Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Nariadenie vlády SR/Nariadenie č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

18. 03. 2024

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister životného prostredia

Oblasť: životné prostredie

Typ: nariadenie vlády SR

Dňa 06.03.2024 vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov. Cieľom doplnenia nariadenia vlády o DPH je stabilizácia výnosov správcu vodohospodársky významných vodných tokov z poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, určených na krytie ekonomicky oprávnených nákladov na neregulované vodohospodárske služby, a tým zníženie požiadaviek na krytie týchto nákladov zo štátneho rozpočtu.

Návrhom sa dopĺňa:

  • Ustanovenie o výške sadzieb poplatkov za odbery podzemných vôd na rôzne účely jej užívania o informáciu, že výška sadzieb je uvedená bez DPH.
  • Termín pre oznámenie údajov o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním sa primerane upravuje z 15.02. na 31.01.
  • Povinnosť započítavania DPH do ročného zúčtovania preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd, čo je dôležité najmä v prípade, ak DPH nie je započítaná, resp. uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov za užívanie vôd. 
  • Ustanovenie o výške sadzieb poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd o informáciu, že výška sadzieb je uvedená bez DPH.
  • Povinnosť započítavania DPH do ročného zúčtovania preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

V nariadení sa dopĺňa v rámci prechodných ustanovení aj spresnenie postupu úhrady nedoplatkov a preplatkov za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za rok 2023 tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, že pri ich ročnom zúčtovaní za rok 2023 sa postupuje podľa pôvodne platných predpisov, to znamená, že nedoplatky uhradí odberateľ, resp. znečisťovateľ na osobitný účet Environmentálneho fondu a preplatky vráti Environmentálny fond odberateľovi, resp. znečisťovateľovi. 

Účinnosť: dňom vyhlásenia

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]