Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Základné informácie

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (ďalej len "výbor") bol zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 158 zo dňa 2. marca 2011 ako jeden z výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len "rada vlády").

Do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR výbor prešiel uznesením vlády SR č. 276 zo dňa 20. júna 2012, pričom jeho predsedom sa stal minister vnútra SR. V súčasnosti je jediným poradným orgánom rady vlády špecificky zameraným na problematiku predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných obdobných foriem intolerancie v spoločnosti. Nový štatút výboru, ktorý odráža zmeny v zložení výboru, bol schválený na zasadnutí rady vlády dňa 15.4.2013.

Potreba zriadenia takéhoto nadrezortného poradného orgánu, v ktorom sú zastúpené tak dotknuté rezorty, nezávislé inštitúcie, odborníci, ako aj občianska spoločnosť, vyplýva z viacerých faktorov. Problematika rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, ich efektívne predchádzanie a eliminácia, zasahuje do kompetencie viacerých rezortov a vyžaduje si koordinovaný a koncepčný prístup synergicky spájajúci aktivity rôznych subjektov.

Hlavnou ambíciou výboru je slúžiť ako platforma na koordináciu aktivít, definovanie priorít a smerov pri tvorbe verejných politík zameraných na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. Zároveň je tento výbor vhodným nástrojom na výmenu informácií medzi zástupcami verejnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti, ktoré pomôžu pri riešení problematiky vo vecnej pôsobnosti výboru.

Okrem tejto funkcie však môže výbor, alebo jeho pracovné skupiny aj sám iniciovať niektoré opatrenia a aktivity vo forme prípravy analýz, štúdií a iniciatívnych materiálov.    
Prijatý štatút mu takisto dáva možnosť spolupodieľať sa na príprave výchovno-vzdelávacích programov v oblasti svojej vecnej pôsobnosti, príprave a realizácii školení pre pracovníkov subjektov zainteresovaných v boji proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu, publikácií a pomôcok zameraných na problematiku rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. Prostredníctvom svojich pracovných skupín môže monitorovať a získavať informácie k závažným prípadom súvisiacim s jeho vecnou pôsobnosťou.

Úlohu sekretariátu výboru plní odbor prevencie kriminality MV SR.

Verejnosť môže svoje podnety týkajúce sa pôsobnosti výboru adresovať na adresu jeho sekretariátu na adresu TA.13G4@WSL1@.