Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Ministerstvo vnútra pripravuje register všetkých existujúcich adries na Slovensku

16. 05. 2013

suradnice-ilustracny

Vo štvrtok 25. apríla 2013 v Nitre  a v stredu 15. mája 2013 v Banskej Bystrici sa uskutočnili workshopy o Informačnom systéme Registra adries, ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/ buduje ministerstvo vnútra. Na stretnutiach sa hovorilo o prínose projektu, stave príprav a úkonoch, ktoré je potrebné zabezpečiť pre jeho úspešné zavŕšenie.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Hlavným zámerom projektu Informačný systém registra adries /IS RA/, ako uviedli Kamil Fako a Zuzana Nemčeková  zo Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR /SITB MV SR/,  je vytvorenie jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o všetkých adresách v Slovenskej republike a ich lokalizácii, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať stavebné objekty
. Údaje z toho systému budú slúžiť potrebám orgánov ústrednej i miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, záchranárov a pôšt; rovnako však potrebám podnikateľskej sféry a obyvateľov Slovenskej republiky.

IS RA zabezpečí referenčnosť a právnu záväznosť poskytovaných údajov. To znamená že bude  predstavovať zdroj platných údajov pre jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov označených orientačným, prípadne súpisným číslom, ktorého súčasťou bude aj evidencia lokalizácie adresných bodov. Adresné body evidované v priestorových súradniciach záväzných súradnicových systémov budú pripravené aj na využitie v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb. Prezentáciu k tejto časti projektu uviedol Martin Iring z dodávateľskej spoločnosti  Ness Slovensko a. s.

Do registra adries  budú prispievať orgány verejnej správy podľa svojich kompetencií. Napríklad ministerstvo vnútra bude vkladať  názvy obcí, ich začlenenie do územnosprávnej jednotky, názvy častí obcí a pod. Obce budú zapisovať názvy ulíc, súpisné a orientačné čísla, čísla bytov a podlažia.

Na nitrianskom i banskobystrickom worskhope sa zúčastnili takmer dve stovky  zástupcov obvodných, miestnych a mestských úradov, najmä pracovníci ohlasovní, s ktorými prednášajúci diskutovali o potrebnej spolupráci. Novovznikajúci register adries bude primárne naplnený z Informačného systému Registra obyvateľov /REGOB/. Preto je dôležité, ako prízvukoval zástupca generálneho riaditeľa SITB MV SR Pavol Maliarik, aby obce zabezpečili kontrolu a potrebné opravy nepresných, neúplných alebo nesprávnych adries dosiaľ evidovaných v registri obyvateľov.

Hlavnou úlohou validácie adries je doplnenie adries nebytových budov, ktoré sa v minulosti neevidovali.  Túto kontrolu bude musieť vykonať každá obec. Za obce  nepripojené na informačný systém REGOB opravu údajov v  systéme vykonajú miestne príslušné oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev PZ.  Spôsoby pripojenia obcí odprezentovala Nataša Košová zo  SITB MV SR.  Každá obec obdrží sprievodný list,  metodické pokyny a príslušný zoznam adries evidovaný v IS REGOB. Na  základe vlastnej evidencie budú obce tieto adresy verifikovať a potrebné úpravy sa potom  vykonajú v IS REGOB. 

Ak obec bude schopná na MV SR  zaslať výmenný formát svojej evidencie adries,  ministerstvo ho systémovo verifikuje na multiplicitu, kontrolu číselníkov a kontrolu správnosti voči registru adries v IS REGOB.  Adresy, v ktorých sa vyskytnú multiplicity resp.  iné chyby, budú označené a výpis z výmenného formátu doručí obci. Tá urobí verifikáciu chybných adries a následné zmeny v IS REGOB.

S uvedením nového registra adries do plnohodnotnej prevádzky sa počíta od 1. januára 2014. K tomuto dátumu by mal byť  pripravený aj nový zákon o registri adries, o ustanoveniach ktorého prítomných informovali Oľga Plišňáková a Juraj Muravský zo Sekcie verejnej správy MV SR.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz