Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Z denníkov analytiky - Apríl - Október 2017

30. 10. 2017

Spúšťame národny projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 15. apríla 2017 začal realizovať trojročný národný projekt s názvom  Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Projekt ÚSV ROS, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa, cielene buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Projekt sa realizuje ako jedna komplexná aktivita, ktorá bude vnútorne členená na dve podaktivity:

 • pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
 • analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe

PODAKTIVITA 1

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. Zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu projektov ÚSV ROS, realizovanej ešte v novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS)a konkrétnou mimovládnou organizáciou vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe. Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu. Súčasne vytvára priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov. Predstavuje „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“.

PODAKTIVITA 2

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, legislatívnu činnosť a budovanie kapacít v prostredí verejnej správy. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude priebežne budovaná verejne dostupná znalostná báza, ktorá bude sprístupnená na samostatnej webovej stránke k projektu. Výsledkom bude analýza stavu a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík.

Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností v rámci podaktivity 2. Cieľom je identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi VS. Aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS? Bude navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom “Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”. Súčasťou je pilotné testovanie programu vzdelávania na 3 skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest  a obcí, miestna územná samospráva). Vzdelávanie bude zamerané na posilnenie poznatkov, zručností a postojov, potrebných pre zavádzanie (inovatívnych) prístupov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti.

PILOTNÉ PROJEKTY V ROZKLADE NA TÉMU, ÚROVEŇ REALIZÁCIE VEREJNEJ POLITIKY A SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY:

 1. Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň; partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS (memorandum (PDF, 1 MB))
 2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR (memorandum (PDF, 1 MB))
 3. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj (memorandum (PDF, 1 MB))
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – regionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj (memorandum (PDF, 937 kB))
 5. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce) (memorandum (PDF, 1 MB))
 6. Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla (memorandum (PDF, 1 MB))
 7. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske (memorandum (PDF, 1 MB))
 8. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec (memorandum (PDF, 1 MB))
 9. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra (memorandum (PDF, 1 MB))
 10. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň;partneri:ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava (memorandum (PDF, 1 MB))
 11. Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica (memorandum (PDF, 1 MB))
 12. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov (memorandum (PDF, 1 MB))

Pozvánka: Choreografie zmeny - Diskusné večery so splnomocnencom

V najbližších týždňoch sa v rámci Národného projektu Participácia tešíme na cyklus ôsmych panelových diskusií, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Choreografie zmeny.

Prvý diskusný večer so splnomocnencom SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom a jeho hostí na tému: V ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko?, sa uskutoční v sobotu 7.októbra 2017 o 17:00 hod. v Banskej Štiavnici v Art Cafe Banská Štiavnica. Večer so splnomocnencom a jeho hosťami bude spojený so špeciálnym dvojkoncertom Báry Zmekovej a Ivany Mer. Okrem splnomocnenca budú diskutovať sociálna psychologička Jana Plichtová, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová-Kríglerová a riaditeľ mestského divadla v Žiline Anton Šulík. Spoločne s návštevníkmi sa budeme snažiť nájsť odpovede na otázky: Je ešte možná obnova dôvery občanov v inštitúcie? Čaká nás renesancia vzťahov, alebo vysiľujúce reštaurovanie nefunkčných systémov? Máme šancu na zmenu? Aké podmienky musia štátne inštitúcie a ďalšie subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, obce a mestá) splniť, aby nešlo o karikatúru účasti verejnosti na správe vecí verejných? Čo musíme zmeniť my - obyčajní ľudia, rádoví občania? Došlo k zneužitiu participácie? Verejnosti? Aké nedostatky a riziká participácie otvorilo 21.storočie? Ako stimulovať predstavy o pozitívnej zmene? Budú nám stačiť existujúce modely a vzorce participácie? A hlavne, ako to všetko dostať do praxe a spoločne "prefarbiť" každodennosť do nových choreografií zmeny a lepšieho života ... Informácie k diskusnému večeru nájdete aj na našom facebooku na tomto odkaze. 


Druhý diskusný večer sa uskutoční v piatok 27. októbra 2017 o 18:00 hod. vo Flat Gallery na Baštovej 1 v Bratislave. O téme: Zraniteľné skupiny vo verejnom diskurze bude diskutovať splnomocnenec Martin Giertl, sociologička Elena Gallová-Kríglerová spolu s fotografkou Libušou Jarcovjákovou, právnikom a odborníkom na miestnu územnú samosprávu Brunom Konečným a etnografkou Elenou Kumanovou. Diskusia, ktorej súčasťou je výstava českej fotografky Libuše Jarcovjákovej sa zameria na otázky: MY a ONI, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a jej záujmu? Je „inakosť“ v etnicite, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, či sociálnom statuse dôvodom na označenie „ONI“? Prečo je hlas znevýhodnených ľudí a skupín tak málo počuť vo verejnom diskurze, v politických a legislatívnych procesoch? 
 
Ďalšie stretnutia sa budú konať v Liptovskom Mikuláši, Bardejove, Prešove, Piešťanoch, aby sa opätovne vrátili do Bratislavy.
Zaujali Vás naše Choreografie zmeny a myslíte si, že by sme mali prísť aj do Vášho mesta? Napíšte nám a my prídeme.


Diskusný panel je súčasťou cyklu informačných dní, ktoré sa realizujú v rámci národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom: PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK, prostredníctvom OP Efektívna verejná správa. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Choreografie zmeny I: V ozvenách reality alebo kam kráčaš Slovensko?

Banská Štiavnica

Prvý krát sme diskutovali 7. októbra 2017 v Art Café v Banskej Štiavnici. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, sociálna psychologička a profesorka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave Jana Plichtová, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kríglerová a riaditeľ mestského divadla v Žiline Anton Šulík odpovedali na tieto otázky:

Máme šancu na zmenu? Aké podmienky musia štátne inštitúcie a ďalšie subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, obce a mestá) splniť, ako majú byť nastavené, aby nešlo o karikatúru účasti verejnosti na správe vecí verejných? Došlo k zneužitiu participácie? Aké existujú riziká jednotlivých nástrojov participácie? Aké nedostatky a riziká participácie reflektujú jednotlivé modely demokracie? Ako v spolupráci s verejnosťou/občanom inovovať ideálne a praktické predstavy o participácii? Je ešte možná obnova dôvera občanov v inštitúcie? Čaká nás renesancia vzťahov, alebo reštaurovanie nefunkčných systémov reprezentatívnej liberálnej demokracie?

Diskusia bola spojená so špeciálnym dvojkoncertom Báry Zmekovej a Ivany Mer.

II. Pracovné stretnutie k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši

GLOBÁLNE VÝZVY - LOKÁLNE OČAKÁVANIA

Začiatkom októbra 2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo druhé pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, ktoré zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík. Pilotná schéma predstavuje jeden z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Podpora participačných procesov a zapojenie verejnosti do tvorby politík, predstavuje globálnu výzvu, ktorej dosah môže podporiť obnovu dôvery verejnosti v inštitúcie, ako aj zmysluplné plnenie lokálnych očakávaní o kvalite života v území.

Pestrofarebná vzorka

Na stretnutí sa zúčastnila početná skupina zástupcov Úradu splnomocnenca a takmer všetci predstavitelia spolupracujúcich mimovládnych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov, Rada mládeže Slovenska, občianske združenie Špirála, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Centrum antropologických výskumov, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, združenie Utópia, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia Ekopolis a Rómsky inštitút). Pestrofarebnú vzorku účastníkov doplnili zástupcovia partnerských subjektov verejnej správy (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavského samosprávneho kraja, obce Spišský Hrhov, Svidník, Hlohovec, Nitra, hl. mesta Bratislava a Banskej Bystrice). Prvý blok stretnutia, ktorý mal charakter riadených diskusií, moderovali: Bruno Konečný, Barbara Gindlová a Daniel Klimovský.

Témy, dotazníky, potreby

Hlavnou predmetom stretnutia bol aktuálny stav realizácie pilotných projektov, ako aj identifikácia nástrah a rizík implementácie pilotnej schémy. Druhá časť stretnutia sa pod vedením Daniela Klimovského venovala spracovaniu dotazníkového prieskumu v zameraní na tému: „Aký máme vzťah k participácii“. Práca v skupinách pokračovala interaktívnym workshopom Zory Paulíniovej, ktorý sa zameral na identifikáciu potrieb a požiadaviek na vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a zapájania verejnosti do jej tvorby. Tretí blok predstavil prácu jednotlivých analytických tímov, ktoré sú súčasťou výskumnej expedície a majú účasť na realizácii podaktivity 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe.

Administrácia a vykazovanie

Samostatné bloky stretnutia sa venovali technickým rámcom realizácie, vykazovaniu činností a spolupráce na základe zmlúv o partnerstve. Silvia Ďurechová a Táňa Vaníková viedli interaktívnu diskusiu s účastníkmi o najčastejších chybách v rámci vykazovania prác, spracovávaní cestovných výkazov s dôrazom na riešenia, ktoré im pomôžu eliminovať chyby.

Skúsenosti, príbehy a videovizitky

Liptovský Mikuláš poskytol priestor pre spracovanie videorozhovorov so zástupcami pilotných projektov, ktoré budú slúžiť na predstavenie pilotných projektov verejnosti a zároveň sa stanú súčasťou databázy kvalitatívnych dát pre podkativitu 2 v rámci zberu dát II a zberu dát IV.


 

 

Fotka 1
Fotka 1
Fotka 2
Fotka 2
Fotka 3
Fotka 3
Fotka 4
Fotka 4

CHOREOGRAFIE ZMENY II: ZRANITEĽNÉ SKUPINY VO VEREJNOM DISKURZE

Bratislava

27. októbra 2017 sme sa vo Flatgallery v Bratislave opäť rozprávali so splnomocnencom Martinom Giertlom a sociologičkou Elenou Gallovou Kríglerovou, ktorým tentokrát robili spoločnosť fotografka Libuše Jarcovjáková, etnografka Zuzana Kumanová a právnik a odborník na miestnu samosprávu Bruno Konečný. Spoločne odpovedali na otázky:

MY a ONI, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a jej záujmu? Je „inakosť“ v etnicite, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, či sociálnom statuse dôvodom na označenie „ONI“? Prečo je hlas znevýhodnených ľudí a skupín tak málo počuť vo verejnom diskurze, v politických a legislatívnych procesoch?

V priestoroch Flatgallery mohli zároveň účastníci diskusie obdivovať diela fotografky Libuše Jarcovjákovej.

Bratislava

Barbora Baronová, účastníčka diskusie ju zosumarizovala takto:  „Piatkový salón vo Flatgallery, mnoho podnetných myšlienok. Prežívame postkomunistický stres. Chceme sa mať dobre, nechceme, aby nás niekto otravoval. Posúvame sa k materiálnu. Vznikajú nové getá. Sme malomešťania. Médiá prestali reflektovať realitu. Strácame schopnosť vidieť inakosť. Hodnoty máme len deklarované. Prepadáme konzumu. Volíme politikov deklamujúcich boj proti druhým. Mali by sme myslieť synergicky, ísť príkladom. Musíme robiť kroky, navzdory tomu, že nie sme podporovaní zhora. Väčšina z nás sa cíti byť prehliadaní. Sme obyvatelia Slovenska, Česka, nie Slováci, nie Česi. Potrebujeme poznanie a zdieľanie, potrebujeme vidieť rozmanitosť. Po politikoch je nutné vyžadovať zrozumiteľnosť.“ 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]