Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 18. október

18. 10. 2018

nie-som-na-predaj-text-link

"Obchodovanie s ľuďmi je odporný zločin a nemá miesto v Európe, ani nikde inde na svete. Tolerancia voči obchodníkom s ľuďmi, ktorí naďalej zneužívajú zraniteľné osoby, najmä ženy a dievčatá, by mala byť nulová. Preto je v prvom rade potrebné  tomuto zločinu zabrániť a súčasne zabezpečiť účinnú podporu obetiam obchodovania s ľuďmi. Potrebujeme hmatateľné výsledky a spoločne budeme pokračovať v úsilí o úplné odstránenie obchodovania s ľuďmi a budovanie Európy, ktorá bude bezpečná pre všetkých," povedal pri príležitosti pripomenutia si Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos.

Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom proti slobode a ľudskej dôstojnosti. V Slovenskej republike je gestorom tejto  problematiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“).  Gestorom Programu pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi je Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR (ďalej len Informačné centrum“), podriadené štátnemu tajomníkovi MV SR a národnému koordinátorovi  pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré zároveň plní aj úlohy národného spravodajcu v súlade s čl. 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV . Slovenská republika poskytuje podporu a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu už od roku 2007. Program spĺňa medzinárodné a európske štandardy.

Na základe štatistík spracúvaných Informačným centrom bolo od 1. januára 2018 do 30. septembra 2018 bolo do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 11 osôb - 6 mužov a 5 žien.  Títo ľudia pochádzajú z Nitrianskeho (3), Banskobystrického (2), Košického (2), Bratislavského (2), Žilinského (1)  a Prešovského (1) kraja. Cieľovými krajinami ich vykorisťovania boli najmä Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (4), nasledovalo Rakúsko (1), Nemecko (2), Švajčiarsko (1) a Slovenská republika (4). Osobám, ktorým bola z programu poskytnutá pomoc boli vykorisťované za účelom núteného žobrania (5), nútenej práce (3), sexuálneho vykorisťovania (3) a núteného sobáša v kombinácii so sexuálnym vykorisťovaním (1).

V rámci Policajného zboru sa problematike obchodovania s ľuďmi venuje Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „Národná jednotka“), ktorá od 1. júla 2013 samostatne na celoštátnej úrovni vykonáva operatívno-pátraciu činnosť, získava poznatky a podieľa sa na odhaľovaní a objasňovaní predmetnej trestnej činnosti. Národná jednotka disponuje špecializovanými vyšetrovateľmi pre túto oblasť a zároveň zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s partnerskými zahraničnými službami pri riešení medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti v tejto oblasti.

V policajných štatistikách MV SR od začiatku roku 2018 evidujeme 24 nových prípadov obchodovania s ľuďmi a v 18 z nich bolo začaté trestné stíhanie. Národná jednotka takto v trestných konaniach eviduje 43 obetí obchodovania s ľuďmi a zároveň 42 obvinených osôb. Podľa policajných štatistík sa ako najčastejšia forma vykorisťovania ukazuje zneužívanie za účelom núteného žobrania (21), nasleduje  sexuálne vykorisťovanie (17) a v 6 prípadoch išlo o nútený sobáš.

MV SR zabezpečuje prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, prostredníctvom ktorej o problematike obchodovania s ľuďmi môže bezplatne získať informáciu široká verejnosť. Zároveň táto linka slúži aj ako nástroj konzultácie s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi, resp. ich blízkymi a príbuznými.

V rámci pripomenutia si Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi MV SR spustilo billboardovú kampaň po celom území Slovenskej republiky, ktorá trvá od 1. do 31. októbra 2018 celkovo v 28 mestách (krajských a okresných) za účelom zvýšenia všeobecného povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi.

Billboard

Zároveň  Informačné centrum  pokračuje v kampani s názvom „Dobré rady pred vycestovaním“ v spolupráci so štátnymi aj súkromnými dopravcami. Práve v týchto dňoch pracovníci Informačného centra pokračujú sériou špecializovaných školení k problematike obchodovania s ľuďmi a cieľovou skupinou sú zamestnanci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zamestnanci Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz