Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na finančnú podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín

29. 03. 2021

V rámci tejto výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a asociálnym vylúčením.

Cieľom programu je zároveň podpora kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. mnohodetných rodín, rodín s jedným rodičom a pod.), kultúrnej integrácie migrantov, kultúry dospelých osôb ohrozených chudobou a asociálnym vylúčením (napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, odchovanci detských domovov, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, a pod.), osôb dlhodobo nezamestnaných, osôb bez domova a pod.

Medzi priority programu patrí tiež prevencia a eliminácia domáceho násilia, podpora rodovej rovnosti (podpora rovnosti príležitostí žien a mužov), prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, prevencia obchodovania s ľuďmi, výchova k tolerancii, predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou a vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami obyvateľstva navzájom.

Projekty  je možné predkladať v nasledovných podprogramoch:

 • podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie
 • podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť
 • podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy)
 • podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum
 • podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť: 

 V podprograme 2.1, 2.2., 2.3 a 2.4: 

 1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov; 
 2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky;
 3. vyšší územný celok alebo obec; 
 4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
 5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky; 
 6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky;
 7. záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky; 
 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky;
 9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky; 
 10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná inštitúcia; 
 11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; 
 12. Matica slovenská. 

V podprograme 2.5: 

 1. vyšší územný celok alebo obec;
 2. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Ministerstvo kultúry SR v rámci tejto výzvy vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 1 200 000 EUR. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 23. apríla 2021.

Všetky informácie ohľadom poskytnutia dotácie sú k dispozícii na webstránke Ministerstva kultúry SR:https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-zverejnilo-vyzvu-na-financnu-podporu-kulturnych-aktivit-osob-so-zdravotnym-postihnutim-a-znevyhodnenych-skupin/ 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]