Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Korupcia podkopáva základy spoločenského aj osobného života

Bratislava, 25. 02. 2020

Ministerstvo vnútra SR patrí ako jeden z najväčších zamestnávateľov v krajine medzi štátne orgány, ktoré sa aktívne venujú potláčaniu korupcie. Korupčnému správaniu môžu byť vystavení aj zamestnanci rezortu s najrozličnejšími povinnosťami a kompetenciami, preto má ministerstvo svojho protikorupčného koordinátora a vlastný protikorupčný program.

Za účelom znižovania rizík korupcie a posilňovania integrity zamestnancov zvyšujeme pravidelnými informačnými aktivitami povedomie najmä v oblasti ich vzdelávania – ako rozpoznať korupčné správanie, ako ho oznámiť a zároveň aj o povinnostiach, ktoré zamestnancom v takýchto situáciách vyplývajú. Jedným z najdôležitejších krokov bolo Vzdelávanie zamestnancov MV SR k problematike Ochrana oznamovateľov (podľa zákona č. 54/2019 Z. z.) a informovanie zamestnancov rezortu o prijatí Etického kódexu štátneho zamestnanca. Bola zavedená elektronická aplikácia riadenia korupčných rizík (RIS.SKR), ktorá slúži na identifikáciu korupčných rizík, ale aj na použitie anonymného elektronického dotazníka (zasielaného postupne všetkým zamestnancom ministerstva), vytvorená odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR.

korupcia

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR je realizátorom Národného projektu Pomoc obetiam, ktorého pracovníci pôsobia v informačných kanceláriách pre obete trestných činov v každom kraji. Koordinátori na regionálnej úrovni a asistenti projektu sa zúčastnili februárového protikorupčného školenia v Bratislave, na ktorom im prednášajúci sprostredkovali podporné materiály pre uľahčenie zvládnutia postupu pri stretnutiach s oznamovateľmi korupcie. Materiál tiež obsahuje informácie o problematike korupcie a kontakty, na ktoré sa môžu občania obrátiť a upozorňuje, že v súvislosti s korupciou sú ohrozenou skupinou aj seniori. Lektorom na školení bol protikorupčný koordinátor MV SR a gestor Národného projektu, ktorého vystriedali hostia z Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.

Začiatkom roka 2020 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami OZ Transparency International, ktorí prezentovali možnú podobu prednášky zameranej na tému korupcia. Cieľovou skupinou sú predovšetkým seniori aktívni na internete (od 55 rokov a viac). Odbor prevencie kriminality a pracovníkov projektu Pomoc obetiam oslovili so záujmom o spoluprácu okrem iného aj so žiadosťou o sprostredkovanie relevantných kontaktov na organizácie združujúce uvedenú cieľovú skupinu, a prostredníctvom koordinátorov a asistentov o vytvorenie v danej organizácii priestor, kde by prednášku prezentovali. Začiatok spolupráce je stanovený od marca 2020, kedy je plánovaná prvá prednáška v Košiciach pre Klub kresťanských seniorov.