Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2021, utorok
 

Zloženie Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže

predsedníčka expertnej skupiny – Katarína Kožuchová, oddelenie prierezových tém v školstve, sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

tajomníčka expertnej skupiny – Petra Jankovská, odbor mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Členovia expertnej skupiny:

 • Zuzana Mačeková, sekcia pôdohospodárstva a životného prostredia, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Matej Čakajda, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
 • Eva Bajtayová Bednáriková, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR
 • Hana Rajkovičová,odbor zdravotnej starostlivosti, sekcia zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Eva Smiková, Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 • Samuel Hruškovic, OZ Rescue team Slovakia
 • Mariana Kováčová, NO Centrum Slniečko
 • Hana Špaleková, odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR
 • Eva Czuczorová, odbor stratégie sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Viktória Jakubková, odbor podpory zdravia, Úrad verejného zdravotníctva SR
 • Barbora Hubertová, trestný odbor, Generálna prokuratúra SR
 • Marcela Bieliková, Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Ľubica Bizíková, Štátny pedagogický ústav
 • Alena Minns, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
 • Peter Bačkovský, odbor školstva, Košický samosprávny kraj
 • Emília Skalská,sekcia regionálneho škostva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Eva Frišová, Metodicko-pedagogické centrum
 • Renáta Ďurkechová,odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, sekcia trestného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Emília Halagová, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, sekcia trestného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Tatiana Kurucová, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
 • Miluša Budayová, Úrad komisára pre deti
 • Dana Turbová, 1. operatívne oddelenie operatívneho odboru, Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru SR
 • Elena Buksová, odbor prevencie kriminality knacelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR