Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Hľadáme medzisektorového koordinátora / medzisektorovú koordinátorku národného projektu

06. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje od od 1.1.2024 realizovať projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do prípravy projektu ktorého boli zapojení nielen zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti ale aj aj ostatní relevantní zainteresovaní aktéri, či ďalší relevantní partneri.

Do projektového tímu hľadáme odborníka / odborníčku na pozíciu medzisektorový koordinátor / medzisektorová koordinátorka národného projektu na celé obdobie implementácie projektu.

1.kolo výberového konania bude už v priebehu 11/2023. Nezabudnite sa prihlásiť do 10.11.2023 cez http://www.open.slovensko.sk/ (Identifikátor výberového konania: VK/2023/4684).

Za čo budete zodpovední a aké budú vaše úlohy medzisektorového koordinátora / medzisektorovej koordinátorky:

  • zodpovedá za činnosti a úlohy spojené s koordináciou, výmenou informácií a podporou spolupráce v oblastiach riešených v rámci projektu, na úrovni Rady vlády pre MNO,
  • zodpovedá za komunikáciu tematických oblastí riešených v rámci aktivít projektu a koordináciu medzisektorových aktivít na úrovni Rady vlády pre MNO, vrátane dizajnovania priestoru pre sociálny dialóg, jeho vedenie a spracovanie konsolidovaných výstupov z neho,
  • koordinuje pracovné tímy alebo pracovné skupiny zriadené na úrovni Rady vlády SR pre MNO, zamerané na tvorbu procesov pre spoločný výkon politík zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia a tém preukázateľne s nimi súvisiacich,
  • má na starosti komunikáciu a výmenu informácií, spracovanie podkladov a podporných dokumentov pre efektívnu spoluprácu a dialóg v rámci členskej základne Rady vlády SR pre MNO, vrátane prípravy informačných výstupoch za účelom komunikácie výstupov aktivít smerom k občianskej spoločnosti,
  • poskytuje súčinnosť projektovému manažérovi a odbornému garantovi pri monitoringu projektu a spracovaní monitorovacích správ.

 Miestom výkonu práce bude kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Cukrová 14 v Bratislave.

Čo požadujeme od úspešného uchádzača / úspešnej uchádzačky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • minimálne 3 rokov praxe s implementáciou projektov; koordináciou projektového tímu, resp. expertov, pracovných skupín, dobrá znalosť a orientácia v prostredí mimovládnych neziskových organizácií.

Od úspešného uchádzača / úspešnej uchádzačkyočakávame organizačné, komunikačné zručnosti, koncepčné a strategické myslenie, flexibilita, svedomitosť a spoľahlivosť.

Ponúkaná platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.: (8. platová trieda) 1429,00 EUR

Nezabudnite sa prihlásiť  a zaslať všetky požadované prílohy vrátene štruktúrovaného životopisu, motivačného listu a ďalších požadovaných príloh najneskôr do 10.11.2023 cez http://www.open.slovensko.sk/ a to priamo cez stránku: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/43214

 Ďalšie pracovné podmienky, ako aj informácie o odmene a benefitoch radi predstavíme na osobnom stretnutí. Bližšie informácie môžete získať na marcel.hofer(at)minv.sk.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy