Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Prihlasovací formulár na aktivity Vikariátu

Prihlasovací formulár na aktivity Vikariátu

Záväzná prihláška na zahraničnú, alebo domácu hromadnú aktivitu Ordinariátu OS a OZ SR

 

Meno a priezvisko (hodnosť a titul):..........................................................................................

Dátum narodenia:................................. Miesto narodenia:...:......................................................

Príslušnosť (útvar, zložka)............................................................................................................

Kontaktná adresa (úplná a presná) :.............................................................................................

 ......................................................................................................................................................

Číslo OP alebo CP..:................................................ Telefón:...................................................

E-mail:.....................................................

Zahr. aktivity som sa zúčastnil naposledy v roku................. Názov aktivity * :.........................

Záväzne sa prihlasujem ako účastník na hromadnú aktivitu Ordinariátu OS a OZ SR

(vypísať názov ativity).................................................................................................................

Vyššie uvedená aktivita Ordinariátu OS OZ SR má náboženský charakter a sleduje náboženské ciele. Účastník odovzdá prihlášku svojmu duchovnému, ktorý ho oboznámi s cieľom púte, duchovne pripraví a vystaví odporúčanie.

Vo vlastnom záujme sa oboznámim s programom púte a som ochotný ho absolvovať v celom rozsahu, vrátane nevyhnutných zmien v priebehu aktivity. Poplatok odovzdám organizátorom podľa pokynov.

S vyššie uvedenými skutočnosťami som bol oboznámený a súhlasím s nimi.

Podpis žiadateľa .............................................................

Vyjadrenie kňaza ordinariátu: Neodporúčam / Odporúčam účasť na aktivite ordinariátu

Meno........................................... Dátum...................... podpis.................................

Pre účasť rodinných príslušníkov:

Meno a priezvisko (hodnosť a titul):...........................................................................................

Dátum narodenia:.......................................... Miesto narodenia:..................................................

Čísla OP alebo CP:................................................

Príslušnosť k žiadateľovi (manžel/ka, dieťa, rodič, iné):..............................................................

 

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov: * - stačí napísať miesto aktivity (Lurdy, Rím, Zalavár)

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania

Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi vyššie, dávam v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov a so spracúvaním mojej podobizne (fotografii) z danej aktivity v tu uvedenom rozsahu pre účely:

 

- vedenie zoznamu účastníkov domácich, alebo zahraničných aktivít Ordinariátu OS a OZ SR a ich kontaktovanie.

- zverejnenia fotografii z danej aktivity na webovej stránke ordinariátu (www.ordinariat.sk) a v prezentačných publikáciách ordinariátu (ročenka a pod.).

 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.

 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska,

Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk

 

V................................................. dňa.................................

Podpisy dotknutých osôb:

Meno a priezvisko:............................................................... Podpis: ..............................................

Meno a priezvisko:............................................................... Podpis: ..............................................