Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2021, sobota
 

Z denníkov analytiky - December 2018

14. 12. 2018

Prvé tréningy k participatívnemu rozpočtovaniu na stredných školách sú úspešne za nami

Tréning úspešných žiadateľov zo 16 stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré boli podporené z prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov. Dva celodenné tréningy pre riaditeľov, učiteľov a študentov sa uskutočnilo  29. novembra 2018 a 5. decembra 2018 v priestoroch budovy TSK. Na oboch školeniach sa zúčastnili zástupcovia všetkých prihlásených stredných škôl. Takmer všetky školy už majú aj adoptívnych rodičov z úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorí im budú nápomocní počas celého procesu parti rozpočtu na ich škole. Najbližšie stretnutie trénerov sa plánuje na prelome januára – februára 2019.

Pozvánka na školenie k parti rozpočtom na stredných školách - trenčín


 

Fotografia zo školenia k parti rozpočtom na stredných školách - TrenčínFotografia zo školenia k parti rozpočtom na stredných školách - TrenčínFotografia zo školenia k parti rozpočtom na stredných školách - Trenčín 

Prezentácia Analýzy existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach verejnej správy

Dňa 13. decembra 2018 sa konalo stretnutie zástupcov VIA IURIS v zastúpení Kristíny Babiakovej so zástupcami ÚSV ROS. Cieľom bola prezentácia návrhov odporúčaní, ktoré vychádzajú z výstupov a zistení z analýz a priebežných výstupov naviazaných na blok: legislatíva a právny rámec. Cieľom stretnutia bolo prerokovať možnosti a ďalšie kroky, ktoré by smerovali k podpore participácie. Stretnutie vytvorilo priestor pre diskusiu návrhov odporúčaní na zmenu právnej úpravy, potrebu usmerňujúcich predpisov, či zmenu aplikačnej praxe. Z analýz existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy (4 úrovne), ako aj bariér v súčasnej legislatíve, ktoré  majú negatívny vplyv na mieru participácie verejnosti na správe vecí verejných boli vyvodené tieto návrhy na iniciovanie zmien:

  1. Adresnosť informácií
  2. Kvalifikované referendá
  3. Dočasné úradné tabule
  4. Volebný zákon
  5. Pozmeňujúce návrhy poslancov
  6. Inštítút opatrenia všeobecnej povahy
  7. Pravidlá - dopracovať metodiku k participatívnym procesom
  8. Participácia a hodnotový konflikt

Budovanie kapacít v prostredí verejnej správy, alebo Profil absolventa pre nový vzdelávací program pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík

V súčasnosti existuje veľmi málo vzdelávacích programov, zameraných špecificky na oblasť participatívnej tvorby verejných politík pre predstaviteľov a predstaviteľky verejnej správy. Vzdelávanie v oblasti participácie je často nasmerované na vzdelávanie neziskových organizácií (aj v rozvojových krajinách), menej  alebo vôbec nie na predstaviteľov verejnej správy. V zahraničí sa možno stretnúť so špecifickým vzdelávaním facilitátorov, konzultantov či praktikov v oblasti participácie verejnosti (tých, čo dizajnujú a vedú participatívne procesy). Vzdelávanie pre verejnú správu v niektorých krajinách obsahuje špecifické moduly, programy či študijné programy, rozvíjajúce oblasť „policy makingu“, ale nie so zameraním na participatívnu tvorbu verejných politík. Iné programy rozvíjajú iné tematické oblasti, orientované na verejnú správu, často zamerané na rozvoj zručností (tvrdých, mäkkých), alebo rozvíjajúce oblasti kompetencií. Profil absolventa vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy, zameraného na budovanie kapacít pre podporu zavádzania participačných procesov do tvorby verejných politík v prostredí verejnej správy je východiskový dokument pre novovzniknutý program pre zástupcov verejnej správy, ktorý spracovala Zora Paulíniová. Zadanie znelo: „Profilmá zohľadňovať spoločné potreby a špecifiká predstaviteľov verejnej správy (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest  a obcí, miestna územná samospráva) a jeho vytvoreniu mala predchádzať analýza a deskripcia vedomostí, zručností a postojov, realizovaná na základe facilitovaných stretnutí pracovnej skupiny, zameraných na identifikáciu príčin nedostatočnej aplikácie inovatívnych / participatívnych metód v praxi verejnej správy. Pracovná skupina expertov skúma, aké vedomosti, zručnosti a postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS. Profil absolventa bude vychádzať z výsledkov analýzy - na čo potrebujú byť účastníci pripravení,

čo potrebujú vedieť (vedomosti),

● čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti),

aké majú mať postoje.

December 2018 priniesol aj finalizáciu materiálu - podkladov pre vypracovanie vzdelávacieho programu zameraného na budovanie kapacít v prostredí verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Od interného stretnutia s expertmi NP PARTI, ktoré definovalo záverečné pripomienky bol materiál upravený nasledovne: bol spracovaný záverečný sumár zistení, boli sprehľadnené zistenia formou sumárov k jednotlivým častiam materiálu, ktoré pre lepšiu orientáciu boli farebne zvýraznené. Zhrnutie nebolo zrealizované iba v záverečnej časti, ktorá sa týka popisu kompetenčných oblastí vzdelávania z dôvodu, že ide o informačne nasýtený text, ktorý by skracovaním stratil podstatu a bol označený zdroj citátov – zjednodušenou formou, kde  sú citáty priradené pod jednotlivé skupiny (experti a expertky, starostovia  a starostky malých obcí, predstavitelia stavebných úradov...). Citáty ilustrujú zistenia a návrhy. Súčasťou dokumentu je aj analýzy a o prehľad prístupov ku vzdelávaniu v zahraničí.


 

Slovník participácie

V mesiaci december 2018 sa uzavrela práca na textovej časti Slovníka participácie (slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie), ktoré odborne zastrešili výskumníčky: Jana Plichtová a Anna Šestáková. Slovník ponúka širokú paletu hesiel, týkajúcich sa nielen participácie, ale aj teórií demokracie, vybraných oblastí verejnej správy, relevantných sociálno-psychologických konceptov a teórií, atď. Slovník je výsledkom interdisciplinárnej spolupráce multidisciplinárneho tímu vzhľadom na skutočnosť, že v záverečnej fáze realizácie do pripomienkovania, navrhovania a prípravy nových hesiel vstúpili aj ďalší experti NP PARTI (napr. z pracovnej skupiny: zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, legislatíva, právny rámec a participácie, monitoring a hodnotenie pilotnej schémy). Slovník obsahuje viac ako sto hesiel, ktoré sú vnútorne štruktúrované. V roku 2019 slovník plánujeme vydať ako samostatnú publikáciu. Slovník nájdete na tomto mieste. (PDF, 2 MB)

Spracované heslá sú:

Autoritárska osobnosť         
- autoritársky dogmatizmus  
- Škála pravicového autoritárstva     
    - pravicové autoritárstvo a päťfaktorový model osobnosti          
    - pravicové autoritárstvo a individualizmus         
- kritika Altemeyeroveho konceptu pravicového autoritárstva      
- dva typy autoritárskej osobnosti    
- anti-autoritárske osobnostné dispozície: empatia a rovnostárstvo          
- evolučné vysvetlenie autoritárstva
Autoritárske vládnutie        
- autoritársky a totalitný štát
- posttotalitné autoritárske štáty      
- občiansky odpor a solidarita       
Byrokracia    
Decentralizácia         
- formy decentralizácie         
- typy decentralizácie
Deliberácia    
- index deliberácie     
- podmienky úspešnej deliberácie
- efektívny deliberatívny plán           
Deliberatívna demokracia
Demokracia   
- liberálna demokracia a občianske práva a slobody           
Demokracia a autokracia v malých skupinách      
- prípadové štúdie postojov, ktoré ne/podporujú demokratické procesy  
- predpoklady demokratického dialógu       
- diskusia ako kooperatívny dialóg   
- psychologický paradox demokratickej diskusie     
- systematická definícia demokratického vedenia   
- záväzky demokratických nasledovníkov     
Demokratický deficit
Demokratizácia spoločnosti
- typy demokratizácie
- demokratizácia pracoviska 
Depolitizácia občanov         
Dobré vládnutie
Dôvera          
- dôvera medzi občanmi navzájom   
- dôvera v kontexte verejnej správy
- dôvera občanov v politikov a politické strany       
- dôvera občanov v systém demokracie      
Elektronická verejná správa
- rozumné mesto       
Elitársky model demokracie
Evaluácia participatívnych procesov

Formy participácie   
- autentická participácia       
- technokratická participácia
- riadená participácia
- latentná politická participácia        
- spontánna participácia
Formy politickej participácie
- tradičná politická participácia
- neinštitucionálna politická participácia     
- manifestná politická participácia   
- latentná politická participácia        
- legálna politická participácia         
- nelegálna politická participácia     
Hodnotenie participatívnych procesov      
Indexy dobrého vládnutia   
- Worldwide Governance Index        
- World Bank Governance Surveys   
- Sustainable Governance Indicators
- Open Budget Survey
- limity indexov dobrého vládnutia   
Indexy verejnej participácie
- index využitia participatívnych metód
- index participácie na fungovaní vlády        
- index participácie na rozhodovaní
- index kvality verejnej participácie  
Indikátory dobrého vládnutia         
Inteligentné vládnutie         
Klientelizmus
Kolaboratívne vládnutie      
Konsolidácia demokracie    
Korupcia
Kritická verejnosť     
Legitimita      
- legitímna tvorba verejných politík  
Liberalizmus a neoliberalizmus       
- základné tézy liberalizmu a neoliberalizmu           
- kritika neoliberálnej doktríny         
Manažment participatívnych procesov     
Mimovládne organizácie     
Mimovládny, tretí sektor    
Mnohoúrovňové vládnutie 
Monitorujúci občania          
Nadnárodné korporácie      
Necivilizované hnutia          
Neparticipácia          
- apolitické postoje
- antipolitické postoje
Normatívne kritériá demokratickej participácie   
Nový verejný manažment   
Občan, občania        
Občianska angažovanosť     
Občianska apatia      
- teória racionálneho voliča  
- paradox kolektívnej akcie   
Občianska iniciatíva 
Občianska participácia
Občianska spoločnosť          
- význam občianskej spoločnosti pre demokraciu58           
Občianske spolky, asociácie
Občiansky aktivizmus          
Občianstvo
- pasívne občianstvo  
- aktívne občianstvo  
Oligarchické štruktúry         
- železný zákon oligarchie
Paradox demokratických režimov
Participácia
- participácia z pohľadu rôznych teórií         
- politická participácia          
- občianska (spoločenská) participácia        
- verejná participácia
- selektívna (elitná) participácia       
- participácia znevýhodnených skupín         
Participácia verejnosti         
Participatívna demokracia
Participatívne metódy         
Participatívne procesy         
Participatívne reformy a projekty  
    - význam participatívnych projektov pre občiansku spoločnosť  
Participatívny rozpočet       
Pluralizmus
Politická gramotnosť
Politická korektnosť 
Politická kultúra
- význam politickej kultúry pre demokraciu 
- poddanská politická kultúra
Politická sebaúčinnosť
Politická socializácia
Právny štát   
Rebríček verejnej participácie
Reforma inštitúcií
Regulácia      
- príkazy a kontrola
- samoregulácia
Reprezentatívna demokracia          
Samospráva  
- typy samosprávy a právne ukotvenie         
- samospráva spoločného vlastníctva          
Sociálna identita a členstvo v sociálnych skupinách         
- modely skupinovej identity 
- medziskupinové správanie a predsudky k členom nevzťažných skupín    
Sociálna stratifikácia a hierarchizácia        
- sociálna hierarchizácia v kontexte verejnej správy
Sociálne a kultúrne normy  
Sociálny kapitál        
- typy sociálneho kapitálu     
Spoločné dobro        
Stakeholderi 
Stupeň zapojenia verejnosti
Subsidiarita
Teórie demokracie   
- elitárske teórie demokracie
- teória reprezentatívnej demokracie          
- teória participatívnej demokracie  
- teória deliberatívnej demokracie   
- teória radikálnej demokracie         
- teória socialistickej demokracie     
Think-tank    
Tradičná verejná správa      
Trhová ekonomika   
- vplyv trhu na hodnotovú orientáciu občanov        
Typy verejnej správy
- tradičná verejná správa      
- vedecký manažment           
- nový verejný manažment   
- neo-Weberiánsky štát         
- nové modely verejnej správy          
- dobré vládnutie       
Tyrania väčšiny         
Udržateľnosť demokracie
Úroveň zapojenia verejnosti
Ústavnosť      
Vedomosti lokálnych komunít        
- v porovnaní s expertným poznaním
Verejná participácia 
- ciele verejnej participácie  
- princípy úspešnosti verejnej participácie  
- prekážky verejnej participácie
- výhody verejnej participácie          
- riziká verejnej participácie 
- nedostatky verejnej participácie    
- limity verejnej participácie 
Verejná správa         
- charakteristiky verejnej správy
- územné členenie verejnej správy   
Verejné politiky        
- dimenzie pojmu politika a ich vzťah k administratíve       
- cyklus tvorby verejných politík       
- nástroje verejných politík   
Verejnosť
- vývoj vnímania verejnosti   
- celková verejnosť a špecifická verejnosť    
- organizovaná verejnosť      
- širšia verejnosť        
- mini-verejnosť         
- kritická verejnosť    
Verejný záujem         
Vláda a vládnutie     
Vládnutie
- dobré vládnutie       
- kritika koncepcie dobrého vládnutia          
- mnohoúrovňové vládnutie 
- inteligentné vládnutie         
- kolaboratívne vládnutie
- vládnutie prostredníctvom neformálnych sietí     
- problémy normatívnej koncepcie vládnutia
Vzdelávanie  
- vzdelávanie predstaviteľov verejnej správy           
- vzdelávanie občanov           
Zainteresované strany
Zainteresovaní aktéri
Zapájanie verejnosti
Záujem o politiku
Zmocnenie    
- zmocnenie občanov
- zmocnenie komunít 
- zmocnenie mimovládnych aktérov
Znevýhodnené skupiny


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]