Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo dotačnú výzvu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov

01. 04. 2021

Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorému v čase podania žiadosti o dotáciu bola právoplatným rozhodnutím udelená akreditácia MS SR podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“).

Podľa účelu použitia možno dotáciu poskytnúť na poskytovanie:

  1. všeobecnej odbornej pomoci[1], alebo 
  2. špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti[2].

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na:

  1. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 
  2. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
  3. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 
  4. výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu, 
  5. činnosť, na ktorú má žiadateľ podľa osobitného predpisu[3] poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu, 
  6. na poskytovanie sociálnych služieb.

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 250 000 EUR. Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5000 EUR. Najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a maximálna výška poskytnutej dotácie je 50 000 EUR

Žiadosti je možné predkladať do 10. mája 2021.

Všetky detailné informácie ohľadom poskytnutia dotácie sú k dispozícii na webstránke Ministerstva spravodlivosti SR : https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Dot%C3%A1cie-pre-akreditovan%C3%A9-subjekty.aspx.

Všetky informácie pre subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov sú zverejnené na uvedenom odkaze: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-subjekty-poskytujuce-pomoc/Uvod.aspx.

 


[1] V rozsahu vymedzenom podľa § 5 ods. 3 zákona o obetiach, t. j. na a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach, b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona, c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní, d) psychologická pomoc, e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.

[2] V rozsahu vymedzenom podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach, t. j. na a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia, d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

[3]  Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]