 6 živnostenského zákona
 • 788 porušení iných ustanovení živnostenského zákona (§ 17 ods. 5, § 49 ods.1, § 45 ods. 1)

  Detailné štatistické informácie z kontrol /zip, 26,96 kB/
  (ZIP, 28 kB)  Zdroj: MV SR, SVS, odbor živnostenského podnikania
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz