Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík

21. 05. 2021

Ako zistiť postoje a názory zamestnancov, percepciu korupcie a ako prispieť k zefektívneniu riadenia korupčných rizík? Odpoveďou je elektronický protikorupčný dotazníkový prieskum vytvorený na základe protikorupčného programu. Jeho cieľom je poskytnutie podkladov na identifikáciu korupčných rizík, nakoľko hodnotí rizikovosť pracovnej pozície, protikorupčný systém riadenia, rozhodovanie, transparentnosť, integritu v organizácii, ochranu oznamovateľov či osobnú zodpovednosť. Zahŕňa všetky úrovne riadenia a zamestnancov.

Protikorupčný tím z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) v novembri 2020 uskutočnil prieskum na všetkých katastrálnych odboroch OÚ v rámci SR (1 746 respondentov) a v mesiacoch december 2020 až február 2021 na odboroch živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a výstavby a bytovej politiky (920 respondentov). Tieto aktivity sa uskutočnili v spolupráci so sekciou personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR (MV SR) a sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR.

ČastáFoto: Jedno zo stretnutí protikorupčného tímu s vnútrorezortnými útvarmi

Po uskutočnení prieskumu na vyššie uvedených útvaroch uskutočnil OPK KMV SR on-line pracovné stretnutie s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, so sekciou verejnej správy MV SR a tiež s členmi pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie (zloženej zo zástupcov prednostov OÚ). Dôvodom stretnutia bola spolupráca pri navrhovaní a nastavovaní protikorupčných opatrení v oblasti riadenia korupčných rizík a prevencie korupcie v tých útvaroch, ktorých činnosť zastrešuje iný rezort.  

V priebehu apríla a mája 2021 prebehol prieskum v rámci Prezídia Policajného zboru s počtom respondentov 2 206 a v mesiacoch jún a júl je v pláne prieskum v rámci Prezídia Hasičského a záchranného zboru s približne rovnakým počtom respondentov.

Katalóg korupčných rizík
V rámci systému riadenia korupčných rizík je v elektronickej aplikácii tvorený katalóg korupčných rizík, ktorý zahŕňa riziká identifikované na základe uskutočnených prieskumov, ale aj na základe vyhodnotenia činnosti útvarov pri plnení úloh z opatrení. Katalóg je možné priebežne aktualizovať a zaradzovať doň riziká aj nezávisle od prieskumu. Umožňuje:

- mať maximálny prehľad rizík v rámci rezortu;

- disponovať popisom identifikovaného rizika;

- hodnotiť a vyhodnocovať riziká podľa závažnosti a zaraďovať ich do kategórií;

- vypracovávať a vykonávať preventívne protikorupčné opatrenia vrátane určenia termínov a osobnej zodpovednosti;

- monitorovať a skúmať účinnosť protikorupčných opatrení;

- identifikáciu príčin zistenej neúčinnosti/zlyhania protikorupčných opatrení;

- prijať nápravné opatrenia či

- minimalizovať (so snahou odstraňovať) riziká vydaním opatreniatvoreným na mieru.

Dotazníkový prieskum realizujú všetky slovenské ministerstvá. MV SR má približne 55-tisíc zamestnancov, práve preto prieskum uskutočňuje priebežne a v etapách.

Dotazníkový prieskum sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického
systému (aplikácie), ktorého gestorom je Úrad vlády SR.