Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Z denníkov analytiky - Apríl 2019

17. 04. 2019

Workshop k particpatívnemu rozpočtu na Gymnáziu v Považskej Bystrici

03. apríla 2019 sa konal na Gymnáziu v Považskej Bystrici workshop participatívneho rozpočtu. Po úvodnom príhovore p. riaditeľky a p. koordinátorky sa mohli prítomní pustiť do práce. Žiaci vyberali v prerozdelených skupinách najlepšie nápady spolužiakov. Následne v skupinách hlasovali o najlepších, ktoré postúpili do fázy rozpracovania nápadov na projekt.  Pred tým však žiaci prezentovali víťazné nápady všetkým prítomným.

Návrhy, ktoré sa vypracujú do podoby projektov:

 • Redakčná miestnosť ROZHĽAD
 • Kalčeto, spoločenská miestnosť
 • Študentský ples
 • WC
 • Magnetické tabule
 • Skrinky
 • Umelecká miestnosť
 • Oddychová zóna
 • Posilňovňa

Fotografia z workshopu na gymnaziu v povazskej bystrici Fotografia z workshopu na gymnaziu v povazskej bystriciFotografia z workshopu na gymnaziu v povazskej bystriciFotografia z workshopu na gymnaziu v povazskej bystrici

 

Workshop a výber projektov v rámci participatívneho rozpočtu na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom

Parti rozpočet na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom sa posunul do svojej druhej polovice. Uskutočnilo sa stretnutie vedenia školy so zástupcami jednotlivých tried. Prebehlo podávanie nápadov. Uskutočnil sa workshop, na ktorom sa vyberali najlepšie nápady. Bolo vypracovaných 5 projektov, o ktorých sa bude hlasovať. Žiaci odovzdávajú hlas najlepšiemu projektu cez aplikáciu projektu na PC alebo na svojich mobilných zariadeniach po obdržaní kódu od pani koordinátorky. Začiatok hlasovania bol 15. apríla 2019 a koniec bude 29. apríla 2019.

Plagát k projektu Biliard Plagát k projektu Stolny futbalPlagát k projektu Stolny tenisPlagát k projektu recykláciaPlagát k projektu tulivaky

Slávnostné vyhlásenie výherných projektov na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom

Fotografia z vyhlasovania vítaznych projektov Gymnazium v Dubnici nad Vahom Do 1. marca 2019 navrhli študenti Gymnázia v Dubnici nad Váhom spolu 25 projektov, schvaľovacia komisia vybrala 10 postupujúcich. Hlasovanie študentov rozhodlo o štvorici víťazných projektov participatívneho rozpočtu na dubnickom gymnáziu. Na štvrtom mieste sa umiestnil projekt sušiča rúk na toalety. Vďaka tretiemu miestu pribudnú do tried separačné koše. Vytvorenie ohrievacieho kútika na škole je zámerom študentského projektu, ktorý skončil na druhom mieste. Víťazom pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na dubnickom gymnáziu sa stal projekt 1.A triedy Lavičky na chodbe. Nasledovať bude fáza ich realizácie opäť v réžii študentov školy. Vyhlásenie výsledkov sa konalo 17. apríla 2019 v rámci Dňa Zelenej školy.

Fotografia z vyhlasovania vítaznych projektov Gymnazium v Dubnici nad VahomFotografia z vyhlasovania vítaznych projektov Gymnazium v Dubnici nad VahomFotografia z vyhlasovania vítaznych projektov Gymnazium v Dubnici nad Vahom

Pilotný projekt participatívnych rozpočtov na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji v Rádiu Slovensko

Dňa 21. apríla 2019  o 7:00 hod v relácií Radiožurnálu sa od 6:25 min. do 8:35 min. hovorí o pilotnom ročníku participatívnych rozpočtov na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. V príspevku hovorí predseda Trenčianského samosprávneho kraja Jaroslav Baška, účastníci parti rozpočtu z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a riaditeľka ÚSV ROS Skarlet Ondrejčáková.

Participatívny komunitný rozpočet v Novom Meste nad Váhom

Dňa 24. apríla 2019 sme sa stretli so zástupcami Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom, aby sme prediskutovali zmenu pravidiel participatívneho komunitného rozpočtu v nasledovnom ročníku.  Participatívny komunitný rozpočet v Novom Meste nad Váhom funguje od roku 2017, no samospráva nie je veľmi spokojná s tým, aké výsledky prináša. Napriek tomu, že v samotnom názve rozpočtu sa nachádza „komunita“ , komunitný duch predkladané projekty zatiaľ akoby obchádzal. Z pätnástich predložených projektov v roku 2019, mal predpoklad na združovanie ľudí v meste len jeden. Vždy je potešením spoznávať „dobrých úradníkov“... tentokrát v Novom Meste nad Váhom, ktorí sa potenciál participatívneho rozpočtu rozhodli využiť naplno!

Slávnostné vyhlásenie výherných projektov na SOŠ v Dubnici nad Váhom

Dňa 25. apríla 2019 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výherných projektov aj na SOŠ v Dubnici nad Váhom. Vyhlásenie výsledkov začalo príhovorom pána riaditeľa, ktorému sa myšlienka participatívneho rozpočtu veľmi páčila a dodal, že tieto aktivity budú na škole opakovať na pravidelnej báze. Taktiež by bol veľmi rád, keby mohli naďalej spolupracovať s ÚSV ROS, pretože cíti potrebu hlbšieho vzdelávania žiakov o participácii, napr. vo forme prezentácií, workshopov, besied a pod. „Adoptívna mama“ v krátkosti žiakom poďakovala a pripomenula, že celý projekt bol zameraný najmä pre žiakov a ich potreby. Koordinátorka stručne zhrnula doterajší priebeh procesu a vyhlásila výsledky hlasovania. Víťazi dostali okrem diplomov aj vecné ceny. Zo štyroch nápadov sa cez hlasovanie až do fázy realizácie dostali dva návrhy. Prvé miesto obsadil projekt s názvom „Chill-out zóna“, na druhom mieste sa umiestnil projekt s názvom „Za čisté WC“. Realizácia oboch projektov je naplánovaná do konca školského roka.

fotografia z vyhlasovania vysledkov parti rozpoctu SOS Dubnica nad vahom fotografia z vyhlasovania vysledkov parti rozpoctu SOS Dubnica nad vahomfotografia z vyhlasovania vysledkov parti rozpoctu SOS Dubnica nad vahomfotografia z vyhlasovania vysledkov parti rozpoctu SOS Dubnica nad vahomfotografia z vyhlasovania vysledkov parti rozpoctu SOS Dubnica nad vahom

Legislatíva a právny rámec

V rámci podaktivity 2 v bloku Legislatíva a právny rámec sme sa od začiatku roka 2019 venovali aplikačnej praxi. Konkrétne išlo o prieskum ako existujúca legislatíva funguje v aplikačnej praxi a analýzu účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej praxi (zdroj: prípadové štúdie, katalóg príkladov z praxe, pilotná schéma). Súčasťou analytických prác bola aj príprava podkladov a prípadných návrhov na zmenu legislatívy, či aplikačnej praxe. Boli spracované podnety a návrhy na zmenu v previazaní na tieto právne úpravy a zákony:

Február 2019

 • Vypracovanie prvej časti návrhov na právne a legislatívne zmeny vyplývajúcej najmä z analýzy legislatívy a aplikačnej praxe
 • Spracovanie výberu pomenovaných legislatívnych problémov a problémov v praxi z pilotných projektov a prípadových štúdií

Marec 2019

 • Legislatívny návrh zmien Stavebného poriadku
 • Legislatívny návrh zmien zákona o územnom plánovaní
 • Spracovanie výberu pomenovaných legislatívnych problémov a problémov v praxi  z pilotných projektov a prípadových štúdií

Apríl 2019

 • Vypracovanie - Legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovaniu metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese
 • Vypracovanie - Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR
 • Spracovanie príkladov z praxe na témy – poslanecké pozmeňujúce návrhy,  petície, poslanecké návrhy zákonov, sprístupnenie informácií o trestných činoch

Hodnotenie participatívnej tvorby verejných politík na štátnej úrovni

„My sme si boli istí, že na to, aby niečo zmysluplné vzniklo, musíme začať komunikovať so všetkými, ktorých sa to týka, a ktorí tam už majú nejaké know-how.“

Hodnotenie participatívnej tvorby verejných politík na štátnej úrovni je jednou z tém, ktorej sme sa venovali od leta 2018. Išlo o dynamické rozhodnutie v rámci realizácie projektu s využitím zberu dát III. o participatívnych procesoch mimo pilotnej schémy.  

Zdôvodnenie výberu témy a zberu dát:

Zber bol motivovaný získaním robustnejšej znalosti o príčinách úspešnosti a úskaliach aplikačnej praxe na štátnej úrovni. Hlavným dôvodom bol fakt, že relevantné medzinárodné iniciatívy (napríklad OSN+EÚ Agenda 2030, OECD napr. stratégia RIA, OGP, RE usmernenie výboru ministrov č. CM(2017)83-final)  celkom jednoznačne:

 • artikulujú rolu verejnosti v celom procese rozhodovacom procese a životnom cykle štátnych politík
 • adresujú ju členským štátom v podobe úloh, či výziev.

Indície ukazujú, že existuje akási vzájomne obrátená realita participácie. Komunálne mechanizmy zapájania verejnosti majú málo rozvinuté štandardizované a formalizované postupy, v ktorých by sa zrkadlilo právo verejnosti na zapojenie sa, ale vo výsledku chápu kontext, hodnotu, zmysel a význam participácie hodnotovo exaktnejšie. Ak sa rozhodnú obce a mestá pre participáciu, spravidla dosahujú uspokojivé výsledky. Na druhej strane štát, reprezentovaný ústrednými orgánmi, disponujúci pomerne dobrým štandardom a formálnymi mechanizmami zapojenia, bojuje so schopnosťou dostatočne zvnútorniť podstatu a prínosy účasti verejnosti na správe vecí verejných vrátane jej účasti na príprave, schvaľovaní, implementácii, monitorovaný a vyhodnocovaní verejných.

Výber verejných politík a zrealizované prípadové štúdie:  

Na základe samostatnej metodiky hodnotenia participatívnych procesov vznikli tri samostatné prípadové štúdie, ktoré boli zamerané na tieto politiky:

 • MH SR - Surovinová politika Slovenskej republiky (Vypracovali: Zuzana Réveszová Bruno Konečný)
 • MDV SR - Koncepcia mestského rozvoja do roku 2030 (Vypracovala: Mgr. Anna Šestáková, PhD.)
 • MH SR  - Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Vypracovala: Mgr. Marianna Mrva)

Súčasný stav:

V súčasnosti prebieha pripomienkovanie prípadových štúdií a príprava workshopov so zástupcami vybraných rezortov k zisteniam a odporúčaniam, ktoré ponúkli prípadové štúdie a jednotlivé rozhovory s aktérmi. Štúdie predstavujú podklad pre záverečnú analýzu participačných procesov na jednotlivých úrovniach verejnej správy. Súčasne do konca projektu plánujeme zrealizovať ešte ďalšie pološtruktúrované rozhovory s vybranými aktérmi a spracovať dve prípadové štúdie k ďalším dvom verejným politikám:

 • MŽP SR - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
 • MV SR - 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]