Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

štvrtá adventná nedeľa

Bratislava, 23. 12. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

1. čítanie 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16  

Biblický text:

Kráľ teda býval vo svojom dome a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov.  Tu povedal kráľ prorokovi Nátanovi: "Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Božia archa býva v koženom stane."  Nátan povedal kráľovi: "Chyť sa a rob všetko, čo zamýšľaš, lebo Pán je s tebou!"  Ale v tú noc Pán oslovil Nátana:  "Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať?  Teraz však toto povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán zástupov: Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad mojím ľudom, nad Izraelom.  Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi.  Chcem svojmu ľudu, Izraelu, určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť, ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako prv,  aj odo dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Chcem ti dopriať pokoja od všetkých nepriateľov. A Pán ti oznamuje, že Pán postaví dom tebe.  Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo.  Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami.  Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky!"  

Komentár: 

Toto veľmi známe čítanie z 2 Samuelovej knihy je mesiášskym proroctvom – proroctvom o tom, že Mesiáš bude pochádzať z Dávidovho pokolenia. V Samuelových knihách sa Dávid predstavuje ako ideálny teokratický kráľ. Zjednotil všetky izraelské kmene a vytvoril z nich jeden národ. Jeho zahraničná politika sa zamerala na podmanenie nepriateľov (Filištíncov, Moabčanov, Aramejčanov, Ammončanov a Edomčanov) a na rozšírenie územia svojho kráľovstva. Dal do Jeruzalema preniesť archu zmluvy a stal sa zakladateľom Jahveho bohoslužby. Svoju morálnu veľkosť naštrbil hriechom s Bat-šebou [Betsabe] a zavraždením jej manžela, Hetejca Uriáša (porov. 2 Sam 11 - 12). To malo nepriaznivý vplyv na život celej jeho rodiny (porov. 2 Sam 13 - 20) a ešte za jeho života sa prejavilo intrigami a bojom o následníctvo trónu. Jeho nástupcom sa stal Šalamún (porov. 1 Kr 1 - 2), ktorého si Boh vyvolil od narodenia. Podľa Nátanovho proroctva (porov. 2 Sam 7) mal Dávidov dom navždy ostať na tróne v Jeruzaleme i napriek osobným nevernostiam a hriechom niektorých jeho príslušníkov. Teologicky obsahuje náš text tieto myšlienky: Boh je ten, kto buduje svoje dielo na zemi – Dávid je len nástrojom. Toto dielo bude uskutočnené v srdciach ľudí. Dávidovské kráľovstvo je symbolom Božieho kráľovstva. 

2. čítanie Rim 16,25-27 

Biblický text:

A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,  ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru,  jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen. 

Komentár: 

Text nám predstavuje syntetický pohľad na dejiny spásy. Sv. Pavol hovorí, že Boží plán s ľuďmi bol od večnosti. Evanjelium zjavuje tento Boží plán a máme ho prijať s vierou. 

Evanjelium Lk 1,26-38 

Biblický text:

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,  k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.  Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.  Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.  Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.  On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,  naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."  Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.  Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!  Lebo Bohu nič nie je nemožné."  Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.   

Komentár: 

Ťažiskom orientálneho spôsobu rozprávania je príbeh. Preto keď chceme skutočne pochopiť posolstvo textu, musíme sa viac zamerať na to o čom je tento príbeh, nie aký je (podrobnosti).

Boh našiel spôsob a uskutočnil svoj prísľub o narodení Mesiáša. Urobil tak prostredníctvom Izraelského dievčaťa – Márie – ktorú na toto poslanie povolal a vopred pripravil. Jej veľkosť a teda aj náš dôvod k úcte spočíva v tom, že ona toto povolanie prijala a uskutočnila vo svojom živote. Ako napísal Pavol VI. v Marialis cultus 35: „Predovšetkým Cirkev vždy predkladala Pannu Máriu veriacim, aby ju nasledovali, vôbec nie preto, aký bol spôsob jej života a tobôž nie pre spoločensko-kultúrne podmienky, v ktorých plynul jej život a ktoré sú dnes už temer všade prekonané, ale preto, že ona vo svojich konkrétnych životných podmienkach úplne a zodpovedne prijala vôľu Božiu; preto, že prijala jeho slová a plnila ich; preto, že vo svojej činnosti sa dala viesť láskou a duchom služby; slovom preto, že ona bola prvou a najdokonalejšou Kristovou učeníčkou: a to má všeobecnú a trvalú platnosť vzoru.“

 

 

Záver: Teda v prvom čítaní máme predpoveď „Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky!“ A v Evanjeliu sme sa dozvedeli, že Boh tento sľub splnil. Je úžasné takto sledovať Božiu vernosť. Nemali by sme byť vernejší aj my Jemu...?

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy