Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. marec 2023, pondelok
 

Dvadsiata prvá nedeľa cez rok

Bratislava, 25. 08. 2019

ponúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim:

Prvé čítanie                Iz 66,18–21

Biblický text:

Ja však (poznám) ich skutky a myšlienky. Prídem zhromaždiť všetky národy a všetky reči; prídu a uvidia moju slávu. Urobím na nich znamenie a pošlem z nich zachránencov k národom Taršišu, Púlu a Lúdu, ktorí naťahujú kušu, k Tubalu, Javanu, k ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu; i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu. A privedú všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov ako obetu pre Pána na koňoch, vozoch, nosidlách, muliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema - hovorí Pán - tak ako prinášajú synovia Izraela obetu v čistej nádobe do Pánovho domu. A aj z nich si vezmem za kňazov a levitov - hovorí Pán.

Komentár:

Dnešný úryvok je z tretej a poslednej časti knihy Iz (Tritoizaiáš). Odzrkadľuje pomery v Izraelskej spoločnosti po návrate z Babylonského zajatia. Očakávania sa nenaplnili. Ľud stál pred úlohou obnovy krajiny i náboženstva. Zdá sa, že to bola už jeho úloha, hoci to očakával od Boha. Akosi zabudol, že už samotná sloboda bola Jeho darom, ostatné si musí vybudovať sám... (krásna analógia s obdobím po 1989 roku u nás...)

Druhé čítanie              Hebr 12,5–7. 11–13

Biblický text:

A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila. Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.

Komentár:

List Hebrejom, na rozdiel od pavlovských listov, je charakteristický početným striedaním náukových a povzbudivých (parenetických) častí. Dnešný úryvok je práve z takéhoto povzbudenia. Hovorí o tom, že keď veriaci prežívajú ťažkosti, to ešte neznamená, že ich Boh opustil. Môže to byť spôsob, akým ich volá k pokániu, k náprave života....

Evanjelium                 Lk 13,22–30

Biblický text:

Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: »Pane, otvor nám!« A on vám povie: »Ja neviem, odkiaľ ste!« Vtedy začnete hovoriť: »Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.« Ale on vám povie: »Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!« Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“

Komentár:

  • V dnešnom úryvku Ježiš po ceste do Jeruzalema vyučuje. Židovskí rabíni často diskutovali o tom, či na mesiášskom kráľovstve budú mať účasť len Židia, alebo všetky národy. Práve tento problém mohol tvoriť pozadie otázky, ktorú anonymný zvedavec dal Ježišovi. „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“
  • Ježiš vo svojej odpovedi nehovorí o počte, ale o spôsobe ako sa do Božieho kráľovstva dostať. „Usilujte sa vojsť tesnou bránou...“ Týmto spôsobom je čestný svedomitý život.
  • Zaujímavý je posledný verš dnešného úryvku: „A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“ Určite tu nejde o nejaké prevrátenie poradia. Ide skôr o vyjadrenie myšlienky, že aj Izrael napriek mnohým zlyhaniam, vojde do Božieho kráľovstva. Poslední tiež „vojdú“ – hoci ako poslední...

Záver:

Boh daruje človeku slobodu, odpustenie, pokoj. O pozemské hodnoty – poriadok v štáte, spravodlivosť, porozumenie a pod. sa však musíme aj sami usilovať. Keď ich nemáme, nie je to azda naša chyba?

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy