Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Návrh téz do Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024

09. 04. 2020

V marci 2020 komunikoval splnomocnenec vlády hlavné odporúčania vychádzajúce zo základných agiend vedeniu Ministerstva vnútra SR cez podklady do Programového vyhlásenia vlády:

Úvod

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je zodpovedný na plnenie záväzkov, vyplývajúcich z medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie a Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a ich akčných plánov. Splnomocnenec je podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá je poradným orgánom vlády SR pre oblasť mimovládnych neziskových organizácií.

Preambula

Vláda sa hlási k princípom otvoreného vládnutia a k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Bude pokračovať v aktívnej podpore, presadzovaní a uplatňovaní transparentnosti, zúčtovateľnosti a participácie ako princípov správy vecí verejných. 

Vláda bude podporovať rozvoj občianskej spoločnosti vrátane podpory mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov.

1)  Otvorené vládnutie 

a.       Transparentnosť a zúčtovateľnosť

Vláda bude hľadať konsenzus v dôležitých otázkach prístupu k informáciám, najmä v kontexte novelizácie Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.), Zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) a iných súvisiacich právnych predpisoch so zameraním na posilnenie ich aplikačnej praxe.

Vláda bude podporovať tvorbu nástrojov účinnej vnútornej a vonkajšej kontroly verejných politík, zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov verejnej moci. Vláda bude presadzovať vytvorenie jednotných a transparentných pravidiel prerozdeľovania verejných zdrojov. Efektivitu a transparentnosť využívania verejných zdrojov bude vláda posilňovať prostredníctvom proaktívneho zverejnenia informácií o verejnom rozpočte vrátane prostriedkov z dotačných rezortných mechanizmov, štrukturálnych fondov EÚ a ostatných verejných finančných mechanizmov.

Vláda bude presadzovať a podporovať zverejňovanie všetkých všeobecne-záväzných právnych predpisov na portáli právnych informácií Slov-Lex.

Vláda bude ďalej podporovať verejnú kontrolu rozšírením povinnosti podávania majetkové priznania o ďalšie osoby, zjednotenie, spresnenie a sprehľadnenie formulárov majetkových priznaní a tiež dbať na dôslednú kontrolu splnenia povinnosti zverejňovania majetkových priznaní. Vláda v tejto súvislosti zváži ustanovenie nezávislého orgánu kontroly majetkových priznaní alebo rozšírenie kompetencií niektorého zo súčasných orgánov kontroly. 

V rámci posilnenia transparentnosti vláda zabezpečí kontrolné mechanizmy dodržiavania zákonnej povinnosti zverejňovania úradných dokumentov miestnej a územnej samosprávy na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Vláda bude zvyšovať kvalitu zverejňovaných komplexných, včasných a relevantných dát a informácií súvisiacich s výkonom verejnej moci, ktoré sú bezplatné, dostupné v otvorenom, strojovo-čitateľnom formáte, ľahko vyhľadateľné, zrozumiteľné, povolené na využívanie a opakované používanie a šírené rôznymi komunikačnými kanálmi.

Vláda bude proaktívne podporovať prístup verejnosti k vzdelávacím zdrojom a výsledkom vedy a výskumu, vytvorených z verejných zdrojov tak, že budú otvorené bezplatne, dostupné v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte, ľahko vyhľadateľné, zrozumiteľné, povolené na využívanie a opakované používanie a šírené rôznymi komunikačnými kanálmi. 

b.      Participácia

Vláda bude cielene prispievať k budovaniu funkčných partnerstiev medzi subjektami verejnej správy a občianskou spoločnosťou, vrátane mimovládnych neziskových organizácií.

Vláda poskytne všetkým relevantným aktérom vrátane verejnosti, občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií a akademickej obce rovný a spravodlivý prístup k informáciám. Bude ich aktívne zapájať do všetkých fáz cyklu správy vecí verejných, vrátane participácie na tvorbe, implementácii a monitoringu a revízie verejných politík. Využije na to nástroje podpory spolupráce mimovládnych neziskových organizácií a verejnej správy vrátane pravidelného dialógu s občanmi a zainteresovanou verejnosťou. Vláda vyvinie osobitné úsilie, ktoré bude zamerané na zapojenie najrelevantnejších, najzraniteľnejších, nedostatočne zastúpených alebo marginalizovaných skupín v spoločnosti. 

Vláda bude podporovať participáciu budovaním kapacít cez ďalšie vzdelávanie, podporu pracovných miest, podporu platforiem a sietí všetkých aktérov v téme participácie ako princípu a nástroja vládnutia na úrovni verejnej správy a v prostredí občianskej spoločnosti.

Vláda vytvorí podmienky a kapacity pre otvorené a participatívne riadenie implementácie verejných investičných politík, predovšetkým Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2021 – 2027.

2)  Občianska spoločnosť a mimovládne neziskové organizácie 

Vláda bude rozvíjať oblasti pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií, podporí posilnenie inštitucionálnej stability mimovládnych neziskových organizácií. Vláda vytvorí systém viacročného financovania aktivít mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov. 

Vláda bude podporovať aktívne zapájanie občanov do aktivít občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií a zvyšovať informovanosť o nich.

Vláda bude aktívne prispievať k zvyšovaniu statusu dobrovoľníctva, podporovať prostredie priaznivé pre rozvoj dobrovoľníctva, podporovať výchovu a vzdelávanie k dobrovoľníctvu a zapájanie verejnosti do dobrovoľníctva.

Vláda v snahe eliminácie a kompenzácie dopadov mimoriadnej situácie spojenej s vírusom Covid-19 na existenciu, fungovanie a rozvoj mimovládnych neziskových organizácií bude vo svojich nastaveniach a opatreniach zohľadňovať ich potreby tak, aby aj naďalej mohli vykonávať a rozvíjať svoje činnosti, služby a aktivity v súlade s napĺňaním všeobecno-prospešných činností, na ktorých plnenia vznikli.

Vláda v súvislosti s otvoreným vládnutím a rozvojom občianskej spoločnosti bude aktívne implementovať záväzky Slovenskej republiky, vyplývajúce z „Agendy 2030“, ako aj pokračovať v prijatí a implementácii Stratégie a vízie Slovenskej republiky do roku 2030. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy