Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. marec 2023, pondelok
 

Dvadsiata piata nedeľa cez rok

Bratislava, 22. 09. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

1. čítanie            Am 8, 4-7

Biblický text:

Čujte toto, vy, čo šliapete po chudákoch a nivočíte bedárov krajiny. Hovoríte: »Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie; a sobota, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe? Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie.«“ Pán sa zaprisahal na Jakubovu pýchu: „Nikdy nezabudnem na ich skutky.

Komentár:

Amosovo proroctvo je podľa zaradenia v Hebrejskej Biblii dielom neskoršieho proroka. Neskorší proroci (hebr. acharóním): Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a dvanásť (malých) prorokov (hebr. šehém asár hannebiím): Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Miecheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš. Na rozdiel od skorších (Skorší proroci (hebr. rišóním), ku ktorým patria Knihy Jozue, Sudcovia, 1. a 2. Samuelova a 1. a 2. kráľov.) V 8. storočí bol v Izraeli aj v Júdsku blahobyt. Rozkvital obchod. Ako v každej dobe táto skutočnosť mala aj tienisté stránky: Ľudia sa vtedy menej zaujímajú o duchovno. Môžu podporovať svätyne, ale náboženstvo sa stáva povrchným. Prorok Amos sa v našom úryvku zastáva chudobných ale aj Božieho poriadku daného zákonom, ktorý ziskuchtiví ľudia porušovali. Podobne je to aj dnes. Z práce v nedeľu nezbohatneme...

2. čítanie            1 Tim 2,1-8

Biblický text:

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.

Komentár:

čítame 1. Tim na pokračovanie. Myšlienky:

-       dôležitosť modlitby za každodenné potreby ľudí. Napr. za politikov. Na to najčastejšie zabúdame. O to viac na nich nadávame a ohovárame ich, hoci to nepomáha a zaťažuje to naše svedomie.

-       Ježiš ako jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. – teologická myšlienka

-       Modlitba mužov! – spolubrat spomínal mesto v Írsku, kde otcovia vodili svoje deti v nedeľu do kostola...

Evanjelium                  Lk 16, 1-13

Biblický text:

Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: »Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.« Správca si povedal: »Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.« Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: »Koľko dlhuješ môjmu pánovi?« On povedal: »Sto kadí oleja.« Vravel mu: »Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.« Potom povedal inému: »A ty koľko dlhuješ?« On vravel: »Sto meríc pšenice.« Vravel mu: »Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.« A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Aj ja vám hovorím: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.  Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

Komentár:

Niekedy bývajú s týmto podobenstvom problémy. Avšak chyba býva v metodike. Nepozeráme naň ako na podobenstvo, ale ako na príklad ako máme konať, ako na návod... – nepoctivý správca.... (keď k tomu pridáme naše „pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže“ – máme z toho obraz života mnohých našich veriacich.

... pán pochválil nepoctivého sluhu.... ide o Ježiša Krista a nie o pána z podobenstva. Ten by asi potom nehovoril o „synoch sveta“ a „synoch svetla.“

Pán ho nepochválil za nepoctivosť, ale za to, že sa vedel a chcel postarať o seba do budúcnosti, čo pre nás znamená myslieť na osobnú večnú budúcnosť. Ako zaujímavo znejú na tomto podklade naše výroky typu: „Keď budem na dôchodku...“

Toto podobenstvo môžeme zaradiť k tzv. podobenstvám o „bedlivosti“ (o 10 pannách, o veľkej hostine...) A bedlivosť sa nedá odkladať. Alebo žijem bedlivo, teda tak že Boh existuje a má čo povedať do môjho života, alebo nie. Tento životný štýl doslova sa nedá odkladať. Nenaučíme sa ho, skôr naopak, zvykneme si na iný. Záver podobenstva – parenetické (povzbudivé) výroky o vernosti a o tom, že nemôžeme slúžiť dvom pánom (Boh a matéria).

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy