Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Naďalej pomáhame budovať komunitné centrá

Bratislava, 17. 04. 2019

Tlačová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), pomáha budovať a modernizovať vyše 100 Komunitných centier na celom území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Projekty sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obce a mestá ako aj neziskový sektor majú jednu z posledných možností prostredníctvom dvoch výziev zmodernizovať existujúce komunitné centrá, prestavať iné objekty na účely zriadenia komunitných centier, prípadne postaviť nové objekty pre ich zriadenie. Na výzvy bola vyčlenená čiastka 30,8 milióna eur pričom viac ako 5,9 miliónov eur je ešte k dispozícii. Možnosť predkladania žiadostí je do 20. mája 2019.

Prvá výzva bola vyhlásená  v roku 2016 a je určená pre 125 obcí a miest s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zo siedmich slovenských krajov s alokáciou 15 milióna eur. V druhej výzve sú oprávnení prijímatelia z verejného ako aj z neziskového sektora a táto výzva bola vyhlásená v roku 2017 s vyčlenenou výškou finančných prostriedkov 15,8 milióna eur.

Operačný program Ľudské zdroje má za úlohu poskytnúť podporu fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. Hlavným cieľom oboch výziev je zlepšiť prístup MRK k sociálnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie komunitných centier, prestavbou iných objektov pre účely fungovania centier ako aj výstavbu nových.

Komunitné centrá

Komunitné centrá sú kľúčovým miestom, kde je MRK poskytovaná odborná pomoc v otázkach zamestnanosti, finančnej gramotnosti a zlepšenia kvality životných podmienok. Koordinujú intervenčné programy a poskytujú komplexné sociálne a komunitné služby pre MRK formou pomoci sociálnej služby pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ako napríklad sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie či preventívne aktivity i záujmové a pastoračné činnosti, terénna sociálna práca, zdravotná výchova a prevencia.

Vzhľadom na očakávané naplnenie cieľov v oblasti intervencií do infraštruktúry komunitných centier je veľmi pravdepodobné, že ide o poslednú možnosť získať podporu z prioritnej osi 6 OP ĽZ pre nové či existujúce komunitné centrá. Preto do 20. mája 2019 odporúčam každému potenciálnemu žiadateľovi, aby využil možnosť podať žiadosť na rekonštrukciu či zriadenie nového komunitného centra uchádzať sa tak o zdroje zo zostávajúceho balíka na túto oblasť vo výške cca 5,9 milióna eurvysvetlil riaditeľ odboru inklúzie MRK sekcie európskych programov ministerstva vnútra Juraj Gmiterko.

Komunitné centrá

Bližšie informácie k obom výzvam môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, cez mailovú adresu TA.13G4@TL4G.STGPFKY4@, alebo po telefonickej dohode osobne na adrese Panenská 21, Bratislava, kde si vieme spoločne prejsť projektový zámer, prípadne všetky podmienky získania pomoci.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz