Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

Na Slovensku sa uskutočnila prvá národná simulácia hybridného pôsobenia

23. 06. 2023

chimera-logo

V Bratislave sa vo štvrtok 22. júna 2023  uskutočnila  prvá simulácia krízových scenárov s prvkami hybridného pôsobenia  pod názvom Chiméra 23. Simulácia sa konala v gescii Centra boja proti hybridným hrozbám ISBA MV SR. Počas simulačného cvičenia mali zástupcovia 12  štátnych inštitúcií možnosť otestovať svoje analytické, komunikačné a rozhodovacie schopnosti v reakcii na fiktívny hybridný útok voči SR zo zahraničia.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor pre odborníkov preskúšať funkčnosť svojich interných a medzirezortných mechanizmov v oblasti boja proti hybridným hrozbám a v nadväznosti na to identifikovať a vyhodnotiť potenciálne výzvy a príležitosti na zlepšenie v tejto oblasti naprieč štátnou správou.

Táto simulácia je jedným z nástrojov na budovanie odolnosti, tak aby Slovenská republika dokázala účinne zmierňovať hybridné pôsobenie na svojom území.

„Súčasťou zápasu s hybridnými hrozbami je predovšetkým aj boj s dezinformáciami, teda boj s účelovo a vedome používanou nepravdou. Je to zápas o to, čo sme počas novembrovej revolúcie chceli, že totiž pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou. Je to súčasť tohto zápasu," povedal minister vnútra SR Ivan Šimko.

„Hráme s čiernymi figúrkami. Mali by sme to otočiť a byť menej defenzívni. Nesmieme sa báť toho, že tí, ktorí šíria tie dezinformácie na nás budú útočiť. Je to dôkazom toho, že to robíme dobre," doplnil minister I. Šimko.

Minister vnútra Ivan Šimko a riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám Daniel Milo

Úlohu pripraviť túto simuláciu zadala expertom rezortu vnútra ešte bývalá vláda ako súčasť Akčného plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024. Odborníci Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR pripravili scenár simulácie s ohľadom na existujúce zraniteľnosti SR voči hybridnému pôsobeniu a na to, že nová vláda SR vo svojom programovom vyhlásení identifikovala boj proti hybridným hrozbám ako jednu z priorít.Aktuálna situácia a dlhodobé zvyšovanie intenzity hybridného pôsobenia na Slovensku podčiarkujú dôležitosť potreby identifikovať naše zraniteľnosti a úspešne ich odstraňovať, na zaistenie bezpečnosti občanov SR. Aj táto aktivita nášho Centra je ukážkou toho, aké praktické kroky robíme v tejto oblasti, s využitím proaktívnej komunikácie, efektívnej koordinácie partnerov a aplikovaním najlepšej praxe zo zahraničia," uviedol riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR Daniel Milo.

Účastníci simulácie

Hlavné tematické zameranie scenára bolo zhoršovanie bezpečnostnej situácie v susedstve SR a s ním spojené využívanie viacerých nástrojov hybridných hrozieb, akými sú napr. manipulácie s (dez)informáciami, kybernetické útoky, zasahovanie do integrity volebných procesov zo strany cudzej moci, útoky na kritickú infraštruktúru a taktiež pokusy o ovládnutie médií. Účastníci mali v rámci trojfázového scenára príležitosť otestovať svoju vopred stanovenú stratégiu pri príprave simulovaných komunikačných odpovedí, analytických výstupov pre čelných predstaviteľov inštitúcií, ako aj návrhov na využitie praktických kompetencií existujúcich v rámci ich rezortov. Otestované boli taktiež interné aj medzirezortné mechanizmy na koordináciu a výmenu informácií.

Cvičenie bolo pripravené vo forme tzv. tabletop exercise, s využitím moderného nástroja na simulovanie online informačného prostredia v reálnom čase. Organizátori pri príprave a nastavení simulácie spolupracovali s Európskym centrom výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách (Hybrid CoE), ktorého je Slovensko členom. „Simulácia reálnych scenárov ponúkla účastníkom možnosť spoločne si precvičiť najlepšie prístupy k rozpoznávaniu hybridných hrozieb, obrane proti nim a reakcii na ne. Spolupráca medzi vládnymi subjektmi je často kľúčovým faktorom pri zmierňovaní hybridných aktivít. Simulácie, ako je táto, pomáhajú identifikovať nedostatky aj silné stránky vládnych kapacít s cieľom budovať národnú odolnosť voči budúcim hrozbám," povedala Shiho Rybski, riaditeľka pre odbornú prípravu a cvičenia Hybrid CoE.

Zúčastnené tímy pozostávali zo zástupcov 12 inštitúcií - Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národného bezpečnostného úradu, Kancelárie prezidenta SR, Rady pre mediálne služby a Národného bezpečnostného analytického centra.

Na záver organizátori vyhodnotili priebeh tejto jednodňovej aktivity a spolu s účastníkmi diskutovali o potenciálnych výzvach a príležitostiach v oblasti boja proti hybridným hrozbám naprieč štátnou správou. Zhodli sa na tom, že hybridné hrozby musia byť zo strany štátnych inštitúcií efektívne adresované a kľúčovým nástrojom na budovanie odolnosti bude zabezpečenie rozvoja udržateľných národných kapacít naprieč štátnou a verejnou správou pre strategickú komunikáciu a boj s hybridnými hrozbami, vrátane dezinformácií.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.  Národný projekt „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“. Kód projektu v ITMS2014+: 314011CDW7

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Národný projekt Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy. Kód projektu v ITMS2014+: 314011CDW7

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz