Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

MV SR intenzívne vybavuje žiadosti o zápisy a výpisy z evidencie občianskych združení

29. 11. 2019

administrativa-spisy-ilustr

Ministerstvo vnútra SR intenzívne pracuje na priebežnom a prednostnom vybavovaní doručených žiadostí občanov o výpis z evidencie občianskych združení a oznámenia o zápise alebo zmene štatutárnych orgánov alebo členov štatutárneho orgánu občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, ktorí sú žiadateľmi o zápis do zoznamu prijímateľov 2 % daní  na notárskych úradoch.

Novelizáciou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov  účinnou od 1. januára 2019 mali občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov povinnosť ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu muselo byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musela byť úradne osvedčená.

Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 31. decembra 2019 aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. Zápis údajov vykoná ministerstvo bezodkladne po oznámení úplných údajov.

Ministerstvo vnútra od začiatku roka eviduje cca 13 000 podaní – oznámení údajov o štatutárnom orgáne OZ, enormný nárast podaní bol zaznamenaný posledný júnový týždeň – z dôvodu oslobodenia od platenia správneho poplatku /16,50 Eur/ a v súčasnom období z dôvodu zápisu do zoznamu prijímateľov 2 % daní , ktorého podmienkou je práve zápis štatutárneho orgánu. Z celkového počtu podaní cca 30 % nebolo podaných v súlade so zákonom /chýbajúci úradne osvedčený podpis, chýbajúci dokument osvedčujúci skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne resp. o členoch., a po 30.6. potvrdenie o zaplatenom správnom poplatku.

Na sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra, boli prijaté opatrenia, aby boli zapísané všetky podania – oznámenia o štatutárnych orgánoch, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmienky. Pri podaniach, ktoré je potrebné doplniť, boli spracované a zaslané výzvy na doplnenie. Zamestnanci registrového úradu vyvíjajú maximálne úsilie, aby v čo najkratšom čase zapisovali údaje do evidencie OZ a preto nie je možné v zákonnom stanovených lehotách vykonávať súčasne registrácie nových OZ a zmeny stanov existujúcich OZ (všetky tie, ktoré boli podané v súlade so zákonom v roku 2019 budú opatrené registračnou pečiatkou tohto roka). Pre ilustráciu uvádzame, že priemerne denne prichádza na registráciu cca 40 nových návrhov, cca 30 návrhov na zmeny OZ, cca 70 oznámení o  štatutárnych orgánoch a cca 40 žiadostí o vydanie výpisu.

Touto cestou chceme poprosiť samotných zástupcov OZ, ktorí sa snažia nájsť dôležité informácie, aby sa obracali najmä na Callcentrum, odpovede na množstvo otázok nájdu taktiež na webovej stránke ministerstva, na stránke úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a v neposlednom rade, zo zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov skutočnosť o zapísaní si má každý možnosť a zároveň povinnosť preveriť v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR.

Upozorňujeme, že registrový úrad nemá povinnosť vykonávať právne poradenstvo pre zakladajúcich členov občianskych združení, ani pri zmenách stanov občianskych združení.

Zároveň oznamujeme, že k 28. novembru 2019 dňu bolo do evidencie zapísaných 20861 štatutárnych zástupcov občianskych združení, odborových organizácií alebo organizácií zamestnávateľov.

 

Prečítajte si tiež:

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz