Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2022, sobota
 

Úspešné Slovensko je výsledkom práce aj tretieho sektora

04. 04. 2018

Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Mimovládne organizácie (ktoré sme zvykli označovať ako „tretí sektor“) sú veľkou rodinou rôznych právnych foriem formálne založených organizácií, právnických osôb, ktoré registruje, resp. eviduje štát. Tisíce organizácií vznikli z vôle ľudí konať dobro, alebo všeobecne prospešnú činnosť. Tvoria ich tisíce občanov SR - rodičia žiakov a študentov, rodičia na rodičovskej dovolenke, ženy a muži brániaci svoje práva a práva menšín a slabších, ochrancovia zvierat, odborári, dobrovoľní hasiči a záchranári, športovci, športoví funkcionári, poskytovatelia sociálnych služieb,  umelecky aktívni ľudia, spoluautori verejných politík, uvedomelí zamestnávatelia a zamestnanci firiem. Občiansku spoločnosť však tvoria aj občania, ktorí nie sú formálne registrovaní a evidovaní, ale sú aktívni a zaujímajú sa o veci okolo seba.

Tak ako každá rodina, aj táto má viac či menej vydarených členov, či hovoríme o deťoch, rodičoch, alebo o prastrýkovi z tretieho kolena. Nemôžme však povedať, že celá rodina je kvôli jednému členovi zlá. Rovnako nemôžme stereotypne povedať, že všetci politici kradnú a klamú, alebo že všetci podnikatelia si pofidérne krátia dane a okrádajú štát na DPH, a teda nemôžme zovšeobecňovať, že všetky mimovládky sú zlé.

Príbeh Slovenska vďaka mojim skúsenostiam vnímam kontinuálne aj cez rolu mimovládnych neziskových organizácií. Tretí sektor dokáže za 28 rokov svojej existencie v mnohých oblastiach suplovať, resp. dopĺňať štátnu správu, samosprávu a podnikateľský sektor. Bez mimovládnych organizácií by Slovensko nedosiahlo hospodársky úspech, sociálny zmier ani by neboli zrealizované resp. navrhované zlepšenia a reformy.

O expertízu mimovládnych neziskových organizácií sa opierame aj na úrade splnomocnenca, ktorému šéfujem. Naša agenda je veľmi pestrá a  môžem povedať, že sa nám podarilo urobiť veľmi veľa pre zlepšenie fungovania mnohých vecí na Slovensku. Cez otvorené vládnutie (ku ktorému sa vláda prihlásila vo svojom programovom vyhlásení vlády SR) a Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti a ich akčné plány schválené uznesením vlády SR je Slovensko vnímané mnohokrát aj ako krajina, ktorá prináša pozitívne zmeny a nastavenia. Najväčší dôraz však kladieme na to, aby spolupráca, resp. participácia bola základnou povinnosťou hľadania riešení verejných politík. Vo všetkých oblastiach, ktorým sa venujeme, preto aktívne spolupracujeme s tretím sektorom, resp.  odborníkmi z MNO a občianskej spoločnosti. Naše úspechy sú rovnako aj úspechmi tretieho sektora.   

S mimovládkami intenzívne spolupracujeme v témach vlády otvorenej pre dialóg (aj v oblasti tvorby legislatívy vďaka Správam o účasti verejnosti na legislatívnom procese), otvorených informáciách, dátach, otvoreného vzdelávania, vedy a výskumu, otvoreného súdnictva. Mimovládne organizácie sú súčasťou národného projektu Participácia, ktorý pri tvorbe verejných politík na  všetkých úrovniach výkonu verejnej moci štátnej správy a samosprávy prepája orgány verejnej správy s mimovládnymi organizáciami.  Zástupcovia MVO sú zaangažovaní aj do národného projektu, ktorý realizujeme v partnerstve s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu., na ktorom monitorujú a pomáhajú nastavovať systém riadenia fondov z EÚ tak, aby ich čerpanie a využívanie bolo transparentnejšie, efektívnejšie, lepšie.

Ministerstvo vnútra SR a náš úrad  v spolupráci s MVO, právnickými fakultami a ich právnymi klinikami, Centrom právnej pomoci rozbiehajú projekt pomoci obetiam trestných činov. Vďaka nemu obete trestných činov dostanú konkrétnu pomoc v právnej, sociálnej a psychologickej rovine. Aj na tomto projekte je vidno spoločnú prácu, ktorej výsledok môže znamenať ďalší úspech Slovenska.

V súčasnosti veľmi pálčivé otázky o financovaní tretieho sektora vieme jednoducho zodpovedať vďaka   analýze financovania MVO a prípadných legislatívnych zmien. Podnety do analýzy, ako aj jej výsledky pravidelne konzultujeme s občianskou spoločnosťou. Zároveň v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami, akademickou obcou, štátnou správou a samosprávou rozbiehame ďalší národný projekt zameraný na mimovládne neziskové organizácie a občiansku spoločnosť, jej súčasný stav a vývojové trendy. 

Takáto spolupráca nie je vymedzená len na náš úrad. Mimovládkari sú súčasťou pracovných skupín na ministerstvách, zasadajú v rôznych orgánoch, na rôznych fórach, spolupracujú pri tvorbe legislatívneho procesu. Ako všetky vzťahy, aj spolupráca medzi mimovládkami a štátom sa neustále vyvíja smerom k väčšej rovnocennosti a aj  na jej základe sa dosahujú zmeny k lepšiemu a úspechy.

Počas môjho pôsobenie ako splnomocnenca ani jedna vláda SR ani žiaden jej člen nekonali aktívne tak, aby zhoršil legislatívne, resp. ekonomické postavenie MVO na Slovensku. Neočakávam, že všetci by mali „milovať“ všetky MVO, a že všetci mimovládkari si zaslúžia výnimočné postavenie v spoločnosti. Vôbec nie. Prvým krokom je, aby sme ich podmienky existencie, konanie a prácu chceli lepšie poznať, rozumeli jej a rešpektovali ju. Ak sa otvárajú témy, ktoré sa týkajú práce alebo existencie samotných mimovládok, treba, aby najprv s nimi kompetentní riadne a partnersky komunikovali a hľadali riešenia spoločne. Nie je to vždy jednoduché, ale je to normálne, slušné, ale predovšetkým nevyhnutné.

Slovensko je aj úspešná krajina a som presvedčený, že absolútna väčšina ľudí chce na Slovensku žiť v slušnej, fungujúcej, spravodlivej, tolerantnej, prosperujúcej a kooperatívnej spoločnosti. A bude ešte úspešnejšie, keď si budeme vážiť každého, kto k tomu úspechu prispieva.


Martin Giertl je tretí rok splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v tretej vláde SR. Dvadsať rokov bol právnikom Nadácie Charty 77 (ktorá poskytovala pro bono právnu ochranu občanom) a členom strešného orgánu MVO – Grémia tretieho sektora (z čoho vzniklo pomenovanie „tretí sektor“). Do funkcie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti bol navrhnutý Komorou mimovládnych neziskových organizácií, ktorá nahradila Grémium tretieho sektora.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy