Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

MPK/Koordinátor digitálnych služieb

29. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Oblasť: kultúra

Typ LP: MPK

Dňa 19.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom zákona sa má zabezpečiť implementácia nariadenia (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb do slovenského právneho poriadku. Cieľom vnútroštátnej implementácie prostredníctvom návrhu zákona je aj zabezpečenie vymožiteľnosti práv a povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2022/2065. Podľa tohto nariadenia sú členské štáty povinné menovať tzv. koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude zodpovedný za riadne vykonávanie nariadenia na národnej úrovni a bude národným koordinátorom vo vzťahu k ostatným členským štátom, k Európskej komisii, voči poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, príjemcom služieb a iným subjektom v zmysle nariadenia. Kritériom výkonu funkcie koordinátora digitálnych služieb je striktná požiadavka na jeho nezávislosť od verejných a súkromných subjektov. Nariadenie (EÚ) 2022/2065 navyše predpokladá dostatočné technické, finančné a personálne zabezpečenie na umožnenie výkonu nestranného, transparentného a včasného dohľadu v online prostredí. Na základe navrhovanej právnej úpravy bude v predmetnej oblasti ako hlavný regulačný orgán pôsobiť Rada pre mediálne služby. 

MPK končí: 08.02.2024

Predpokladaná účinnosť: 01.09.2024, okrem čl. I bodu 5, ktorý nadobudne účinnosť 01.01.2027

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]