Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Zákon/Mimoriadna investičná pomoc

12. 03. 2024

Oblasť: hospodárstvo, životné prostredie

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon reaguje na krízu vyvolanú agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá spôsobila naliehavú potrebu znižovania závislosti Slovenskej republiky a Európskej únie od fosílnych palív urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, dekarbonizáciou priemyslu a podporou investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Zákon vytvára legislatívne podmienky na uvedenie do praxe Oznámenia Komisie, Dočasný krízový aprechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (Ú. v. EÚ C 101, 17. 3. 2023) (ďalej len „dočasný krízový rámec“), ktorý prijala Európska komisia, okrem iného, s cieľom dodatočnej podpory investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo úpravou maximálnych stropov pomoci a notifikačných povinností.

Zákon zavádza mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe formou

  1. dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetek

  2. úľavy na dani z príjmov

  3. prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako

    je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku

    stanovená znaleckým posudkom.

Poskytovateľom mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je
ministerstvo hospodárstva, ak ide o dotáciu, ministerstvo financií,ak ide o úľavu na dani z príjmov a vlastník nehnuteľnosti, ak ide o prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za nižšiu cenu.

Účinnosť: 06.03.2024

Schválené znenie zákona

Sprievodná dokumentácia

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]