Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

MPK/Nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase

18. 03. 2024

Typ LP: MPK

Oblasť: kultúra

Predkladateľ: ministerstvo kultúry

Dňa 11.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.

Návrh zákona komplexne nanovo upravuje právne postavenie, poslanie, ako aj orgány, Slovenskej televízie a rozhlasu. Návrhom zákona sa dopĺňa nový orgán Slovenskej televízie a rozhlasu - programová rada, ktorá má podľa dôvodovej správy zodpovedať za dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania, zabezpečovať objektívnosť, nezávislosť a pluralitu v tvorbe a vysielaní. 

Generálneho riaditeľa bude voliť a odvolávať sedemčlenná rada. Troch členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry nasledovne: dvoch členov rady vymenúva minister kultúry bez návrhu a jedného člena rady vymenúva a odvoláva na návrh ministra financií Slovenskej republiky všetkých z radov odborníkov v oblasti vysielania, ekonómie, práva alebo informačných technológií. Štyroch členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o financovanie, príjmy Slovenskej televízie a rozhlasu budú okrem iného pozostávať z nárokovateľného príspevku určeného na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorý sa poskytuje každoročne zo štátneho rozpočtu v sume najmenej 0,12% z HDP SR vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje. Povahu nárokovateľného príspevku má aj príjem zo Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti vysielania uzatvorenej medzi ministerstvom kultúry a Slovenskou televíziou a rozhlasom. 

Návrh zákona upravuje aj prechodné ustanovenia, a to tak, že Rozhlas a televízia Slovenska zriadený podľa doterajších predpisov sa ku dňu účinnosti nového zákona ruší. Slovenská televízia a rozhlas sa ku dňu účinnosti nového zákona má stať právnym nástupcom Rozhlasu a televízie Slovenska a prebrať všetky jeho práva a povinnosti. Rada Rozhlasu a televízie Slovenska sa zrušuje a funkčné obdobie všetkých jej členov zaniká ku dňu účinnosti zákona. Funkcia generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska zaniká ku dňu účinnosti  zákona. 

Navrhovaná účinnosť: dňom vyhlásenia

MPK končí: 19.03.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]