Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Piata nedeľa cez rok

Bratislava, 10. 02. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

1. čítanie Iz 6,1-2a.3-8 

Biblický text:

V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: "Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy." Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som povedal: "Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov." I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!" Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" 

Komentár:

 • Správou[1] o smrti kráľa Oziáša začína nový oddiel v Iz v ktorom sa hovorí o povolaní proroka. Pán je predstavený ako kráľ, ktorý sa ujíma vlády a koná súd nad národmi. Prorok mal videnie. Toto videnie sa uskutočnilo v jeruzalemskom chráme, ostatní Pána nevideli. Prorok vidí Boha ako kráľa, vidí aj „nebeský dvor“ – serafínov. Informácie tohto druhu sú v SZ zriedkavé. Pomenovanie serafín je odvodené asi od koreňa śaraf – horieť plápolať.
 • Serafíni si zakrývajú tvár. Ani oni nemôžu vidieť Boha. Velebia Boha chválospevom Svätý, svätý, svätý ... prevzali sme ho do liturgie.
 • Dom sa naplnil dymom – symbolizuje fakt, že prorok už ďalej Pána nevidí, iba počuje. Uvedomuje si, že je stratený. SZ učil, že nie je možné vidieť Boha a zostať živý. (Ex 33,20[2], Sdc 6,22n[3]...)
 • Očistenie úst žeravým uhlíkom je symbol, ktorý hovorí, že človek vždy potrebuje očistenie od hriechov, ktoré dáva jedine Boh. Až po tom to očistení ho Boh poveruje službou.
 • Koho mám poslať, kto nám pôjde?V druhej časti vety je množné číslo! – podobne ako v Gn pri stvorení človeka – urobme človeka na svoj obraz. Ide o ťažko riešiteľný exegetický problém. Vidieť v tom náznak učenia o Najsv. Trojici by bolo predčasné.
 • Nádherná je pohotová odpoveď Izaiáša "Hľa, tu som, pošli mňa!" Mojžiš, Jeremiáš a iní váhajú pri ich poslaní. Odhodlanosť Izaiáša súvisí so zážitkom videnia Boha, odpustenia hriechov, ktoré boli tak silné, že si ich nemôže nechať len pre seba (podobne ako sv. Pavol po obrátení). 

2. čítanie 1 Kor 15,1-11 

Biblický text:

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili. 

Komentár:

 • 1 Kor je dôležitý protopavlovský spis. Je cenný aj svojou starobylosťou. Pavol ho napísal na svojej tretej misijnej ceste pri konci svojho trojročného pôsobenia v Efeze (porov. 1 Kor 16,5-9 a Sk 19), pravdepodobne na jar okolo Veľkej noci r. 56 po Kr.[4] Čo je skôr, ako najstaršie Markovo evanjelium.
 • 1 Kor obsahuje formulu viery, ustálenú pred napísaním evanjelií. V liste je uvedená slovami „Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal...“ Ide o text: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim...
 • Obsahom tejto formuly viery je splnenie Písma, Kristova smrť a zmŕtvychvstanie, jeho zjavenie apoštolom a Pavlovi.
 • Okrem toho úryvok obsahuje pekné myšlienky v súvislosti s Pavlovým chápaním svojho poslania ako apoštola, jeho pokoru, apoštolát, ako dielo Božej milosti – teda myšlienka podobná 1. čítaniu z Izaiáša. 

Evanjelium Lk 5,1-11 

Biblický text:

Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí." A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. 

Komentár[5]:

 • Ako nadpis tohto evanjeliového úryvku môžu slúžiť Petrove slová "Na tvoje slovo, Pane..." O to ide totiž v každom opise povolania: človek v dôvere Božiemu povolávajúcemu slovu sa celkom spoľahne na to, že sa ono vyplní... Je to začiatok nového, netušeného.
 • Situácia: Lk líči povolanie apoštolov ináč ako Mk a Mt. Kým Mk 1,16-20 a Mt 4,18-22 hovoria o povolaní apoštolov v rámci (do istej miery) chronologického opisu prvých krokov Pána Ježiša na začiatku verejnej činnosti, Lk 5,1-11 zasadzuje opis povolania apoštolov už do rámca činnosti Ježiša.
 • Kontext opisu povolania je vyjadrený opisom Ježiša v predchádzajúcich sobotách: v Lk 4,16-30 je opísaná jeho činnosť v sobotu v nazaretskej synagóge a v Lk 4,31-43 evanjelista hovorí o Ježišovej sobote v Kafarnaume. Tento celok je ukončený sumarizujúcou vetou Lk 4,44.
 • Základný rozdiel opisu povolania apoštolov u Mk a Mt s Lk-opisom je v tom, že v Mk a Mt Ježiš vystupuje ako aktívny činiteľ. Pri Lk-opise naopak, aktívny (alebo aspoň nie celkom pasívny) je Peter, aj ostatní, čo boli s ním.
 • Výklad -vv. 1-3: so zmienkou o zástupe pri brehu a o Ježišovi, ktorý učí z loďky, veľmi súvisia texty Mk 3,9 a 4,1. Zástup sa tlačil... Lk tu výslovne zdôrazňuje túžbu ľudí po Božom slove. Tak si čitateľ môže urobiť predstavu, akí potrební sú pre Ježiša spolupracovníci. Tento odstavec je veľmi pôsobivý: Lk tu umiestňuje Ježiša na more a zástup stojí alebo sedí na brehu. Pred sebou má Ježiša a za ním more. Akoby to more malo v tomto úryvku predstavovať mohutnosť a hĺbku Ježišovho slova... Okrem toho v tomto úryvku je veľmi významné to, že Lk výslovne spomína: "Tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo". (Lk 5,1). V evanjeliách sa na mnohých miestach spomínajú zástupy, ktoré prichádzali k Ježišovi, ale nikde sa tak výslovne nehovorí o «Božom slove» ako u Lk. Celkom iste to teda znamená, že Lk práve na tento fakt chce položiť dôraz;
 • -vv. 4-7: je zvláštne, že Lk tu už vôbec nevenuje pozornosť zástupom. Už ich v celom úryvku ani len nespomenie. Z toho vidíme, že ich na začiatku potreboval uviesť len ako akúsi kulisu. Pozor, evanjelista ich tu neuviedol bezdôvodne! Mal s nimi jeden celkom konkrétny cieľ, ktorý si uvedomíme v závere pri zisťovaní základnej línie textu.
 • V tomto odstavci je položený určitý dôraz na dialógu Ježiša s Petrom a to má súvis so zázračným rybolovom. Ježiš žiada od Petra zájsť na hlbinu a spustiť siete. Toto vyjadrenie Ježiša neobíde žiaden zo serióznejších komentárov k tomuto textu. "Zatiahni na hlbinu" znamená v duchovnom zmysle hlbinu duchovného života. Iba s hlbokým duchovným životom sa možno dať na apoštolát. Obrazne povedané: iba pri hlbokom duchovnom živote možno očakávať «bohatý rybolov». Pražský arcibiskup kardinál Tomášek mal vo svojom biskupskom hesle slová "Laxabo rete" (spustím siete).
 • Petrova odpoveď vyjadruje dva prvky: skúsenosť nulového výsledku predchádzajúcu noc (čo je vlastne kvalifikovaná odpoveď skúseného rybára a dodatok, že teraz je nezmyselné pokúšať sa niečo uloviť [v. 5b]) a druhým prvkom je Petrova dôvera (v. 5b). Významné je, že Peter oslovuje Ježiša titulom «učiteľ». Petrovu prvú odpoveď by bolo možné parafrázovať rôznym spôsobom, napr.: «Učiteľ, všetky rybky sú pri tomto hluku a toľkom pohybe na brehu dávno v bezpečí, nechytíme nič. Pri love rýb tu musí byť predsa ticho a ryby nesmú zbadať nijaký zvláštny pohyb. Ale keď to povieš ty, tak tie siete spustím...» V celej reakcii sa Peter predstavuje ako typ otvoreného človeka. Peter nie je pyšný na svoju profesionálnu skúsenosť a jeho otvorenosť mu umožnila nastúpiť do tejto akcie tak, ako to Ježiš od neho očakával: celkom sa spoľahol na jeho slovo.
 • Peter už mal možnosť stretnúť sa s mocou Ježišovho slova: Lk 4,38-39 hovorí o Petrovej svokre, ktorú Ježiš uzdravil z horúčky tak, že "rozkázal horúčke a tá ju opustila" (Lk 4,39). Petrova odpoveď "...na tvoje slovo" (Lk 5,5b) vyvoláva napr. odpoveď Márie pri zvestovaní, ktorá odpovedá podobne: "nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38). Tieto odpovede vyjadrujú, ako sa možno spoľahnúť na Božie slovo (por. Lk 8,11.21; 11,28).
 • Božie slovo je výzvou, ktorá je dôvodom všetkých povolaných. Títo sa často krát rozhodnú proti všetkým svojim doterajším skúsenostiam a celkom sa spoliehajú na toto povolávajúce Slovo, ktoré má moc liečiť chorých a presvedčiť zástupy.
 • Rybolov bol neobyčajne bohatý. Autor ho opísal veľmi živo: až sa im siete trhali, naplnili obe loďky , skoro sa potápali, potrebovali pomocníkov ...
 • -vv .8-10a: Peter a jeho spoločníci prežívajú pri zázračnom rybolove Božiu blízkosť v rečiach a skutkoch Pána Ježiša. A v takejto situácii konštatujú svoju hriešnosť. Tejto časti sme dali názov «Peter tuší Ježišovo božstvo». Peter zatiaľ nevie, koho má pred sebou: či je to prorok, či Boh, či anjel... preto ho neoslovuje priamo, ale poukazuje na jeho svätosť a na svoju hriešnosť: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny" (Lk 5,8). Petrova reakcia, rovnako ako aj ostatných, je veľmi podobná reakciám mnohých oslovených a povolaných ľudí SZ (por. Iz 6,5). Povolanie vždy prevyšuje človeka. Človek tu vždy viac dostáva ako má dať. Je to chvíľa úžasu povolaného nad ponúknutým obsahom a perspektívou, ktorá je pred ním...
 • -v. 10b: "Neboj sa!" -veľmi časté slovo v takýchto situáciách. V SZ sa toto povzbudenie vyskytuje 102-krát (podľa LXX). Toto povzbudenie počuli mnohí starozákonní vyvolenci ako napr. Abrahám (Gn 15,1); Izák (Gn 26,24); Jakub (Gn 28,13 LXX); izraelský národ (Iz 43,1); v NZ napr. Mária (Lk 1,30); Jozef (Mt 1,20)... Toto biblické «neboj sa» naznačuje Božiu blízkosť. Takmer vždy pri zmienke o týchto slovách nasleduje uistenie «ja som s tebou» alebo podobné. Znamená to povzbudenie dotyčného osloveného človeka, aby mal odvahu nastúpiť do úzkej spolupráce s Bohom pri plnení poslania, ktoré ukladá oslovenému. Znamená to aj záruku jeho pomoci a sprievodu.
 • Ježiš nehovorí Petrovi rozkaz, ale dáva mu prísľub. "Budeš loviť ľudí" - tu je jemný rozdiel od výrazu «rybár ľudí» (por. Mk 1,17); Lk-výraz obsahuje odtieň «nechať nažive, zachrániť». Peter a jeho spoločníci budú takto zachraňovať všetkých, ktorí to budú potrebovať a všetko ostatné (doterajšie povolanie, rodina, doterajšie priateľské zväzky, ba dokonca aj jeho vlastný život) bude musieť byť druhoradé. Ich poslanie nebude nejakou umeleckou hrou. Naopak, ich poslanie si bude vyžadovať zrieknutie sa pohodlia, nič im nemôže byť ľahostajné. Ľudstvo je ohrozené vnútorne a apoštoli ho budú sprevádzať na ceste z ohrozenia k pravému životu.
 • -v. 11: "opustili všetko a šli za ním" -tento verš vyjadruje v sebe všetky podmienky plnenia poslania, ako boli vyjadrené vyššie. Lukáš tu použil gr. slovo akoloutheo, ktoré znamená, že Peter, Jakub a Ján začali chodiť za Ježišom, čiže nasledovať toho, ktorý prišiel "hľadať a zachrániť , čo sa stratilo" (Lk 19,10). Apoštoli budú pokračovať v tomto poslaní svojho Majstra.
 • Táto situácia je veľmi podobná tej, ktorá je opísaná v prípade povolávacieho videnia proroka Izaiáša (Iz 6). Raz už táto situácia bola spomenutá pri Petrovej reakcii, ktorá bola veľmi podobná aj Izaiášovej situácii (Iz 6,5). Dej v prorokovom videní sa rozvíja ďalej tak, že Izaiáša očistil jeden zo serafínov a Izaiáš potom počul hlas Pána s otázkou: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" Prorok odpovedal: "Hľa, tu som, pošli mňa!" (lz 6,8). Presne tak Peter a Zebedejovci svojím rozhodnutím opustiť lode a všetko ostatné ukázali ten istý postoj ako Izaiáš. Bola to ich odpoveď na úvodnú zmienku o zástupoch, ktoré túžili počuť Božie slovo...

Záver: Metodika, pastoračné postupy, marketing na jednej strane – Božie povolanie, očistenie a poslanie na strane druhej. Musíme si uvedomiť, že toto druhé má ďaleko väčšiu cenu... [1] Porov. Výklady ke Szákonu  IV. Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1998, str. 36-38.

[2] "Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!"

[3] Teraz Gedeon videl, že to bol Pánov anjel: "Beda mi, Pane, môj Bože - zvolal Gedeon, - "videl som Pánovho anjela z tváre do tváre!"  Ale Pán mu povedal: "Pokoj s tebou! Neboj sa! Nezomrieš!"

[4] Úvod do PS NZ.

[5] Podľa http://www.kbd.sk/komentare/neci.htm

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy