Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Ministerstvo vnútra usporiadalo informačný seminár k verejným zákazkám pri projektoch z OP Ľudské zdroje

17. 10. 2019

Ministerstvo vnútra SR,ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v dňoch  16. a 17. septembra 2019 zorganizovalo  v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košice a Banská Bystrica informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, prijímateľov, ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania,  ktoré sa plánujú zapojiť do implementácie, respektíve ktoré čerpajú nenávratný finančný príspevok z prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje.

Zástupcovia miest a obcí, ako aj účastníci z neziskového sektora, ktorí sú oprávnení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov z Operačného programu Ľudské zdroje, dostali množstvo praktických informácií.

Zamestnanci Sekcie európskych programov MV SR  predstavili dôležité informácie a užitočné rady, ktoré účastníkom seminára umožnia plynulejšiu prípravu procesu verejného obstarávania. Témy a diskusie sa viedli v duchu pomoci osobám, ktoré pripravujú proces verejného obstarávania v zmysle Príručky pre verejné obstarávanie, ktorej aktuálne verzie sú zverejnené na našom webovom sídle. Príručka pre verejné obstarávanie predstavuje metodický dokument, ktorý má viesť prijímateľa a napomáhať mu pri implementácii projektu spolufinancovaného z fondov EŠIF. Prednášajúci poskytli doplňujúce a vysvetľujúce pravidlá, povinnosti a informácie, ktoré majú prispieť k efektívnejšiemu výkonu verejného obstarávania, za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie poskytovateľa a prijímateľa.

Seminár

Prednášajúci usmernili účastníkov ako správne a v súlade so Zmluvou o NFP realizovať procesy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác a ako predkladať súvisiacu dokumentáciu týkajúcu sa týchto procesov na kontrolu poskytovateľovi.
Po prezentáciách vznikol priestor na doplňujúce otázky a komentáre a taktiež prednášajúci dali priestor publiku na individuálne konzultácie na vysvetlenia konkrétnych podmienok, či nastaveniu technických detailov procesu verejného obstarávania.

Seminár

Verejné obstarávanie a jeho správne nastavenie tvorí jednu z najpodstatnejších súčastí implementácie projektu. Verejné obstarávanie upravuje Zákon o verejnom obstarávaní. Tento zákon je predmetom častých novelizácií a preto prijímateľovi odporúčame priebežne sledovať stránku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý informuje o každej novele zákona a kde sú zverejnené najčastejšie porušenia zákona zistené ÚVO pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz