Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Úrad splnomocnenca hľadá nových kolegov a nové kolegyne - 5 voľných miest

16. 06. 2022

Pre potreby eurofondového projektu Participácia hľadáme do nášho tímu na tému participatívna tvorba verejných politík 5 nových kolegov/nové kolegyňe na pozície odborná asistentka/odborný asistent, expertky/experti na sieťovanie a spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií alebo analytičky/analytikov - expertov a expertky na participáciu

Experti/ Expertky na sieťovanie a spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií

Prihlásiť sa môžete oficiálne cez portál slovensko.sk na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/35673 v termíne do 24. 06. 2022 vrátane.

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 01.08.2022 

Národný projektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozícia: expertka/expert na sieťovanie a spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií

Počet obsadzovaných pozícií: 2

Stručný popis činností:

 • mapuje aktívnych aktérov z prostredia MNO 
 • spracúva databázu MNO, pôsobiacich na národnej úrovni,
 • monitoruje a vyhodnocuje zapájanie MNO do participatívnych procesov,
 • navrhuje inovatívne modely zapájania MNO do tvorby verejných politík,
 • podporuje vznik a činnosť rád MNO, hlavne v previazaní na konkrétne procesy tvorby verejných politík,
 • definuje možnosti pre vytvorenie legislatívneho a finančného rámca fungovania rád MNO ako partnerov pri tvorbe verejných politík, pripomienkovania v MPK a pod.,
 • vedie, moderuje a spolupracuje podujatia, pracovné stretnutia, konzultácie a odborné workshopy zamerané na zapájanie MNO.

Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. 

Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav.

Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 80 % z tarify).


Odborný asistent/ Odborná asistentka

Prihlásiť sa môžete oficiálne cez portál slovensko.sk na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/35670   v termíne do 24. 06. 2022 vrátane.

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 01.08.2022 

Národný projektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozícia: odborná asistentka/odborný asistent

Počet obsadzovaných pozícií: 1

Stručný popis činností:

Hľadáme 1 človeka, ktorý bude predovšetkým:

 • zabezpečovať podporné a asistenčné práce na projekte spojené s koordináciou odborných činností projektového tímu, pracovných tímov, zodpovedných za prípravu, realizáciu a vyhodnotenie realizácie činností na jednotlivých podaktivitách,  mieru účasti zapojených expertov  a dodávateľov,
 • zabezpečovať plynulú realizáciu projektu v súlade s jeho plánovaným priebehom a cieľmi, v súlade s harmonogramom, opisom a rozpočtom projektu, všetkými záväznými dokumentmi na strane poskytovateľa finančných príspevkov a platnej legislatívy, 
 • sledovanie a priebežnú evidenciu realizácie projektu, 
 • zabezpečovanie toku vstupných a výstupných informácií o čiastkových výsledkoch projektu medzi Úradom a partnermi projektu, 
 • realizovať opatrenia, ktoré vedú k efektívnejšiemu dosahovaniu úloh a cieľov projektu s dôrazom na zber dát o projekte, ich triedenie, archiváciu a podporný dokumentačný proces,
 • vykonávať podpornú monitorovaciu a reportingovú činnosť v súlade s požiadavkami poskytovateľa,
 • zabezpečovať asistenčnú podporu jednotlivým podaktivitám projektu, 
 • zabezpečovať súčinnosť na príprave a realizácii podujatí, prípadne iných formátov, ktoré vyžadujú interakciu s cieľovými skupinami, 
 • ďalšie ad hoc činnosti podľa potrieb projektu.

Od uchádzačiek / uchádzačov očakávame: 

 • pracovné skúsenosti na pozíciu asistenta / asistentky sú od uchádzačiek / uchádzačov vítané, 
 • vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, 
 • pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, 
 • pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných,

Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav. Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 60%).


Analytička / Analytik - expertka / expert pre participáciu

Prihlásiť sa môžete oficiálne cez portál slovensko.sk na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/35704 v termíne do 27. 06. 2022 vrátane.

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 01.08.2022 

Národný projektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozícia:  analytička/analytik/metodička/metodik – expert/expertka pre participáciu

Počet obsadzovaných pozícií: 2

Stručný popis činností:

 • zabezpečuje odborné práce v previazaní na oblasť participatívnej tvorby vybraných verejných politík s cieľom optimalizácie participatívnej praxe,
 • analyticko - metodické činnosti zamerané na analýzu stavu riadenia participatívnych procesov,
 • plánovanie, riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie participatívnych procesov s cieľom optimalizácie participatívnej praxe,
 • formulovanie a príprava návrhov opatrení na zlepšenie postupov a procesov zameraných na podporu participácie a participatívnej tvorby verejných politík. Uvedené návrhy vznikajú na základe analytických činností a pracovno – konzultačných stretnutí so zástupcami verejnej správy,
 • testovanie nových prístupov v procese zabezpečovania podpory pre zamestnancov verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík,
 • má súčinnosť na realizácii programov podpory budovania kapacít v prostredí verejnej správy,
 • v praktickej rovine ide o činnosti spojené s podporou prípravy a realizácie participatívnych procesov vrátane monitorigu a vyhodnotenia, poskytovaním konzultácií spojených s koordináciou účastníkov procesu smerom dovnútra organizácie, ako aj navonok v procesoch účasti verejnosti, 
 • plánovanie úrovne zapojenia verejnosti, výber aktérov, spôsoby informovania a komunikácie s verejnosťou, ako aj príprava návrhov a metód zapojenia verejnosti. 

Od uchádzačiek / uchádzačov očakávame: 

 • pracovné skúsenosti na pozíciu analytik/metodik, expert pre participáciu
 • vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, 
 • pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, 
 • pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných,

Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav. Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 85%).

Bližšie informácie ku všetkým pozíciam 

Katarína Valovičová, katarina.valovicova2(at)minv.sk

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy