Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Tridsiata tretia nedeľa cez rok

Bratislava, 17. 11. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

1. čítanie            Mal 4, 1-2

Biblický text:

Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. aVám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie.

Komentár:

Židia po návrate z babylonského exilu obnovili v Jeruzaleme chrám aj chrámovú bohoslužbu. Napriek tomu sa medzi ľuďmi vyskytovali nepokoje a neporiadky, čo odporovalo chápaniu Izraelitov. Prorok Malachiáš potešuje ľud a uisťuje ho, že Boh to všetko vidí a že On bude mať predsa posledné slovo. Zloi bude zničené a Boh sám bude záchranou pre svoj ľud.

2. čítanie            2 Sol 3,7-12

Biblický text:

Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.

Komentár:

Očakávanie parúzie – príchodu Ježiša Krista – nesmie byť príčinou toho, že kresťan zostane sedieť „so založenými rukami“. Pavol prikazuje všetkým, aby pokojne pracovali a tak neboli nikomu na príťaž.

Evanjelium                  Lk 21, 5-19

Biblický text:

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: »To som ja« a: »Ten čas je už blízko.« Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.

Komentár:

Hlavné výpovede textu dnešného evanjelia: 

1. Všetko pozemské je pominuteľné. Aj taká svätá vec ako bol pre Židov chrám s jeho bohoslužbou.

2. Boh je garantom víťazstva dobra nad zlom a toto víťazstvo je isté. Môžeme mať na ňom účasť cez našu dôveru v Boha.

3. Vojny a katastrofy, ktoré predchádzajú koniec, sú skutočnosťou, avšak nie je možné podľa nich určiť „termín“ konca. Odpoveďou veriaceho človeka na tieto skutočnosti by mala byť bedlivosť....

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy