Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Ministerstvo vnútra schválilo dva projekty na zmiernenie následkov pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách financované z eurofondov

23. 09. 2020

covid-romovia-ilustr

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo dva národné projekty zamerané na prevenciu pred, ale aj na riešenie následkov a zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).

 

Prostredníctvom projektov budú financované oblasti predprimárneho vzdelávania detí z MRK a podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácii počas pandémie v obciach s MRK.

Prijímateľom oboch národných projektov je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý ich bude realizovať.

Prvý projekt  Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. s alokáciou viac ako 17,6 mil. EUR je zameraný na výchovu a vzdelávanie v materských školách, pričom sa sústreďuje na sociálnu inklúziu v jej širšom kontexte. Pracuje s rómskymi rodinami a deťmi okrem prostredia materskej školy aj v ich prirodzenom domácom prostredí, kooperuje s terénnou sociálnou prácou a komunitným centrom pri riešení problémov rómskych rodín s cieľom zabezpečovať základné potreby rodiny, prevenciu vylúčenosti a zmierňovaní dopadov prerušenia vyučovania na školách v čase koronakrízy ako aj po nej.

Druhý projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  s alokáciou viac ako 5,6 mil. EUR je zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom:

  • zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochodením COVID-19;
  • monitorovania stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých komunitách MRK;
  • cieleného pôsobenia v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou.

Oba národné projekty majú potenciál výrazne pomôcť konkrétnym MRK pripraviť sa v prípade prepuknutia pandémie na náročné požiadavky ako aj následky pandémie spôsobenej ochorením Covid-19.

Projekty budú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi č. 5 OP Ľudské zdroje. Financované budú formou zálohových platieb alebo refundácie alebo kombináciou zálohových platieb a refundácie.

Operačný program Ľudské zdroje

 

Prečítajte si tiež: Ministerstvo vnútra pripravuje projekty na zvládnutie pandémie COVID-19 financované z eurofondov

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz