Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Chcete vždy všetko analyzovať? Pridajte sa k nám!

22. 11. 2018

plagát na otvorenú pozíciu analytika / analytičky do národného projektu participáciaHľadáme osobu na hlavný pracovný pomer (dočasná štátna služba), ktorá sa rada pripojí do nášho expedičného tímu a verí v participáciu i zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík. Našou dlhodobou úlohou je podpora participácie v každodennej praxi verejnej správy. Zaujímate sa o dianie okolo seba, viete klásť otázky a hľadať odpovede? Chcete, aby to tu fungovalo lepšie? Ak vás zaujíma prostredie verejnej správy, participácia a tvorba verejných politík so zapojením verejnosti, tak nám dajte o sebe vedieť. Možno hľadáme práve vás!

Naše expedičné expertné zostavy skúmajú participáciu z rôznych strán. Konkrétne sa venujeme témam:

 • teoretické východiská participácie
 • reprezentatívny prieskum postojov občanov SR k participácii
 • hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
 • participácia a zapájanie zraniteľných skupín
 • e- participácia
 • participácia a legislatívny rámec
 • participácia a štátny správa
 • participatívne rozpočty a samosprávy
 • participatívne rozpočty a školy
 • participácia a budovanie kapacít
 • ekonomické prínosy participácie

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá v rámci Národného projektu Participácia záujemcov a záujemkyne o prácu spočívajúcu vo výskumných aktivitách, nastavení metodiky výskumu, ako aj tvorbe prípadových štúdií a komunikácii s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenými aktérmi (experti a expertky, MNO, občania) za účelom získania informácií/dát o ekonomických prínosoch participácie.

Náplň práce:

 • samostatný výskum v oblasti participácia a štátna správa – monitoring existujúcich príkladov participatívnej tvorby verejných politík,
 • zostavenie a vedenie tímu pre  výskum ekonomických prínosov participácie v zmysle čiastkových výstupov z NP PARTI a dohody s expertnou radou projektu NP PARTI,  
 • samostatná príprava a realizácia štruktúrovaných rozhovorov podľa spracovanej metodiky s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenej verejnosti,
 • spracovania výstupov z rozhovorov v požadovanej štruktúre a forme a ich odovzdania v určenom termíne,
 • transfer príkladov dobrej praxe zo zahraničia v zmysle pridelenej agendy,
 • príprava samostatných informačných podujatí a samostatná prezentačná činnosť,
 • trénerská a lektorská činnosť (najprv vás vyškolíme a potom vás pošleme do terénu),
 • priebežná súčinnosť na ostatných úlohách NP PARTI.

Predpokladané obdobie realizácie je marec 2018 – apríl 2019.

Predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a vyššie, spoločenskovedné vzdelanie výhodou
 • kultivované vystupovanie (písomné, ústne aj prezenčné)
 • schopnosť vlastného pohľadu na zadanú tému
 • tematická orientácia na problematiku: znalosť participačných procesov, štruktúry a kompetencií jednotlivých úrovní verejnej správy, bonus získavajú tí, ktorí prejavia záujem a znalosti o téme ekonomický prístup a zhodnocovanie procesov/výsledkov (aj neekonomickej/ nehmotnej podstaty)
 • zapájanie kritického a analytického myslenia s výskumníckym prístupom
 • schopnosť samostatne spracovávať rešerše v rámci zadanej témy
 • precíznosť
 • komunikatívnosť
 • trénerské a lektorské zručnosti.

Zohľadňované znalosti, zručnosti, skúsenosti:

 • ekonomické a analytické myslenie,
 • pracovná skúsenosť a orientácia v systéme verejnej správy,
 • pracovná skúsenosť a orientácia v problematike zapájania verejnosti do tvorby verejných politík,
 • znalosť metodík sociálneho alebo etnografického výskumu výhodou,
 • výborná znalosť slovenčiny a schopnosť práce s textom

Postup výberu:

Od záujemcov a záujemkýň sa očakáva zaslanie profesijného životopisu. Predpokladaný počet: 1

Výberový proces: Na základe posúdenia zaslaných životopisov bude vybraným uchádzačom a uchádzačkám zaslané pozvanie na pracovné stretnutie. Mzda pozostáva zo základnej zložky mzdy (brutto) a ďalších odmien, v súlade so zákonom č. 55/2017Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijné životopisy zasielajte najneskôr do 31. novembra 2018 s predmetom „analytik / participačný proces“  p. Barbare Gindlovej.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy