Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2022, sobota
 

Kľúčový zákon pre neziskový sektor v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spoločne so Sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR pripravili Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Podstatou zákona bolo hlavne odstránenie neistoty pri občianskych združeniach a organizáciách s medzinárodným prvkom, keď neexistencia oficiálneho registra komplikovala každodenné fungovanie týchto organizácií.

Navrhovaný zákon vytvoril základ pre vznik jednotného registra MNO, ktorý poskytuje informácie o piatich základných formách MNO:

 • nadácie 
 • neinvestičné fondy 
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • občianske združenia
 • organizácie s medzinárodným prvkom

Významných prvok zákona je rozdelenie MNO do 10 všeobecne prospešných oblastí na základe predmetu ich nosnej činnosti:

 1. kultúrne a duchovné hodnoty
 2. životné prostredie
 3. ľudské práva
 4. zdravie
 5. sociálne služby a sociálna pomoc
 6. vzdelávanie
 7. veda, výskum a vývoj
 8. telovýchova
 9. dobrovoľníctvo
 10. rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc

MNO tak získajú oficiálny výpis z jednotného registra MNO, použiteľný na právne úkony. Register MNO obsahuje všetky potrebné údaje o MNO – najmä názov, sídlo, IČO a štatutár. 

Proces prípravy a schvaľovania Zákona o registri:

Úrad splnomocnenca veľmi záležalo na participatívnej tvorbe zákona, preto podnikol celý sled aktivít na zapojenie čo najširšieho okruhu hlavne zástupcov MNO. Začiatok prípravy zákona sa datuje na jeseň 2015, kedy bola otvorená verejná diskusia k potrebe vzniku zákona a prvému návrhu jeho znenia: 

Nasledovali workshopy, semináre a na konferencie po Slovensku. Navrhované paragrafové znenie bolo uverejnené na ďalšiu verejnú diskusiu a pripomienkovanie:

Po zapracovaní pripomienok verejnosti bol návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa konalo od 3. do 23. januára 2018. V rámci neho bolo vznesených celkovo 235 pripomienok, z toho 61 zásadných od 18 subjektov. Nasledovali rozporové konanie, v rámci ktorých boli prerokúvané vznesené zásadné pripomienky so subjektami, ktoré ich uplatnili.

Návrh zákona bol ďalej kladne prijatý Radou vlády SR pre MNO – uznesenie Rady vlády SR č. 4 z 21. augusta 2018 (PDF, 350 kB)  ako aj vlastným súhlasným stanoviskom Komory MNO (PDF, 219 kB).

Po vnútorných procesoch na Úrade vlády SR (Legislatívna rada a Tripatrita) bol dňa 22. augusta 2018 návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený vládou SR uznesením 366/2018.

Poslanci Národnej rady SR dňa 27. novembra 2018 hlasovaním v pomere 140 prítomných poslancov – 139 hlasov za, 1 sa zdržal – schválili Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon je dostupný na stránke Slov-lex.

Zákon nadobudol účinnosť sfunkčnením samotného registra MNO od 1. januára 2021.