Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

V parlamente sú 2 návrhy zákonov bojujúcich proti korupcii

03. 06. 2014

Na májovú schôdzu sú v parlamente zaradené 2 návrhy zákonov bojujúce proti korupcii:

  • Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov (whistleblowers)
  • Návrh zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii)

Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov (whistleblowers)

Účelom návrhu zákona je poskytnutie ochrany osobám, ktoré v rámci pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov získali informácie o spáchaní taxatívne vymenovaných trestných činov a poskytli ich orgánom činným v trestnom konaní.

Ide o vybrané trestné činy, ktoré majú dopad na verejný záujem a sú páchané osobami, ktoré plnia priamo alebo sprostredkovane úlohy vo verejnom záujme. Je preto spoločensky žiadúce motivovať objasňovanie týchto vybraných trestných činov a zisťovať a usvedčovať ich páchateľov. Súčasťou tejto motivácie je aj poskytnutie ochrany, založenej na princípe predchádzajúceho súhlasu s právnym úkonom alebo rozhodnutím zamestnávateľa, ktorým sa dosahuje právneho statusu chránenej osoby ako zamestnanca. Ako autoritu, udeľujúcu predchádzajúci súhlas, návrh zákona ustanovuje Národný inšpektorát práce a vo vzťahu k zamestnancom Národného inšpektorátu práce je touto autoritou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Návrh zákona sa neobmedzuje len na poskytovanie ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných pracovných vzťahov v súvislosti s právnymi úkonmi a rozhodnutiami zamestnávateľa, ale túto ochranu rozširuje aj na právne poradenstvo a možnosť poskytnutia odmeny. I keď na vznik ochrany a poskytnutie odmeny zákon ustanovuje podmienky, nie je na ne právny nárok, čomu zodpovedá i forma konania a možnosť použitia opravných prostriedkov.

Návrh zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii)

Predkladaný návrh zákona reaguje na naliehavú  spoločenskú objednávku nájsť účinné nástroje v boji proti korupcií. Cieľom návrhu zákona je znížiť rozsah korupčných trestných činov a protispoločenskej činnosti, v ktorých dôsledku dochádza k obrovským finančným a materiálnym škodám, ako aj k strate dôvery občanov v spravodlivé fungovanie štátu. Prostriedkom k naplneniu tohto cieľa je prisúdenie vysokej spoločenskej vážnosti každému, kto konkrétne a účinne prispeje k objasneniu korupčnej trestnej činnosti, teda bojovníkovi s korupciou.

Návrh zákona komplexne rieši postavenie takéhoto bojovníka, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Takejto osobe, ktorou môže byť aj novinár, prisudzuje osobitné postavenie, osobitnú ochranu, osobitnú pomoc, právo na informácie  i odmenu.

Zdrojom závažných spoločenských škôd okrem korupčných trestných činov, bývajú aj viaceré nekalé praktiky, ktoré nie sú trestnými činmi. Predkladaný návrh zákona je preto zameraný nielen na 36 korupčných činov, ale aj na ďalšie nekalé praktiky. Zákon rieši korupciu tak na pracoviskách, ako aj v externom prostredí, pričom sa vzťahuje aj na sudcov.

Občanom, ktorí preukážu občiansku statočnosť  a poukážu na konkrétny korupčný prípad, poskytne tento zákon významné postavenie, ktoré doposiaľ náš Trestný poriadok nepoznal a výrazne tak prispeje k tomu, aby sa boj sa korupciou stal vecou prirodzenej občianskej odvahy. Jedným z dôvodov, prečo sa tak doposiaľ nestalo, bola aj jeho absencia.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy