Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2021, sobota
 

Riaditeľ/riaditeľka Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz /ISBA/

25. 03. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na na funkciu riaditeľa/riaditeľky Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz (ISBA). ISBA je hlavným analytickým útvarom ministerstva vnútra. Podieľa sa na tvorbe analýz, politík, stratégií či optimalizácii procesov. Inštitút spracováva dáta, interpretuje ich a poskytuje na dôkazoch založené podklady pre rozhodovanie vedenia ministerstva. Publikuje štúdie, analýzy a komentáre a prispieva tak k verejnej diskusii.

V rámci ISBA bude riaditeľ zodpovedný za činnosť dvoch odborov:

 1. Odbor analýz a prognóz sa podieľa na tvorbe analýz, stratégií, koncepcií, hodnotení politík, na príprave štúdií uskutočniteľnosti investičných projektov, pripravuje ich ekonomické hodnotenie a posudzuje ich efektívnosť.
 2. Centrum metodického riadenia má v rámci Národného projektu optimalizácia procesov vo verejnej správe na starosti agendu biznis architektúry, navrhuje opatrenia na zlepšenie procesov a monitoruje ich implementáciu, simuluje dopady alebo vizualizuje výkonnostné ukazovatele prostredníctvom analytických nástrojov.

Riaditeľka/riaditeľ ISBA pôsobí pod štátnym tajomníkom MVSR. Riadi tím približne 30 analytičiek a analytikov (s potenciálom rastu na 40), definuje a dohliada na kvalitu výstupov, ktoré prezentuje domácemu aj zahraničnému obecenstvu.

U riaditeľa sa očakáva inovatívny prístup, kreatívne myslenie, chuť pracovať s dátami a vytvárať odporúčania v oblasti miestnej štátnej správy, samosprávy alebo bezpečnosti (polícia a hasičský a záchranný zbor). Nadväzuje a udržiava vzťahy nie len útvarmi ministerstva ale aj s ostatnými analytickými jednotkami či expertami u nás a v zahraničí

Typ úväzku: plný pracovný úväzok (stála štátna služba)

Preferovaný nástup: od 1.5. 2021

Ponúkaný plat: adekvátna trhová kompenzácia

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

 • Písomné testy na overenie odborných znalostí
 • Písomné testy na overenie úrovne ovládania štátneho a cudzieho jazyka (podľa potreby)
 •  Vypracovanie písomnej časti prípadovej štúdie – koncepcie rozvoja analytickej jednotky ISBA do termínu, ktorý bude uvedený v pozvánke na výberové konanie
 • Ústna časť prípadovej štúdie – diskusia o koncepcii rozvoja analytickej jednotky
 • Posúdenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností metódou hodnotiaceho centra
 • Osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností

(jednotlivé kroky môžu prebiehať aj online formou, o podrobnostiach bude služobný úrad uchádzačov/-ky včas informovať):

Požiadavky na uchádzačov:

 • prax min. 5 rokov v analytickej alebo poradenskej činnosti
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • vynikajúca orientácia vo verejných politikách
 • schopnosť posúdiť vhodnosť výskumných metód a záverov výskumu vo verejných politikách
 • schopnosť riadiť a motivovať tím
 • efektívna komunikácia výsledkov rôznym cieľovým skupinám – vrcholovým politikom, medzinárodným organizáciám, médiám aj laickej verejnosti
 • samostatné a nezávislé rozhodovanie
 • aktívna znalosť anglického jazyka (C1- Úroveň pokročilá)
 • bezúhonnosť

Prihlášky do výberového konania je potrebné zaslať do 19. apríla 2021.

Od uchádzača očakávame:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list (max. 1 normostrana A4, 1800 znakov),
 • štruktúrovaný životopis, vrátane zoznamu vlastných publikácií alebo výstupov svojej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení podmienok na funkciu riaditeľa ISBA,
 •  kópia dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (diplom),
 • doklad preukazujúci znalosť jazyka na požadovanej úrovni (alebo čestné vyhlásenie),
 • •zoznam referencií vrátane kontaktných osôb z predchádzajúcich zamestnaní.

Detailné  informácie o výberovom konaní a o možnostiach podania žiadostí nájdete na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/29355

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)