Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. marec 2023, pondelok
 

Tretia nedeľa cez rok

Bratislava, 27. 01. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

1. čítanie Neh 8,2-4a.5-6.8-10

O knihe: Kniha Ezdrášova a Kniha Nehemiášova (Pozri úvody do PS) sa nazývajú podľa židovského kňaza a znalca Mojžišovho zákona Ezdráša a podľa námestníka perzského kráľa a správcu mesta Jeruzalema Nehemiáša, ktorí po návrate Židov z babylonského zajatia zohrali hlavnú úlohu pri znovuzrodení židovského náboženského spoločenstva v Palestíne. Obsah Kníh možno načrtnúť v piatich obrazoch: V prvom obraze (Ezd 1 - 6) sa opisuje návrat prvej skupiny Židov pod vedením Zerubábela [Zorobábela] z babylonského zajatia do Palestíny, obnovenie oltára na celopalné obety a položenie základov pre nový chrám v Jeruzaleme. V druhom obraze (Ezd 7 - 10) sa opisuje iný návrat zajatcov pod vedením kňaza a učiteľa Mojžišovho zákona Ezdráša, ktorý s výdatnou podporou a so splnomocnením perzského kráľa Artaxerxa vykonal v Jeruzaleme radikálnu náboženskú reformu, ktorá spočívala najmä v tom, že bojoval proti manželstvám Židov s pohankami. Tretím obrazom (Neh 1 - 7) sa predstavuje vysoký kráľovský úradník Nehemiáš, ktorý dostal od kráľa Artaxerxa splnomocnenie prevziať správu Jeruzalema ako jeho námestník. Vo štvrtom obraze (Neh 8 - 10) vystupuje opäť Ezdráš, ktorý na základe a v súlade s Mojžišovým zákonom obnovuje bohoslužbu a v rámci slávnostného liturgického zhromaždenia vyhlasuje zákon teokratického židovského štátu.V poslednom obraze (Neh 11 - 13) sa predstavuje presídlenie čiastky vidieckeho obyvateľstva do Jeruzalema a posviacka mestských múrov. Nakoniec sa podávajú správy o rôznych Nehemiášových reformách a nariadeniach. 1.3. Cieľ kníh. Cieľom kníh je obnovenie židovského náboženského spoločenstva, jeho chrámu a mesta Jeruzalema v zmysle dávnych prísľubov Jahveho.

Náš úryvok je zo 4. obrazu.

Biblický text:

Kňaz Ezdráš teda v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a všetkých, ktorí boli schopní chápať, čo sa počúvalo. Čítali z neho na námestí oproti Vodnej bráne od samého rána do poludnia pred mužmi a ženami a všetkými, čo boli schopní chápať. Zákonník Ezdráš stál na drevenej vyvýšenine, ktorú na tento cieľ urobili. Vedľa neho stáli po pravici Matatiáš, Semeiáš, Anaiáš, Uriáš, Chilkiáš a Maásiáš, po jeho ľavici Pedaiáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud, a keď ju otváral, všetok ľud vstal. Ezdráš dobrorečil Pánovi, veľkému Bohu, a ľud rad-radom odpovedal: "Amen, amen!", pričom zdvíhal ruky. A čítali z knihy, z Božieho zákona, stať za staťou a vykladali zmysel, takže rozumeli tomu, čo sa prečítalo. - Vtedy Nehemiáš, to jest kráľov námestník, Ezdráš, kňaz a zákonník, a leviti, čo vyučovali ľud, povedali celému spoločenstvu: "Tento deň je zasvätený Pánovi, vášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!" Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Potom im povedal: "Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!" 

Myšlienky: Úryvok je zaujímavý stavbou „liturgie slova“ Starého Zákona, ako aj tým, ako sa Božie slovo dotklo nielen uší, ale hlavne srdca počúvajúcich. Ovocím počúvania Božieho slova je pokánie veriaceho človeka. 

2. čítanie 1 Kor 12,12-30 

Biblický text:

Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala: "Nie som ruka, nepatrím k telu," tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho: "Nie som oko, nepatrím k telu," tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke: "Nepotrebujem ťa!" ani hlava nohám: "Nepotrebujem vás!" Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť; aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 

Myšlienky:

 • Krst je základom jednoty medzi veriacimi.
 • Jednota nie je uniformita, ale pluralita.
 • Normou vzájomného spolužitia má byť nielen tolerancia, ale predovšetkým láska. 

Evanjelium Lk 1,1-4;4,14-21 

Biblický text: Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne rad-radom opíšem,  aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili. Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok." Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." 

Komentár: Lukáš, autor tohto evanjelia, je jediný z evanjelistov, ktorý na spôsob starovekých spisovateľov a dejepiscov uvádza svoje dielo prológom, napísaným v klasickej gréčtine (porov. 1, 1-4). Zmieňuje sa v ňom o písomných a ústnych prameňoch, o očitých svedkoch, ktorých správy pozorne preštudoval, kriticky zhodnotil a redakčne spracoval. Základným prameňom Lukášovho evanjelia bolo Markovo evanjelium. Okrem toho čerpal z tzv. prameňa logií (Ježišových výrokov) a použil aj svoj osobitný materiál, ktorý vsunul v podobe dvoch blokov do geograficko-chronologického rámca Markovho evanjelia 

Udalosť, ako Ježiš učí v synagóge vo svojej vlasti je zachytená vo všetkých troch synoptických evanjeliách. Jej podstatou je predstavenie Ježiša medzi svojimi rodákmi ako proroka a mesiáša, ktorí sa však na ňom pohoršujú a ako dôvod uvádzajú, že ho predsa poznajú, poznajú jeho príbuzných. Ježiš odpovedá, že proroka si uctia všade len nie v jeho vlasti a pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. Túto stať nachádzame u Mk v 6. kapitole, u Mt v 13. kapitole iba Lk ju umiestnil na začiatok Ježišovho pôsobenia v 4. kapitole. Zároveň Lk podáva túto správu najobšírnejšie. 

Poznámky k textu Lk: 

 • Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley... „v sile Ducha“ – tento výraz pripravuje čitateľov na to, že Ježiš slová proroka Izaiáša bude vzťahovať na seba.
 • Učil v ich synagógach... Iba Ježiš „učí“ – jeho učeníci „ohlasujú“ k čomu sú poslaní Ježišom. Zároveň tvar tohto slovesa ukazuje, že išlo o opakovaný dej.
  • Synagóga (z gréckeho synagogé - zhromaždenie) je objekt určený na konanie židovských náboženských zhromaždení a náboženského vyučovania. Zhromaždenie zahŕňa spev, modlitby, čítanie a výklad Písma. Na rodiel od kresťanského kostola nejde o vysvätený priestor, preto synagógou môže byť hociktorá budova, ak spĺňa isté požiadavky. Slúžia okrem iného ako pripomienka jeruzalemského chrámu, je orientovaná svätostánkom k Jeruzalemu a niekedy je nazývaná tempel. Delí sa na modlitebný priestor (hlavná svätyňa) a menšie priestory na štúdium, ktoré sa nazývajú Beth Midraš (Dom náuky). Niektoré synagógy majú bočnú tribúnu pre ženy. V zvláštnej schránke sa uchováva zvitok Tóry , je krytý chrámovou oponou, v jeho blízkosti svieti večné svetlo. Budovu zdobí menora (sedemramenný luster). Uprostred synagógy je vyvýšené miesto (almemor) s čitateľským pultom (šulchan) pre predčítanie tóry. Najstaršie doložené synagógy pochádzajú z Egypta, z 3.stol. pr.n.l., V synagógach sa konajú aj podujatia obce, vzdelávanie dospelých, prípadne slúžia aj ako školy hebrejčiny pre školopovinné deti[1].
 • Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy... Ježiš, podobne ako jeho rodičia je opätovne predstavený ako nábožný Žid, ktorý sa pravidelne zúčastňoval synagogálnej liturgie.
 • Podali mu knihu proroka Izaiáša. Čítanie z prorokov nasledovalo po čítaní z Tóry. Čítaný úryvok je kombináciou veršov 58. a 61. kap. Iz (tzv. Tritoizaiáš) Čo Ježiš čítal v synagóge sa dozvedáme len od Lukáša.
 • Keď knihu rozvinul... nešlo o knihu, ale skôr o zvitok pegamenu (koža zvierat upravená na písanie) navinutý na dve držadlá.  
 • Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal... toto pomazanie súvisí s krstom JK, ktorý bol opísaný v predchádzajúcej kapitol. Zároveň je tu použité slovo pomazať „chrió“ čo sú visí s „Christos“ – Mesiáš.
 • Aby som hlásal evanjelium chudobným. Radostná zvesť patrí nielen ekonomicky nemajetným, ale všetkým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Práve o týchto má Boh záujem. Porov napr. Magnifikat.
 • oznámiť zajatým, že budú prepustení... slovo afesis =prepustení sa používa aj pri „odpustení hriechov“ – teda má aj tento duchovný význam. 

 Záver:

Čítania sú o Svätom písme ako o Božom slove, ktoré na spĺňa v Ježišovi Kristovi. Ježiš prišiel kvôli tým, čo potrebujú pokánie. Kvôli tým, čo si to ale aj uvedomujú a snažia sa podľa toho aj žiť. [1]http://sk.wikipedia.org/wiki/Synag%C3%B3ga

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy