Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Organizácia prevencie kriminality v SR

Prevencia kriminality v Slovenskej republike sa vykonáva na troch úrovniach:

Národná úroveň

Úlohou subjektov prevencie kriminality na národnej úrovni je koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. Hlavným národným koordinačným, poradným a odborným orgánom vlády pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti je Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorej hlavnou úlohou je koordinácia preventívnych činností viacerých rezortov, orgánov a inštitúcii a podnecovanie nových aktivít v súlade s preventívnou politikou vlády SR.

Regionálna úroveň

Koordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej úrovni je obvodný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným celkom rozpracúva stratégiu v súlade s prioritami a cieľmi na podmienky kraja a predkladá rade správu o plnení úloh. Ďalšie činnosti v oblasti prevencie kriminality zabezpečuje v spolupráci s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a ďalšími subjektmi na regionálnej úrovni prostredníctvom Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť, ktorá je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom obvodného úradu v sídle kraja.

Miestna úroveň

Na miestnej úrovni je hlavným koordinačným orgánom prevencie kriminality mesto, resp. obec, mestská časť. Na realizáciu aktivít samospráv na miestnej úrovni v oblasti prevencie kriminality sa mestám, resp. obciam, mestským častiam odporúča začleniť preventívne aktivity do činnosti zriadených komisií orgánov samosprávy, ako poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov mestského, resp. obecného zastupiteľstva.

Prevencia kriminality
Úrovne preventívnych aktivít
Štruktúra prevencie kriminality